Lie­tu­vo­je bus sie­kia­ma iš­si­aiš­kin­ti tik­rą­jį smur­to mas­tą (5)

smurtas
Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­tas pra­de­da gy­ven­to­jų ap­klau­są, ku­rios me­tu sieks iš­si­aiš­kin­ti, kiek iš tik­rų­jų pa­pli­tęs smur­tas vi­suo­me­nė­je. Bus ren­ka­ma in­for­ma­ci­ja apie gy­ven­to­jų as­me­ni­nio sau­gu­mo pa­žei­di­mus dar­be, smur­to pa­pli­ti­mą ir po­bū­dį ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je ir už jos ri­bų, pa­gal­bos nu­ken­tė­ju­siems tei­ki­mą. Ty­ri­mas uni­ka­lus tuo, kad apie smur­tą bus sie­kia­ma iš­si­aiš­kin­ti dau­giau nei pa­ten­ka į po­li­ci­jos su­ves­ti­nes, o tai Lie­tu­vo­je anks­čiau bu­vo ban­dy­ta pa­da­ry­ti tik kar­tą ir tai – la­bai se­niai.

Vie­šu­mo­je – to­li gra­žu ne vis­kas

Smur­tas ta­po ypač dis­ku­tuo­ti­na pro­ble­ma CO­VID-19 pan­de­mi­jos kon­teks­te, kai dau­ge­ly­je vals­ty­bių, taip pat ir Lie­tu­vo­je, bu­vo įves­tas ka­ran­ti­nas ar įvai­rių veik­lų ap­ri­bo­ji­mai. Įves­ti su­var­žy­mai, su­si­ję su vie­no šei­mos ūkio ben­dra­vi­mu, sa­vi­i­zo­lia­ci­ja, ju­dė­ji­mo ap­ri­bo­ji­mai tarp sa­vi­val­dy­bių daug kam su­kė­lė iš­šū­kių. Ben­dra­sis pa­gal­bos cen­tras taip pat pra­ne­ša apie pa­di­dė­ju­sį gau­na­mų pra­ne­ši­mų dėl smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je kie­kį.

Kaip tei­gia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to So­cia­li­nės ap­sau­gos, svei­ka­tos, švie­ti­mo ir kul­tū­ros sta­tis­ti­kos sky­riaus pa­ta­rė­ja Si­gi­ta Ma­čiu­i­kie­nė, no­rint su­ži­no­ti tik­rą­jį įvai­rių smur­to bū­dų ir for­mų pa­pli­ti­mą Lie­tu­vo­je, ki­taip ne­gu apie tai pa­klaus­ti pa­čių žmo­nių, fak­tiš­kai ne­įma­no­ma.

„Į vie­šu­mą pa­ten­ka ir ofi­cia­liai fik­suo­ja­mi tik pa­tys rim­čiau­si at­ve­jai, o ki­tas smur­tas nė­ra re­gist­ruo­ja­mas. Vie­niems gė­da, ki­ti bi­jo, kad jų ne­su­pras, pa­smerks. Ki­taip ta­riant, mes ma­to­me, kad yra la­bai daug pa­slėp­to smur­to, o jo pa­pli­ti­mo nie­kaip ne­iš­ma­tuo­sim, jei ne­pa­klau­sim“, – pa­sa­ko­ja eks­per­tė.

 

Kvie­ti­mo da­ly­vau­ti ty­ri­me su­lauks 10 tūkst. gy­ven­to­jų

Ty­ri­mas bus at­lie­ka­mas š. m. ba­lan­džio–rug­sė­jo mėn. Jo me­tu ofi­cia­liu laiš­ku kvie­ti­mų da­ly­vau­ti ty­ri­me su­lauks apie 10 tūkst. 18–74 me­tų am­žiaus Lie­tu­vos gy­ven­to­jų. Per vi­są ty­ri­mo lai­ko­tar­pį ap­klau­so­je da­ly­vau­ti pa­kvies­ti gy­ven­to­jai tu­rės ga­li­my­bę už­pil­dy­ti elek­tro­ni­nę an­ke­tą in­ter­ne­tu sa­va­ran­kiš­kai. Po tri­jų ty­ri­mo sa­vai­čių ne­už­pil­džiu­s elek­tro­ni­nės an­ke­tos, su gy­ven­to­jais su­si­sieks Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to klau­sė­jai ir su­si­tars dėl ga­li­my­bės at­sa­ky­ti į an­ke­tos klau­si­mus tie­sio­gi­nės ap­klau­sos bū­du (jei­gu tuo me­tu bus at­šauk­tas ka­ran­ti­nas) ar­ba pa­ra­gins gy­ven­to­jus už­pil­dy­ti elek­tro­ni­nę an­ke­tą sa­va­ran­kiš­kai.

S. Ma­čiu­i­kie­nė ty­ri­mą va­di­na dau­giau so­cia­li­niu nei sta­tis­ti­niu. Jis nau­din­gas ir tuo, kad at­si­ras­tų aiš­ku­mo, ko­kia tik­ro­ji pa­dė­tis, o ją ži­nant bū­tų ga­li­ma im­tis kon­kre­čių prie­mo­nių, kad smur­to vie­šo­je erd­vė­je ir ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je bū­tų ma­žiau.

„No­rint ži­no­ti, ką da­ry­ti, rei­kia ži­no­ti tik­rą­ją pa­dė­tį, kas vyks­ta. Tik tu­rė­da­mi duo­me­nis mes ga­li­me ži­no­ti, kur link tu­ri­me ei­ti, kad vis­kas keis­tų­si į ge­ra ir ap­skri­tai ga­lė­tu­me ti­kė­tis ko­kių nors po­ky­čių smur­to ma­ži­ni­mo sri­ty­je“, – pa­sa­ko­ja S. Ma­čiu­i­kie­nė.

Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­tas vi­lia­si, kad ga­vę laiš­kus gy­ven­to­jai ak­ty­viai ir ge­ra­no­riš­kai da­ly­vaus ap­klau­so­je – kiek­vie­no as­mens pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja yra svar­bi.

 

Kon­fi­den­cia­lu­mas – tarp pa­grin­di­nių pri­ori­te­tų

Smur­to pa­pli­ti­mą ir mas­tą an­ke­to­je bus sie­kia­ma iš­si­aiš­kin­ti dau­giau­sia už­duo­dant si­tu­a­ci­nio po­bū­džio klau­si­mus, ne­ma­žai jų su­si­ję su emo­ci­jo­mis. S. Ma­čiu­i­kie­nė tei­gia, kad šis ty­ri­mas va­di­na­mas gy­ven­to­jų as­me­ni­nio sau­gu­mo ty­ri­mu – pir­miau­sia to­dėl, kad sie­kia­ma iš­si­aiš­kin­ti, kiek as­muo sau­gus na­muo­se, sa­vo ap­lin­ko­je.

Ti­ria­ma la­bai jaut­ri as­mens gy­ve­ni­mo sri­tis, to­dėl ne­at­si­tik­ti­nai žmo­nės, ku­rie ap­klaus res­pon­den­tus tie­sio­giai na­muo­se, taip pat yra at­ski­rai ap­mo­ko­mi. „Or­ga­ni­zuo­ja­mi spe­cia­lūs mo­ky­mai su eks­per­te, tu­rin­čia di­de­lę dar­bo su smur­to au­ko­mis pa­tir­tį. Taip sie­kia­ma, kad klau­sė­jai gau­tų ži­nių, kaip tin­ka­mai ben­drau­ti su žmo­nė­mis šia vi­suo­me­nei jaut­ria te­ma. Su­pran­ta­me, kad tin­ka­mas pa­si­ruo­ši­mas yra la­bai svar­bus“, – apie pa­si­ren­gi­mą ty­ri­mui pa­sa­ko­ja S. Ma­čiu­i­kie­nė. Kvie­čia­me vi­sus, ku­rie gaus kvie­ti­mą da­ly­vau­ti ap­klau­so­je – pil­dy­ti an­ke­tas sa­va­ran­kiš­kai, o jei pa­to­giau įpras­tas in­ter­viu, – at­sa­ky­ti į klau­sė­jų už­duo­da­mus klau­si­mus. Ta­čiau klau­sė­jas at­vyk­ti ga­lės tik pa­si­bai­gus ka­ran­ti­nui.

„As­mens ne­ga­lės ap­klaus­ti klau­sė­jas, ku­ris res­pon­den­tą pa­žįs­ta. To­kiu at­ve­ju ne­be­už­tik­ri­na­mas kon­fi­den­cia­lu­mas. Ap­skri­tai ty­ri­mo duo­me­nų rin­ki­ny­je ne­bus fik­suo­ja­mi nei žmo­nių var­dai, nei pa­var­dės, nei ad­re­sai, tik sa­vi­val­dy­bė, ly­tis ir žmo­gaus am­žius“, – ra­mi­na S. Ma­čiu­i­kie­nė. Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­tas ga­ran­tuo­ja gau­tų duo­me­nų kon­fi­den­cia­lu­mą. Ga­lu­ti­nei sta­tis­ti­nei in­for­ma­ci­jai pa­reng­ti bus nau­do­ja­mi tik api­ben­drin­ti duo­me­nys.

Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­tas kvie­ti­mus ty­ri­me da­ly­vau­ti ga­vu­sius as­me­nis ra­gi­na bū­ti ge­ra­no­riš­kus, su­pra­tin­gus, į gau­tus klau­si­mus at­sa­ki­nė­ti są­ži­nin­gai ir at­vi­rai. Tik to­kiu bū­du bus gau­ta iš­sa­mi ir pa­ti­ki­ma in­for­ma­ci­ja, ku­ri rei­ka­lin­ga ne tik sta­tis­ti­kos spe­cia­lis­tams, ta­čiau ir moks­li­nin­kams, tei­sės ak­tų ren­gė­jams, smur­to pre­ven­ci­ja už­si­i­man­čioms ins­ti­tu­ci­joms. Ga­lų ga­le, taip kiek­vie­nas da­ly­vau­jan­tis ne­abe­jo­ti­nai bent ne­di­de­le da­li­mi pri­si­dės prie to, kad mū­sų vi­sų ap­lin­ko­je smur­to bū­tų ma­žiau.

logo ES

 

Užs. Nr. 047

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Dar smurto rūšis : Elektroniniai valdžios vartai. Galima daryti konkursus - varžybas iš atsitiktinių 10 pareigūnų , seniūnijų, savivaldybių darbuotojų, jau išsilavinusių, tarkime, pasidaryti kokį Ind. veiklos pažymėjimą. Tiesiog, atsisėda prie kompo ir - blūdyja logiškai samprotaudami, nepasirengę kursuose. Po to priemonių Ind. veiklai priskyrimą, be konsultacijų su išmanusis kompiuteristais... Būtų juoko, kai per 6 valandas nieko nesigautų, po to galima skambinti į VMI , kur tris paras nekelia ragelio, jau 3d ir t.t. Na, ir smurtas neviešinti faktų, vykstančių visuomenėje

  Komentaras

  Žodinių susitarimų smurtas. Bet kokiame nevaldiškame darbe. Verčiami pasirašinėti niekiness sutartis ir tikėti uiodų darbdavių pažadais. Kitaip nebus saldainio - gero uždarbio. Pasirašoma dirbt už 400 mažiausiai, o žodinių pažadu iki 1000 ar apie ir daugiau. Ir štai 500 ir eik namo. Po seksualinio smurtavimo įpročio, prasideda reketavimo didelėm sumom įprotis. Neišmokėjo žadėto tai ne reketas, tai inprotis, realybė pedikų valstybėje. Ir, kaip visada, reklaminėje smurto nuotraukoje sena tamsiaplaukė, spėjant , atsitvatinus su viršininku ir parnešus triperį namo. Smurtas prieš senas perekšles, kurioms realybė, nes šeimos , baugu, liepta kitų senų krŪvų - "neskirti !" Tai jau pasekmė kitų smurtų, ko prevencija ir skiria valstybės su 3000 algos vidurkiu, nuo 6-700, ką sudaro daugumoje, visgi, valstybinis sektorius

  Komentaras

  Pasekoje krŪvos sąmonė, kuriai priklauso dauguma, nebaisūs, tai ir nedarau. O kai skauda - ne. Ir ką padarysi tokiai direktorijai, už kurią siena stoja tokia pat teisinė sistema. Ir nedaro, laukia baudinį, smurto, tada darys. Taip suvormavi nerašytų įstatymų sistemą, kurią pasivadino ne smurtu, o realybė.... Negresia gauti snukin, nedėvim kaukės, turiu valdišką darbą, nepaisau jokių įsipareigojimų - neišmes, nes darbas raštas už tylėjimo apie smurtą paslaugas

  Komentaras

  Antstolių ir skolų išieškojimo fermų smurtą patyrė apie 400.000 LT gyventojų, deja, taip ir negalinčių išsiteismavot pražangas dėl aktyvaus bendradarbiavimo su Soc/darbo veiklūnėmis ir grūdino į bedarbystę, teisingumo su verslais ir t.t. Nelegaliai nusiskaičiuoti pinigai netgi bendradarbiaujant su bankų vaidybinis. Skolų išlindusi po 12 , 15m ,fiktyvių bylų kūriniai, siekiant kontroliuoti piliečių gyvenamą vietą, kitus duomenis. 15m pvz kokios išieškojimo firmos visi darbuotojai gali sekti tavo veiklą, taip ir nepasiviešindami asmeniškai, nei kitaip. Užsimaniau pasekti, pasuksiu draugui -ei iš išieškojimo firmos - prašom, padiktuoja man, kur aš gyvenau visus 15m , visas registracijas, bankų sąskaitų duomenis... Malonu ? Susiruošiu lizingu pirkti eik velniop, turi skolą, perki iš rankų, rizikuoja "papulti" beje dvi skolas teko jau nutrinti , kaip fiktyvias, nežinia iš kur. Kas tai ne smurtas ? Smurtas, prievartą pažeidžiamas konstitucijos 22 str. Smurtinė tvarka pažeidžiamas. Na, ir policijos nenuspėjamas psichikos grafikų ir apsvaigimo laipsnio... Už trijų durų metalinių jau neįrodysi... Lina Šidlauskienė FB buvo pasidalijus viešų smurtu prieš gal myžusį ant medžio pilietį, kažin ar neišnarino pečių ir antrankiais ar neperpjovė rankų. Tai gal prokuratūra iškart su TV šoko pagelbon ? Ojau kas viduje buvo.... aiaiaiaiai.

  Komentaras

  100proc mergaičių iki 17m išžaginimo smurtas, kurio liepta nepaisyti ir nesuprasti mokyklose mokytojų ir to motinų senų su pribobutėm. Išpiso "kaip nors" valkatos narkomanai ir dabar ji jau ji supras maną. Ai px. Kitą gi auklėtoja pataria 13metei, kad kiemo narkomanai tai visai geri bernai, tik reikia juos mokėti suprasti (per burną) labai geri buvo jos draugai .... O kitą vertus, tai jei tave išleido kaip kiaulę ar šunį, tai tu buvai norimą ir tai gerai.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.