Li­go­ni­nės sa­va­no­riai: vi­ce­me­rė su­sir­go „ko­vi­du”, ta­ry­bos na­rys dėl šios in­fek­ci­jos jau bai­gė sa­vi­i­zo­lia­ci­ją (6)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Šarūnas Klėgeris ir Jurgita Šukevičienė
Šarūnas Klėgeris (pirmas iš kairės) ir Jurgita Šukevičienė (pirma iš dešinės) iki šiol bu­vo vie­nin­te­liai miesto ta­ry­bos na­riai, nu­spren­dę „ko­vi­do“ pan­de­mi­jos lai­ko­tar­piu sa­va­no­riau­ti Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je.
Va­sa­rio 17-osios ry­tas Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nei pra­si­dė­jo ge­ra ži­nia – čia jau ne­be­li­ko dar­buo­to­jų, ser­gan­čių CO­VID-19 in­fek­ci­ja. Ta­čiau ko­ro­na­vi­ru­sas ne­ap­len­kė li­go­ni­nės Pri­ėmi­mo-sku­bio­sios pa­gal­bos sky­riu­je nuo per­nykš­čio gruo­džio pa­bai­gos sek­ma­die­niais ne ma­žiau kaip po aš­tuo­nias va­lan­das sa­va­no­ria­vu­sios mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­jos Jur­gi­tos Šu­ke­vi­čie­nės. Jai vi­ru­sas bu­vo nu­sta­ty­tas va­sa­rio 14-ąją ir vi­ce­me­rė šiuo me­tu yra sa­vi­i­zo­lia­ci­jo­je. Su ja kar­tu to­kį pat lai­ką sa­va­no­ria­vęs ir „ko­vi­du“ už­si­krė­tęs mies­to ta­ry­bos na­rys Ša­rū­nas Klė­ge­ris va­kar, va­sa­rio 17-ąją, jau bai­gė sa­vi­i­zo­lia­ci­ją.

Skie­pų at­si­sa­kė dėl po­li­ti­nių opo­nen­tų ap­kal­bų

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rė, me­ro pa­va­duo­to­ja, so­cial­de­mok­ra­tė J.Šu­ke­vi­čie­nė ir ta­ry­bos na­rys, Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų at­sto­vas Š.Klė­ge­ris iki šiol bu­vo vie­nin­te­liai ta­ry­bos na­riai, nu­spren­dę „ko­vi­do“ pan­de­mi­jos lai­ko­tar­piu sa­va­no­riau­ti Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je. Jie nuo per­nykš­čio gruo­džio pa­bai­gos sek­ma­die­niais ne ma­žiau kaip po aš­tuo­nias va­lan­das kaip sa­va­no­riai dir­bo šios gy­dy­mo įstai­gos Pri­ėmi­mo-sku­bio­sios pa­gal­bos sky­riu­je, ku­ria­me yra ir karš­čia­vi­mo pa­tal­pos.

Š.Klė­ge­rį ko­ro­na­vi­ru­sas už­klu­po va­sa­rio 8-ąją, nuo to lai­ko jis sa­vi­i­zo­lia­vo­si na­muo­se, o va­kar, va­sa­rio 17-ąją, jam šis lai­ko­tar­pis bai­gė­si.

„Sun­kiau­sios bu­vo pir­mo­sios die­nos. Jau­čiau to­kį rau­me­nų skaus­mą tar­si bū­čiau su­dau­žy­tas, šiek tiek bu­vo pa­ki­lu­si tem­pe­ra­tū­ra, bet sko­nių ir kva­pų po­jū­čiai ne­bu­vo su­tri­kę. Da­bar jau­čiuo­si ge­rai ir džiau­giuo­si, kad de­šim­ties die­nų sa­vi­i­zo­lia­ci­ja bai­gė­si. Kur kon­kre­čiai už­si­krė­čiau ko­ro­na­vi­ru­su, net ne­įsi­vaiz­duo­ju, tik­rai sun­ku pa­sa­ky­ti“, – pa­sa­ko­jo Š.Klė­ge­ris.

J.Šu­ke­vi­čie­nė taip pat tvir­ti­no ne­ga­lin­ti pa­sa­ky­ti, kur ir nuo ko už­si­krė­tė CO­VID-19 in­fek­ci­ja. Ta­čiau va­sa­rio 14-ąją jai šis vi­ru­sas bu­vo diag­no­zuo­tas: „Kaip sa­va­no­rei man bu­vo pa­da­ry­tas tes­tas ir jis bu­vo tei­gia­mas. Kol kas tik pri­ki­męs bal­sas, kos­čiu.“

Tad nuo va­sa­rio 15-osios vi­ce­me­rė izo­liuo­ja­si na­muo­se ir dir­ba nuo­to­li­niu bū­du. J.Šu­ke­vi­čie­nė sa­kė, kad ji sa­va­no­riš­ką sa­vi­i­zo­lia­ci­ją ir dar­bą iš na­mų yra pa­si­rin­ku­si nuo va­sa­rio 9-osios, kai ko­ro­na­vi­ru­sas bu­vo diag­no­zuo­tas Š.Klė­ge­riui, su ku­riuo ji kar­tu sa­va­no­ria­vo li­go­ni­nė­je.

Pa­gal Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos nu­sta­ty­tą tvar­ką šie abu ta­ry­bos na­riai, kaip li­go­ni­nės sa­va­no­riai, sky­rę pa­kan­ka­mai il­gą lai­ką sa­va­no­rys­tei, tu­rė­jo tei­sę bū­ti pa­skie­py­ti nuo ko­ro­na­vi­ru­so, ta­čiau vak­ci­nos at­si­sa­kė.

Pa­sak vi­ce­me­rės, ji skie­po at­si­sa­kė dėl po­li­ti­nių su­me­ti­mų. O Š.Klė­ge­ris tvir­ti­no skie­py­tis ne­no­rė­jęs dėl po­li­ti­nių opo­nen­tų ap­kal­bų, ta­čiau pa­brė­žė, kad, no­rint iš­veng­ti ko­ro­na­vi­ru­so, skie­py­tis bū­ti­na: „Tu­riu pa­vyz­dį šei­mo­je. Ma­no žmo­na dir­ba li­go­ni­nės CO­VID re­a­ni­ma­ci­jo­je, įsi­ti­ki­nęs, kad tik skie­pai jai pa­dė­jo iš­veng­ti in­fek­ci­jos.“

„Ko­vi­du“ ser­ga 222 aly­tiš­kiai ir 59 Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jai

Va­sa­rio 17-osios sta­tis­ti­niais duo­me­ni­mis, „ko­vi­du“ ser­ga 222 aly­tiš­kiai, iš šio skai­čiaus va­sa­rio 16-ąją vi­ru­sas nau­jai nu­sta­ty­tas 4 as­me­nims, o tą­dien iš­tir­ti 78 mies­to gy­ven­to­jai. Aly­taus ra­jo­ne ser­gan­čių­jų – 59: va­sa­rio 16-ąją dėl ko­ro­na­vi­ru­so iš­tir­ta 15 as­me­nų, CO­VID-19 in­fek­ci­ja diag­no­zuo­ta 3.

Tre­čia­die­nį sta­tis­tiš­kai pa­svei­ku­siais nuo ko­ro­na­vi­ru­si­nės in­fek­ci­jos lai­ko­mi 5 tūkst. 68 Dzū­ki­jos sos­ti­nės ir 1 tūkst. 275 Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jai. Nuo per­nykš­tės pa­va­sa­ri­nės pan­de­mi­jos iki šiol yra mi­ręs 51 aly­tiš­kis ir 29 ra­jo­no gy­ven­to­jai, ku­riems pa­grin­di­nė mir­ties prie­žas­tis fik­suo­ta CO­VID-19 in­fek­ci­ja.

Pa­gal per ke­tu­rio­li­ka die­nų nu­sta­ty­tus tei­gia­mus ko­ro­na­vi­ru­so tes­tus 100 tūkst. gy­ven­to­jų va­sa­rio 17-ąją Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė bu­vo 6-oje, Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė – 31-oje vie­to­je tarp 60 ša­lies sa­vi­val­dy­bių. Pir­mo­jo­je per mi­nė­tą lai­ko­tar­pį 100 tūkst. gy­ven­to­jų ten­ka 366 tei­gia­mi „ko­vi­do“ at­ve­jai, ant­ro­jo­je – 195, ša­lies vi­dur­kis – 251.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jo Po­vi­lo Ja­ge­la­vi­čiaus pa­ste­bė­ji­mu, Dzū­ki­jos sos­ti­nė to­liau iš­lie­ka tarp ša­lies sa­vi­val­dy­bių, ku­rio­se dau­giau­sia ti­ria­ma gy­ven­to­jų dėl ko­ro­na­vi­ru­si­nės in­fek­ci­jos, – Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė yra antroje vietoje po Klaipėdos miesto.

Per pas­ta­rą­sias sep­ty­nias die­nas CO­VID-19 in­fek­ci­ja diag­no­zuo­ta 6,6 proc. tir­tų aly­tiš­kių ir 9 proc. Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jų.

Tre­čia­die­nio duo­me­ni­mis, nuo ko­ro­na­vi­ru­so pa­skie­py­ta ir šia in­fek­ci­ja per­sir­gu­sių, ku­rie lai­ko­mi ga­li­mai imu­ni­zuo­ti, yra 12,6 proc. Aly­taus mies­to ir 6,7 proc. Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jų.

Va­sa­rio 17-osios ry­tą Aly­taus li­go­ni­nė­je iš 40 „ko­vi­di­nių“ lo­vų bu­vo už­im­tos 27, dar 3 ser­gan­tie­ji ko­ro­na­vi­ru­su gy­dy­ti re­a­ni­ma­ci­jo­je.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Quando encontrei o Dr. Wealthy, precisava desesperadamente de trazer meu ex-amante de volta. Ele me deixou por outra mulher. Aconteceu tão rápido e eu não tive nenhuma palavra a dizer sobre a situação. Ele simplesmente me largou após 3 anos sem nenhuma explicação. Entrei em contato com o Dr.Wealthy e ele me disse o que eu precisava fazer antes que ele pudesse me ajudar e eu fiz o que ele me disse, depois de fornecer o que ele queria, ele lançou um feitiço de amor para nos ajudar a ficar juntos. Logo depois que ele fez seu feitiço, meu namorado começou a me enviar mensagens de texto novamente e se sentiu horrível pelo que ele acabou de me fazer passar. Ele disse que eu era a pessoa mais importante em sua vida e ele sabe disso agora. Nós fomos morar juntos e ele estava mais aberto para mim do que antes e ele começou a passar mais tempo comigo do que antes. Desde que o Dr.Wealthy me ajudou, meu parceiro está muito estável, fiel e mais próximo de mim do que antes. Eu recomendo fortemente o Dr.Wealthy para qualquer pessoa que precise de ajuda. E-mail: wealthylovespell@gmail.com. Ligue para ele ou adicione-o no Whatsapp via: +2348105150446 Dr.Wealthy BLOG PAGE: Blog: https://wealthylovespell.blogspot.com

  Komentaras

  Jau tik tas pavardes pamačius, straipsnio net neskaičiau. Kai nėra realių darbų šių asmenų, kurios jie privalo dirbti nes yra/buvo atsakingose pareigose, tai gaila laiko skirti jų piariniams straipsniams

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.