Li­go­ni­nė­je ne­be­lie­ka ko­vi­di­nės re­a­ni­ma­ci­jos, CO­VID-19 in­fek­ci­jos sky­riu­je – tik 10 lo­vų (3)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Skiepai-Alytus
Gyventojus skiepijant Rotušės aikštėje bu­vo pa­nau­do­ta 405 „Jans­sen“ vak­ci­nos do­zės ar­ba 73,5 proc. Na­cio­na­li­nių krau­jo cen­tro at­si­vež­tų­jų. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Nuo šian­dien, lie­pos 1-osios, Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je ne­be­lie­ka ko­vi­di­nės re­a­ni­ma­ci­jos, o CO­VID-19 in­fek­ci­jos sky­riu­je bus tik 10 lo­vų. To­kie spren­di­mai pri­im­ti su­de­ri­nus su li­go­ni­nės veik­lą ko­or­di­nuo­jan­čio­mis San­ta­ros kli­ni­ko­mis. Bir­že­lio 29-ąją Aly­tu­je, Ro­tu­šės aikš­tė­je, Na­cio­na­li­nio krau­jo cen­tro vyk­dy­ta skie­pi­ji­mo nuo ko­ro­na­vi­ru­so ak­ci­ja bu­vo ga­nė­ti­nai sėk­min­ga – pa­nau­do­ta 73,5 proc. šio cen­tro at­si­vež­tų vak­ci­nų. Bir­že­lio 30-osios sta­tis­ti­niais duo­me­ni­mis, CO­VID-19 in­fek­ci­ja ser­ga 9 aly­tiš­kiai ir 8 Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jai.

Yra sie­kis pa­nai­kin­ti CO­VID-19 in­fek­ci­jos sky­rių

Bir­že­lio 30-osios ry­tą Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je iš 20 lo­vų CO­VID-19 in­fek­ci­jos sky­riu­je bu­vo už­im­tos ke­tu­rios, dar du ser­gan­tie­ji ko­ro­na­vi­ru­su gy­dy­ti re­a­ni­ma­ci­jo­je.

Li­go­ni­nės di­rek­to­riaus Ar­tū­ro Va­si­liaus­ko tei­gi­mu, nuo lie­pos 1-osios su­de­ri­nus su šios gy­dy­mo įstai­gos veik­lą ko­or­di­nuo­jan­čio­mis San­ta­ros kli­ni­ko­mis Aly­taus li­go­ni­nė­je ne­be­lie­ka ko­vi­di­nės re­a­ni­ma­ci­jos ir tik 10 lo­vų CO­VID-19 in­fek­ci­jos sky­riu­je: „To­kie spren­di­mai pri­im­ti ša­ly­je ge­rė­jant si­tu­a­ci­jai dėl ko­ro­na­vi­ru­so. Da­bar ko­vi­di­nė­je re­a­ni­ma­ci­jo­je gy­do­mi du li­go­niai bus per­kel­ti į įpras­ti­nę re­a­ni­ma­ci­ją, nes jie jau ne­ke­lia in­fek­ci­jos už­kra­to pa­vo­jaus ir būk­lė ge­rė­ja. At­si­ra­dus nau­jų li­go­nių, ku­riems pri­reiks ko­vi­di­nės re­a­ni­ma­ci­jos, jie bus per­ve­ža­mi gy­dy­ti į San­ta­ros kli­ni­kų ko­or­di­nuo­ja­mą Vil­niaus mies­to kli­ni­ki­nę li­go­ni­nę.“

Kaip sa­kė Aly­taus li­go­ni­nės di­rek­to­rius, ne­li­kus ko­vi­di­nės re­a­ni­ma­ci­jos ir at­si­lais­vi­nus čia dir­bu­siems re­a­ni­ma­to­lo­gams, Re­a­ni­ma­ci­jos ir in­ten­sy­vio­sios te­ra­pi­jos sky­rius ga­lės grįž­ti į įpras­ti­nes dar­bo vė­žes.

„Ir mies­to sa­vi­val­dy­bės, kaip li­go­ni­nės stei­gė­jos, ir pa­čios li­go­ni­nės yra sie­kis pa­nai­kin­ti CO­VID-19 in­fek­ci­jos sky­rių. Tuo­met li­go­ni­nė ga­lė­tų dirb­ti įpras­tu re­ži­mu, koks bu­vo iki šio sky­riaus at­si­ra­di­mo. Ko­vi­di­niai li­go­niai, ku­rių, kaip da­bar ma­ty­ti, ma­žė­ja, ga­lė­tų bū­ti ve­ža­mi gy­dy­ti į spe­cia­li­zuo­tas li­go­ni­nes, ku­rios li­cen­ci­juo­tos in­fek­ci­nių li­go­nių gy­dy­mui, o ap­skri­ty­je di­džiau­sia ir mo­der­niau­sia pa­gal tu­ri­mą me­di­ci­ni­nę įran­gą sta­cio­na­ri gy­dy­mo įstai­ga ga­lė­tų be kliū­čių teik­ti pa­slau­gas“, – tvir­ti­no Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jas Po­vi­las Ja­ge­la­vi­čius.

Iš 550 at­si­vež­tų „Jans­sen“ vak­ci­nos do­zių pa­nau­do­tos 405

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja, ben­dra­dar­biau­da­ma su Vy­riau­sy­be ir Na­cio­na­li­niu krau­jo cen­tru, bu­vo nu­spren­du­si bir­že­lio 29-ąją pa­čia­me Dzū­ki­jos sos­ti­nės cen­tre, Ro­tu­šės aikš­tė­je, su­reng­ti skie­pi­ji­mo nuo ko­ro­na­vi­ru­so be iš­anks­ti­nės re­gist­ra­ci­jos ak­ci­ją.

Šiai ak­ci­jai vyk­dy­ti Ro­tu­šės aikš­tė­je Na­cio­na­li­nis krau­jo cen­tras bu­vo pa­si­sta­tęs pa­la­pi­nę, ga­lė­jo vak­ci­nuo­tis ne tik aly­tiš­kiai, bet ir ki­tų sa­vi­val­dy­bių gy­ven­to­jai. Tam mi­nė­tas cen­tras bu­vo at­si­ve­žęs 550 „Jans­sen“ vak­ci­nos do­zių, o šia vak­ci­na už­ten­ka pa­si­skie­py­ti vie­ną kar­tą, kai ki­tų vak­ci­nų rei­kia dvie­jų do­zių.

Bu­vo pa­nau­do­ta 405 „Jans­sen“ vak­ci­nos do­zės ar­ba 73,5 proc. Na­cio­na­li­nių krau­jo cen­tro at­si­vež­tų­jų.

„Cen­tras šią ak­ci­ją įver­ti­no kaip pa­vy­ku­sią ir, sa­vi­val­dy­bės nuo­mo­ne, to­kia ak­ci­ja da­vė la­bai ge­rą skie­pi­ji­mo­si re­zul­ta­tą. Pla­nuo­ja­me kreip­tis į Vy­riau­sy­bę, kad Aly­tu­je dar kar­tą, lie­pos ar rug­pjū­čio mė­ne­sį, bū­tų su­reng­tas skie­pi­ji­mas be iš­anks­ti­nės re­gist­ra­ci­jos „Jans­sen“ vak­ci­na Ro­tu­šės aikš­tė­je“, – tei­gė mies­to sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jas P.Ja­ge­la­vi­čius.

Lau­kia­ma iš­kvie­ti­mų į įmo­nes

Šios sa­vai­tės pra­džio­je po­sė­džia­vęs Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės Eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų ope­ra­ci­jų cen­tras nu­spren­dė pa­leng­vin­ti pa­si­skie­pi­ji­mą nuo ko­ro­na­vi­ru­so mies­to įmo­nių dar­buo­to­jams.

P.Ja­ge­la­vi­čiaus tvir­ti­ni­mu, kiek anks­čiau Skie­pi­ji­mo cen­tro dar­buo­to­jai, ku­ria­me dir­ba po­li­kli­ni­kos me­di­kai, vy­ko į di­de­les Aly­taus įmo­nes ir čia skie­pi­jo no­rin­čiuo­sius vak­ci­nuo­tis nuo CO­VID-19. Da­bar į jį, kaip mies­to sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­ją, ga­li kreip­tis vi­sos įmo­nės, ku­rio­se pa­reiš­kia no­rą skie­py­tis bent 10–12 dar­buo­to­jų, ir Skie­pi­ji­mo cen­tras pa­si­ren­gęs su­teik­ti to­kią pa­slau­gą dar­bo vie­to­je. Re­gist­ruo­tis rei­kia tel. 8 612 46005 ar­ba elek­tro­ni­niu pa­štu po­vi­las.ja­ge­la­vi­čius@aly­tus.lt.

Taip pat mies­to sa­vi­val­dy­bės Eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų ope­ra­ci­jų cen­tras nu­spren­dė, kad lie­pos 10-ąją, šeš­ta­die­nį, nuo 8 iki 12 val. dirbs Skie­pi­ji­mo cen­tras, vei­kian­tis Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tre.

„Aly­tiš­kiai, ki­tų sa­vi­val­dy­bių gy­ven­to­jai ga­lės skie­py­tis ir be iš­anks­ti­nės re­gist­ra­ci­jos, kaip ir da­bar ga­li­ma taip pa­da­ry­ti Skie­pi­ji­mo cen­tre, vei­kian­čia­me tik dar­bo die­no­mis. Pir­mą­kart šis cen­tras veiks šeš­ta­die­nį no­rint su­da­ry­ti są­ly­gas pa­si­skie­py­ti gy­ven­to­jams, ku­rie dar­bo die­no­mis ne­ga­li iš­trūk­ti iš dar­bo. Skie­pi­ja­ma bus tą­dien tu­ri­mo­mis vak­ci­no­mis. Jei Skie­pi­ji­mo cen­tro dar­bas lie­pos 10-ąją pa­si­tei­sins, jo dar­bą šeš­ta­die­niais or­ga­ni­zuo­si­me ir vė­liau“, – sa­kė mies­to sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jas P.Ja­ge­la­vi­čius.

Bir­že­lio 30-osios sta­tis­ti­niais duo­me­ni­mis, bent vie­na vak­ci­nos nuo ko­ro­na­vi­ru­so do­ze pa­skie­py­ta 24 tūkst. 249 ar­ba 49,3 proc. aly­tiš­kių ir Dzū­ki­jos sos­ti­nė pa­gal šį ro­dik­lį už­ima 16-ą vie­tą tarp 60 Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių. Tos pa­čios bir­že­lio die­nos duo­me­ni­mis, bent vie­ną vak­ci­nos do­zę yra ga­vę 14 tūkst. 530 ar­ba 56,2 proc. Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jų ir ra­jo­nas pa­gal tai yra 4-as tarp ša­lies sa­vi­val­dy­bių.

Lie­tu­vo­je bent vie­na vak­ci­nos nuo CO­VID-19 in­fek­ci­jos do­ze dabar pa­skie­py­ta 1 mln. 235 tūkst. 439 ar­ba 44,2 proc. gy­ven­to­jų.

Pa­gal ser­ga­mu­mą Aly­tus – 46-as, Aly­taus ra­jo­nas – 48-as

Bir­že­lio 29-ąją dėl ko­ro­na­vi­ru­so PGR – mė­gi­niais iš no­sia­ryk­lės tir­ti 104 aly­tiš­kiai ir 50 grei­tai­siais an­ti­ge­nų te­stais. Aly­taus ra­jo­ne tą­dien tir­tų gy­ven­to­jų skai­čiai ati­tin­ka­mai – 30 ir 8. CO­VID-19 in­fek­ci­ja nie­kam ne­nu­sta­ty­ta. Ir tai ne pir­mas kar­tas per pas­ta­rą­sias sep­ty­nias die­nas.

Bir­že­lio 30-osios sta­tis­ti­niais duo­me­ni­mis, pa­gal per ke­tu­rio­li­ka die­nų fik­suo­tus ko­ro­na­vi­ru­so at­ve­jus 100 tūkst. gy­ven­to­jų Aly­tus yra 46-as, Aly­taus ra­jo­nas – 48-as tarp 60 ša­lies sa­vi­val­dy­bių. Per mi­nė­tą lai­ko­tar­pį 100 tūkst. gy­ven­to­jų Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je ten­ka 12,2 CO­VID-19 in­fek­ci­jos at­ve­jai, Aly­taus ra­jo­ne – 11,6, ša­lies vi­dur­kis – 24,8.

Bir­že­lio 30-ąją šia in­fek­ci­ja sir­go 9 aly­tiš­kiai ir 8 Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jai, pa­svei­ku­sių­jų nuo ko­ro­na­vi­ru­so mies­te – 6 tūkst. 984, ra­jo­ne – 1 tūkst. 755.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  DR. JOROMI IST WIRKLICH EIN KRAFTVOLLER MANN. Dr. Joromi zu kontaktieren ist das Beste, was mir je passiert ist. Mein Mann hat mich wegen einer anderen Frau verlassen, aus einem Grund, von dem ich nichts weiß. Ich versuchte alles, um ihn zurückzubekommen, aber ohne Erfolg, alle meine Bemühungen schlugen fehl. Ich dachte sogar an Selbstmord. An einem glücklichen Tag, als ich im Internet surfte, stieß ich auf einige erstaunliche Zeugnisse über Dr. Joromi, wie er vielen Menschen mit seinen mächtigen Liebeszaubern geholfen hat. Ich kontaktierte ihn und erklärte ihm alle meine Probleme und er versicherte mir, dass er mir helfen wird. Er sagte mir, was ich tun sollte und versicherte mir, dass mein Mann in 12 Stunden zurück sein wird. Ich gehorchte ihm und befolgte die Anweisungen und zu meiner größten Überraschung rief mich mein Mann in 12 Stunden an, genau wie Dr. Joromi sagte. Danke Dr. Joromi. Möge der gute Gott Sie weiterhin segnen. Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte jetzt an Dr. Joromi auf seiner Website: https://www.joromispells.com und Sie können ihn auch mit seiner E-Mail erreichen: Joromispells@gmail.com und hier ist seine WhatsApp-Nummer, die Sie auch erreichen können Verwenden Sie, um ihn zu erreichen +2348138695387 Vielen Dank, Dr. Joromi. Vielen Dank noch mal

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.