Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jos pa­sta­tą siū­lo­ma jau ne griau­ti, bet par­duo­ti ir sta­ty­ti nau­ją

Saulė Pinkevičienė
Komentarai (19)
2020 Sausis 17
Švietimas
Finišo tiesioji: švietimo tinklo pertvarkos sprendimo projektą bendruomenėms teks svarstyti skubos tvarka – iki sausio 22 dienos. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Švie­ti­mo ben­druo­me­nės du mė­ne­sius ak­ty­viai tei­kė siū­ly­mus dėl švie­ti­mo tin­klo per­tvar­kos, ta­čiau pa­reng­ta­me nau­ja­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mo pro­jek­te į juos neat­si­žvelg­ta. Švie­ti­mo tin­klo per­tvar­kos pla­nas pa­reng­tas re­mian­tis pir­mi­niais dar­bo gru­pės siū­ly­mais. Pa­si­kei­ti­mai, pa­ly­gin­ti su pir­mi­niu va­rian­tu, yra ke­li: siū­lo­ma Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jos pa­sta­tą ne nu­griau­ti, o par­duo­ti ar per­duo­ti VĮ Tur­to ban­ko nuo­sa­vy­bėn, o Aly­taus su­au­gu­sių­jų ir jau­ni­mo mo­kyk­lą – pri­jung­ti prie Aly­taus pro­fe­si­nio ren­gi­mo cen­tro. Ne­pai­sant „Sa­ka­lė­lio“ ir „Dre­vi­nu­ko“ ben­druo­me­nių pro­tes­to, su­ma­ny­mas re­or­ga­ni­zuo­ti įstai­gas iš­lie­ka. Do­ku­men­to pro­jek­tas per­duo­tas svars­ty­ti švie­ti­mo įstai­goms, tai tu­rės bū­ti pa­da­ry­ta sku­bos tvar­ka – per 7 ka­len­do­ri­nes die­nas. Jei re­or­ga­ni­zuo­ti siū­lo­mų įstai­gų ben­driuo­me­nės ne­pri­tars, o pa­na­šu, kad taip ir bus, teks kreip­tis į Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ją.

Nuo 2002 me­tų mo­ki­nių mies­te su­ma­žė­jo per­pus

Do­ku­men­to aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te nu­ro­do­ma, ko­dėl bū­ti­na švie­ti­mo tin­klo per­tvar­ka. Mo­ki­nių skai­čius Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ben­dro­jo ug­dy­mo įstai­go­se žen­kliai su­ma­žė­jo: 2002 m. bu­vo 13 321 mo­ki­nys, o nuo 2019 m. rug­sė­jo 1 d. – 6 718 mo­ki­nių (su­ma­žė­jo 50 proc.).

Tai lė­mė di­des­nes mo­kyk­lų in­fra­struk­tū­ros iš­lai­ky­mo są­nau­das – Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė biu­dže­to Švie­ti­mo pro­gra­mo­je 2017 m. sky­rė 23199,3 tūkst. Eur, 2019 m. – 26645,7 tūkst. Eur.

Dėl tin­ka­mai ne­su­tvar­ky­to švie­ti­mo įstai­gų tin­klo sa­vi­val­dy­bei 2019 m. iš biu­dže­to rei­kė­jo pri­dė­ti 807,6 tūkst. Eur.

Ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų tin­klo efek­ty­vu­mas yra su­si­jęs su mo­kyk­lų dy­džiais, mo­kyk­lų pa­tal­pų už­pil­dy­mu, vi­du­ti­nė­mis vie­no mo­ki­nio ug­dy­mo iš­lai­do­mis.

Nau­ją mo­kyk­lą siū­lo­ma pra­dė­ti pro­jek­tuo­ti dar šie­met

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų tin­klo per­tvar­kos 2016–2020 m. ben­dro­jo pla­no ir jo prie­dų ko­re­ga­vi­mo pro­jek­te yra siū­lo­ma Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jos pa­sta­tą par­duo­ti ar, jei bū­tų ga­li­my­bė, per­duo­ti VĮ Tur­to ban­ko nuo­sa­vy­bėn ir pa­sta­ty­ti nau­ją mo­der­nų mo­kyk­los pa­sta­tą.

Lai­ki­nai Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jos 1–4 kla­sių mo­ki­nius ir mo­ky­to­jus per­kel­ti į Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­ją, o 5–8 kla­sių mo­ki­nius – į Dai­na­vos pro­gim­na­zi­ją. Apie mo­kyk­los grio­vi­mą ne­be­kal­ba­ma.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės švie­ti­mo įstai­gų tin­klo per­tvar­kos ga­li­my­bių stu­di­jos, ku­rią pa­ren­gė UAB „FIN­DEP“, duo­me­ni­mis, Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jos pa­sta­to ir pa­tal­pų būk­lė ne­pa­kan­ka­mai ge­ra. Pa­sta­tas nuo pa­sta­ty­mo re­no­vuo­tas tik iš da­lies (da­lis sto­go re­no­vuo­ta, pa­keis­ti lan­gai ir du­rys). Tik pa­grin­di­nės pro­gim­na­zi­jos erd­vės (ka­bi­ne­tai, val­gyk­la, bib­lio­te­ka) su­tvar­ky­tos. Do­ku­men­te tei­gia­ma, kad tam, jog bū­tų iš­spręs­ta pro­ble­ma, rei­kia vi­siš­kai re­no­vuo­ti pa­sta­tą, ben­druo­me­nė tai ir siū­lė pa­da­ry­ti.

Do­ku­men­te pa­tei­kia­ma re­no­va­ci­jos kai­na pa­gal „Sis­te­lą“ – 4 907 562,13 Eur su PVM. Pa­brė­žia­ma, kad, re­no­va­vus pa­sta­tą, ne­bū­tų iš­spręs­ta pa­sta­to už­pil­dy­mo pro­ble­ma. To­dėl eks­per­tai siū­lo sta­ty­ti nau­ją mo­kyk­los pa­sta­tą, ati­tin­kan­tį rei­ka­la­vi­mus.

2020 m. bū­tų pra­dė­ti nau­jos mo­kyk­los pro­jek­ta­vi­mo dar­bai, vė­liau – mo­kyk­los sta­ty­ba. Pa­sta­to grio­vi­mo kai­na pa­gal „Sis­te­lą“ – 1 103 635,75 Eur su PVM ir nau­jo pa­sta­to sta­ty­ba pa­gal „Sis­te­lą“ – 3 039 960 Eur su PVM.

Pri­imant to­kį spren­di­mą bū­tų iš­sau­go­tos dar­bo vie­tos, mik­ro­ra­jo­ne bū­tų už­tik­rin­tas pra­di­nio ir pa­grin­di­nio ug­dy­mo I da­lies pro­gra­mų pri­ei­na­mu­mas. Mo­ki­niai bū­tų ug­do­mi, o dar­buo­to­jai dirb­tų nau­jo­se, hi­gie­nos bei kom­for­to są­ly­gas ati­tin­kan­čio­se pa­tal­po­se.

„Sa­ka­lė­lio“ ir „Dre­vi­nu­ko“ ben­druo­me­nių ne­iš­gir­do

Spren­di­mo pro­jek­te nu­ma­ty­ta re­or­ga­ni­zuo­ti Aly­taus „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nę mo­kyk­lą, pri­jun­giant ją prie Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­jos, pa­lie­kant mo­ki­nius ug­dy­ti da­bar­ti­nia­me pa­sta­te. Kai Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jos bu­vę mo­ki­niai su­grįš į pa­sta­ty­tą nau­ją mo­kyk­los pa­sta­tą, da­bar­ti­nės „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nės mo­kyk­los mo­ki­niai kar­tu su mo­ky­to­jais bū­tų per­ke­lia­mi į Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­jos pa­sta­tą.

Da­bar­ti­nį Aly­taus „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nės mo­kyk­los pa­sta­tą ža­da­ma pri­va­ti­zuo­ti ar­ba nau­do­ti ki­toms mies­to ben­druo­me­nės reik­mėms.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės švie­ti­mo įstai­gų tin­klo per­tvar­kos ga­li­my­bių stu­di­jos, ku­rią pa­ren­gė UAB „FIN­DEP“, duo­me­ni­mis, „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nės mo­kyk­los spor­to sa­lė ir lau­ko spor­to aikš­te­lė ne­ati­tin­ka hi­gie­nos nor­mų, trūks­ta lė­šų mo­kyk­los in­fra­struk­tū­rai su­tvar­ky­ti (pa­sta­tui šil­tin­ti, vė­di­ni­mo, šil­dy­mo ir nuo­te­kų sis­te­moms at­nau­jin­ti, šios sis­te­mos eks­plo­a­tuo­ja­mos nuo 1975 m., to­dėl yra su­si­dė­vė­ju­sios, ne­vei­kia pa­gal pa­skir­tį ar yra eko­no­miš­kai nuos­to­lin­gos, mo­kyk­la vei­kia bu­vu­sio lop­še­lio-dar­že­lio pa­tal­po­se).

Tei­gia­ma, kad, per­kė­lus mo­ki­nius į ki­tas, di­des­nes, kom­for­tiš­kas są­ly­gas tu­rin­čią Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­ją, bū­tų už­tik­rin­ta ir tin­ka­ma mo­ki­nių ug­dy­mo­si ko­ky­bė.

Aly­taus „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­lą-dar­že­lį siū­lo­ma per­tvar­ky­ti, struk­tū­rą pa­kei­čiant mo­kyk­los ti­pą iš mo­kyk­los-dar­že­lio į lop­še­lį-dar­že­lį. Pra­di­nio ug­dy­mo pro­gra­mą per­duo­ti vyk­dy­ti Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­jai, pa­lie­kant 1–4 kla­sių mo­ki­nius ta­me pa­čia­me pa­sta­te.

Bus vyk­do­ma ste­bė­se­na dėl iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo po­rei­kio ten­ki­ni­mo Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je. Esant rei­ka­lui, da­lį pra­di­nių kla­sių mo­ki­nių bū­tų ga­li­ma per­kel­ti į Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­jos pa­sta­tą. Li­ku­sios lais­vos pa­tal­pos ga­lė­tų bū­ti nau­do­ja­mos iki­mo­kyk­li­niam ar prieš­mo­kyk­li­niam ug­dy­mui.

Vie­nas siū­ly­mas vis dėl­to pri­im­tas

Švie­ti­mo tin­klo per­tvar­kos pro­jek­te Aly­taus su­au­gu­sių­jų ir jau­ni­mo mo­kyk­lą siū­lo­ma per­tvar­ky­ti iš biu­dže­ti­nės į vie­šą­ją įstai­gą ir pri­jung­ti prie vie­šo­sios įstai­gos Aly­taus pro­fe­si­nio ren­gi­mo cen­tro.

Tokį siūlymą teikė Kultūros, švie­timo ir sporto komitetas. Pirmi­niame pertvarkos variante buvo siūloma mokyklą prijungti prie šv. Benedikto gimnazijos, o jauni­mo klases perkelti į Panemunės pro­gimnaziją.

Da­bar­ti­nį Aly­taus su­au­gu­sių­jų ir jau­ni­mo mo­kyk­los pa­sta­tą – pri­va­ti­zuo­ti ar­ba nau­do­ti ki­toms mies­to ben­druo­me­nės reik­mėms, o mo­der­nią spor­to sa­lę per­duo­ti VšĮ Aly­taus spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­trui. Aly­taus su­au­gu­sių­jų ir jau­ni­mo mo­kyk­los pa­da­li­nius – Sau­gaus eis­mo kla­sę ir Ru­sų šeš­ta­die­ni­nę mo­kyk­lą – siū­lo­ma per­duo­ti Aly­taus jau­ni­mo cen­trui. Aly­taus jau­ni­mo cen­tras nau­do­ja­si pa­tal­po­mis Vin­gio g. 15A, ta­me pa­čia­me pa­sta­te yra įkur­ta ir Sau­gaus eis­mo kla­sė.

Aly­taus mies­to pe­da­go­gi­nę psi­cho­lo­gi­nę tar­ny­bą siū­lo­ma par­kel­ti į Pi­lia­kal­nio pro­gim­na­zi­jos pa­tal­pas, o da­bar­ti­nes šios tar­ny­bos pa­tal­pas bū­tų ga­li­ma pri­va­ti­zuo­ti ar­ba nau­do­ti ki­toms mies­to ben­druo­me­nės reik­mėms.

Ko­kia bū­tų per­tvar­kos fi­nan­si­nė nau­da?

Siū­lo­mi Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės švie­ti­mo įstai­gų tin­klo po­ky­čiai, kaip ra­šo­ma do­ku­men­to aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te, juos įgy­ven­di­nus leis­tų Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bei per me­tus su­tau­py­ti 689,2 tūkst. eu­rų, per tre­jus me­tus (kol bus pa­sta­ty­tas nau­jas Aly­taus Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jos pa­sta­tas) – 2067,6 tūkst. eu­rų.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai nu­spren­dus pri­va­ti­zuo­ti „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nės mo­kyk­los, Aly­taus su­au­gu­sių­jų ir jau­ni­mo mo­kyk­los, Aly­taus mies­to pe­da­go­gi­nės psi­cho­lo­gi­nės tar­ny­bos pa­sta­tus, ti­kė­ti­na, kad Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tas pa­si­pil­dy­tų maž­daug 1 mi­li­jo­nu eu­rų.

Šias lė­šas (iš vi­so – 3 067,6 tūkst. eu­rų) bū­tų ga­li­ma pa­nau­do­ti švie­ti­mo ko­ky­bei ge­rin­ti.

 

 

 

 

  Komentaras

  Jauniausia mokykla 30-metį atšventė? Ką sakyti tada, toms kitoms mokykloms kurios yra senesnės?nušluoti nuo paviršiaus? Su tokiu požiūriu, Tamsta mere, toli nenukeliausi..visiškai ,,naikini" Alytaus miestą, jis ir taip jau nustekentas. Gėda turėtų būti miesto merui, priimant tik svarbesnius sprendimus pastoviai pasipusto padus ir išlekia iš miesto...taigi suprantam, kad bijai...ką tu miesto žmones laikai kvailiais?

  Komentaras

  Pagal įstatymus savivaldos veikla skaidri, efektyvi viso apie 50 tūkstančių alytiškių labui. Taip nusako LR Konstitucijos 46 str.. Kad valstybės ūkinė veikla reguliuojama taip. Kad ji tarnautų bendram Tautos gerbūvio lygiui. Reiškia miesto interesas per švietimo pertvarką mikrorajone nors vieną mokyklą išlaikyt. Stambint kelias greta esančias. Dabar erzelynai dėl sporto mokyklos pastato, griaut vieną prieš remontuotą ir paskutiniu metu stiprėjančią Likiškėlių mokyklą įtarimas. Kad galimai vėl stengias dėl verslo siaurų interesų? Matyt tokia kaina per rinkimus plakatų, foto..papuolusių į valdžią. Viso miesto intedesų saskaita. Čia ne rimta savivalda. Tarnaut alytiškių labui. Čia greičiau uab sau visų likusių saskaita. Tad reikia per rinkimus atsakingai rinkt. Nes paskui patiems gryžta..

  Komentaras

  Pagal LR Vietos sav. Įst. 20 str., 1) - meras už savo ir savivaldybės veiklą atskaitingas tarybai ir bendruomenei. - Tai reiškia žino ar nežino, atsakingas ir atskaitingas meras. Kur šiuo metu pirmas turi viešint biudžeto matmenis, apie vėluojamas pertvarkas, Vilniuj per ministerijas dėl fondų aiškintis. O jei Alytuj po komandiruotėm ir nėra mero darbo, reiškia. Neturi įtakos, nesugeba, nesistengia dirbti. Tokiu atveju gal taryboj atsistatydint. Ir tarybos nariai iš 27 rinkt, kuris sugeba. Nes vicemerams ir trūksta kompetencijų.

  Komentaras

  Man tai įdomiausia, kad Cesiulus bando apsimesti, kad jis su šiais sprendimais nesusijęs. Tipo aš išvykęs, čia žinokit viskas vyksta be manęs. Nu čia sunkiau negu facebooke gaisrus gęsinti. Bet žmonės nekvaili ir puikiai supranta kas švietimo planui vadovauja.

  Komentaras

  Tai gali vykti tik Alytuje, nes vienuose mikrorajonuose po 2 mokyklas-o naujausiame, daugiausiai jaunų šeimų turinčiame - Likiškėlių mikrorajone nereikia nė vienos? Ir kam dar tie pasiūlymai? Tyčiojasi sakydami, kad jiems rūpi vaikai. Šlykščiau nebūna. Apgailėtina mūsų valdžia, jei taip ją galima pavadinti. Nėra jokio skirtumo-nugriausit, parduosit ar paprastai uzkabinsit spyna - būkit didvyriai Lietuvos mastu...

  Komentaras

  Ko stebitės
  O ko jūs tikėjotės? Išsirenkate meru žmogų, kuris 20 metų toliau kolegijos pastato nebuvo nuėjęs, tas į vicemeres pasikviečia blondinę, pas kurią smegenų arbatinis šaukštelis, bet ta Instagrme prisižiūrėjus Kate Midltone fotkių, pati mėgina vaizduoti Alytaus karalienę. Kitas vicemeras daugiausiai ką nuveikęs, tai pardavinėjęs Aloe Vera. Tai kokių sprendimų jūs tikėjotės? Negana to, administracijos direktoriumi paskiria žmogų, kuris dirbęs apsauginiu, nu gerai apsauginių vadovu, ot tai patyręs vadovauti miestui, tas kadangi patirties turi nulį prisiima pavaduotoja dirbti Neringą, kuri savivaldybėje dirba kone 20 metų. Alytuje su jos žinia pridaryta tokių projektų, kad laikykitės! Negana to, visa šita chebrytė susigrąžina Valūną, kuris Alytaus švietimui vadovavo 20 metų ir matydamas mokinių mažėjimą, vistiek kišo pinigus į mokyklų pastatų renovaciją. Tai kokių sprendimų jūs tokėjotės?

  Komentaras

  Tai ar ir toliau alyriškiai rinks socdemus su konservatoriais į valdžią?Juk jie apart griaut kas kitų sukurta ir erzint žmones daugiau nesugeba. Tą įrodo virš 30 metų. Ką pradėjo per anūkus tesia...

  Komentaras

  Kaip greitai pagerėjo Likiškėlių progimnazijos pastato ir patalpų būklė: Jei prieš 2 mėnesius pagal UAB „FINDEP“ duomenis Likiškėlių progimnazijos pastato ir patalpų būklė buvo vertinama kaip kritinė ir kenksminga sveikatai (tinkama tik nugriauti), tai dabar jau tik nepakankamai gera (jau daug geresnė ir kurią galima net parduoti), nors jokių renovacijos darbų nebuvo atlikta. Gal UAB „FINDEP“ vėl atliko naują studiją už 15000 €? Kažin jeigu šiuo klausimu rimčiau pasidomėtų atitinkamos tarnybos, tai gal pastato ir patalpų būklė pasidarytų visai gera, tik reikėtų apšiltinti sienas.

  Komentaras

  Kur prisiletė šioje kadwncijoje, visur skandalai ir fiasko. Dėl aerodromo kelis mėnesius erzinos ir peticijos.... Dėl sporto mokyklos pastato ir peticijos ir fiasko. Dėl šios mokyklos, kur kaip pertvarkos ašis, maži vaikai sugebėjo ateit po savivaldybės langais ir gėda pasakyt. Meras tada į Vilnių išvyko. Dabar į komandiruotę.

  Komentaras

  Dauguma šalies savivaldybių be vargo pačios atlikę švietimo reformas. Ekonominiai pagrindimai. Mikrorajone vieną palikt. Stambint kelias esančias greta. Bet.. Alytus yra Alytus. Tęsia nuo anos kadencijos griaut vieną mikrorajone ir prieš tai paremontuotą mokyklą. Statyt kitą. To nedryso kalbėt anoj kadencijoj valdantys. Bet po išoriniu auditu ir primokant iš biudžeto pridengė. Po 9 mėnesių ir šie valdžioje tęsia. Vėl patys į komandiruotę, kad kalbėt nereikėtų. O kažkas per siūlymus bando įpiršt miestui nuomonę. Rodo, valdantys socdemai nėra miesto šeimininkai. Ir nuo anų tęsinių sliduoja...

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.