Nr. 44 (13274)

2019-04-18

„Alytaus naujienų“ numeryje 44 (13274) skaitykite:

 • Iš įmo­nės bu­hal­te­rės iš­vi­lio­jo tūks­tan­čius eu­rų 
 • Ieš­ko­me muš­ty­nes ma­čiu­sių as­me­nų 
 • Ly­gi­na­me pro­duk­tų Ve­ly­kų sta­lui kai­nas: kur pi­giau­si kiau­ši­niai ir ma­jo­ne­zas? 
 • Sa­vi­val­dy­bė pa­kvies vai­kus į nau­ją sto­vyk­lą       
 • Pen­si­jų kau­pi­mas įsi­bė­gė­ja – ką ver­tė­tų ži­no­ti 
 • Miš­kų re­for­ma tu­ri bū­ti ne­del­siant stab­do­ma 
 • Ra­jo­no ūki­nin­kai ruo­šia­si se­zo­nui, sa­vi­val­dy­bė pri­me­na apie ga­li­mą pa­ra­mą 
 • Ko­dėl dirb­ti­niam in­te­lek­tui daž­niau­siai su­tei­kia­mi mo­te­riš­ki bruo­žai? 
 • Mū­sų Vieš­pats pri­si­kė­li­mo pa­ža­dą pa­ra­šė ne tik kny­go­se, bet ir kiek­vie­na­me pa­va­sa­rio la­pe 
 • Di­džio­jo tri­die­nio ka­te­che­zė 
 • Juo­zas Kar­pa­vi­čius: „Kai pa­vargs­tu, įsi­klau­sau į se­ną­sias liau­dies dai­nas” 
 • Vi­lius Ra­si­ma­vi­čius ir Man­tas At­ma­na­vi­čius iš var­žy­bų grį­žo su tri­mis me­da­liais 
 • Ra­jo­no spor­ti­nin­kai iš­ban­dė jė­gas grap­lin­go im­ty­nė­se 
 • Pi­lia­kal­nio pro­gim­na­zi­jos mo­ki­nės de­biu­tas fes­ti­va­ly­je „L‘amour chan­ge le mon­de” 
 • Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė pra­dė­jo įgy­ven­din­ti nau­ją pro­jek­tą
„Spren­di­mas pri­im­tas! Pir­ma­jam Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­džiui teik­siu Jur­gi­tos Šu­ke­vi­čie­nės ir Po­vi­lo La­bu­ko kan­di­da­tū­ras už­im­ti vi­ce­me­ro...
2019 metų balandžio 18 dieną darbą pradėjo devintojo šaukimo Alytaus rajono savivaldybės taryba. Priesaikas davė 25 išrinkti tarybos nariai. Tarybai vadovaus Alytaus rajono gyventojų tiesiogiai...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.