Li­go­ni­nė­je dau­gu­ma ko­vi­di­nių li­go­nių – ne­skie­py­ti, vis daž­niau me­di­kų pa­gal­bos pri­rei­kia ko­ro­na­vi­ru­su už­si­krė­tu­siems vai­kams (0)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Danutė Kuz­mic­kie­nė
„Ste­bė­tis, kad CO­VID-19 in­fek­ci­ja ser­ga ir kai ku­rie pa­skie­py­tie­ji, ne­ver­ta, nes imu­ni­nė sis­te­ma ne vi­siems su­for­muo­ja nuo li­gos ap­sau­gan­tį rei­kia­mą an­ti­kū­nų kie­kį“, – sako gydytoja Danutė Kuz­mic­kie­nė. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Ste­bint sta­tis­ti­nius duo­me­nis, nuo lap­kri­čio 1-osios iki šiol vi­so­je Lie­tu­vo­je, o drau­ge Aly­taus mies­te ir ra­jo­ne, ser­gan­čių­jų ko­ro­na­vi­ru­su su­ma­žė­jo. Me­di­kai tai ver­ti­na kaip šiek tiek dėl ko­vi­do be­si­sta­bi­li­za­vu­sią si­tu­a­ci­ją, ta­čiau tai da­ro at­sar­giai, nes pas­ta­ruo­ju me­tu iki lap­kri­čio 10-osios atos­to­ga­vo moks­lei­viai ir plis­ti CO­VID-19 vi­ru­sui bu­vo su­ma­žin­tos ga­li­my­bės. Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je šiuo me­tu at­si­lais­vi­na vis dau­giau ko­vi­di­niams li­go­niams skir­tų vie­tų. Čia jau ku­ris lai­kas vy­rau­ja ko­ro­na­vi­ru­su ser­gan­tys pa­cien­tai, ku­rie yra nepa­si­skie­pi­ję. Taip pat į li­go­ni­nę vis daž­niau pa­ten­ka ko­vi­du už­si­krė­tu­sių vai­kų.

Dau­gu­ma ko­vi­di­nių li­go­nių – nuo 50 iki 70 me­tų

Lap­kri­čio 10-osios ry­tą Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je iš 70 ko­ro­na­vi­ru­su se­gan­tiems as­me­nims skir­tų vie­tų bu­vo už­im­tos 56. Re­a­ni­ma­ci­jo­je to­kiems li­go­niams nu­ma­ty­tos 7 lo­vos, o bu­vo už­im­tos 4.

Kaip sa­kė li­go­ni­nės In­fek­ci­jų kon­tro­lės sky­riaus gy­dy­to­ja Da­nu­tė Kuz­mic­kie­nė, pa­dė­tis dėl pa­ten­kan­čių į sta­cio­na­rą ko­vi­di­nių li­go­nių maž­daug sa­vai­tė sta­bi­li­za­vo­si: „Tai, ma­ny­čiau, su­si­ję su pail­gin­to­mis mo­ki­nių atos­to­go­mis. Lap­kri­čio 10-ąją vai­kai grį­žo į mo­kyk­las ir la­bai ti­kė­ti­na, kad CO­VID-19 in­fek­ci­jos at­ve­jų ims dau­gė­ti. Dar yra ir ki­tas da­ly­kas – ar­ti­miau­sio­mis die­no­mis ga­li pa­aiš­kė­ti nau­jų ko­ro­na­vi­ru­so at­ve­jų as­me­nims, ku­rie juo už­si­krė­tė per il­gą­jį Vė­li­nių sa­vait­ga­lį.“

Gy­dy­to­jos tei­gi­mu, da­bar, per va­di­na­mą­ją tre­či­ą­ją ko­vi­do ban­gą, li­go­ni­nė­je do­mi­nuo­ja šia in­fek­ci­ja ser­gan­tys nepa­si­skie­pi­ję as­me­nys. Pa­vyz­džiui, šiuo me­tu iš 56 gy­do­mų nuo ko­ro­na­vi­ru­so 21 pa­skie­py­tas, o re­a­ni­ma­ci­jo­je – vi­si ne­skie­py­ti.

„Skie­py­tie­ji tik­rai leng­viau per­ser­ga, žy­miai grei­čiau iš­lei­džia­mi am­bu­la­to­ri­niam gy­dy­mui. Per pir­mą­ją ir ant­rą­ją pan­de­mi­jos ban­gą pas mus vy­ra­vo ser­gan­tie­ji ko­vi­du nuo 70 iki 80 me­tų, da­bar dau­gu­ma šių li­go­nių – nuo 50 iki 70 me­tų. Yra ir vie­nas ki­tas nuo ko­ro­na­vi­ru­so gy­do­mas nepa­si­skie­pi­jęs ke­tu­rias­de­šimt­me­tis. Sun­kiau in­fek­ci­ją įveik­ti on­ko­lo­gi­niams, cuk­ri­niu dia­be­tu ser­gan­tiems as­me­nims. Ste­bė­tis, kad CO­VID-19 in­fek­ci­ja ser­ga ir kai ku­rie pa­skie­py­tie­ji, ne­ver­ta, nes imu­ni­nė sis­te­ma ne vi­siems su­for­muo­ja nuo li­gos ap­sau­gan­tį rei­kia­mą an­ti­kū­nų kie­kį“, – pa­sa­ko­jo D.Kuz­mic­kie­nė.

Pas­ta­ruo­ju me­tu, nuo lap­kri­čio 8-osios, Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je bu­vo 8–10 ko­vi­du ser­gan­čių me­di­kų, in­fek­ci­ja daž­niau­siai sir­go slau­gy­to­jai ir jų pa­dė­jė­jai. Lap­kri­čio 10-osios ry­tą šio­je gy­dy­mo įstai­go­je ko­ro­na­vi­ru­su sir­go tik du ap­tar­nau­jan­čio per­so­na­lo dar­buo­to­jai.

In­fek­ci­jų kon­tro­lės sky­riaus gy­dy­to­jos pa­ste­bė­ji­mu, ko­ro­na­vi­ru­su sir­go ir ser­ga ne vi­sa vak­ci­na­vi­mo sche­ma pa­si­skie­pi­ję li­go­ni­nės dar­buo­to­jai.

„Vai­kams da­bar pa­ste­bi­mi kvė­pa­vi­mo or­ga­nų pa­žei­di­mai“

Taip sa­ko Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės Vai­kų li­gų sky­riaus ve­dė­ja Vai­va Sa­vic­kie­nė apie da­bar į šią gy­dy­mo įstai­gą pa­ten­kan­čius ko­ro­na­vi­ru­su už­si­krė­tu­sius vai­kus: „Jei per pra­ėju­sias dvi pan­de­mi­jos ban­gas li­go­ni­nės Pri­ėmi­mo sky­riu­je bu­vo fik­suo­ja­mi pa­vie­niai vai­kų su­sir­gi­mo CO­VID-19 in­fek­ci­ja at­ve­jai, da­bar, maž­daug nuo va­sa­ros pa­bai­gos, į čia per mė­ne­sį at­ve­ža­ma iki pen­kių ko­vi­du ser­gan­čių vai­kų. Dau­gu­ma jų – iki­mo­kyk­li­nu­kai. Lap­kri­čio pra­džio­je su ko­ro­na­vi­ru­su bu­vo pa­te­kęs net še­šių mė­ne­sių kū­di­kis.“

V.Sa­vic­kie­nės tvir­ti­ni­mu, vai­kai dau­ge­liu at­ve­jų bū­na už­si­krė­tę nuo tė­vų, o pa­gal Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos nu­ro­dy­mą jie gy­dy­ti ve­ža­mi į San­ta­ros kli­ni­kas, re­tais at­ve­jais – į Kau­no kli­ni­kas.

Vai­kų li­gų sky­riaus ve­dė­ja tei­gė, kad šio mė­ne­sio pra­džio­je iš Aly­taus li­go­ni­nės Pri­ėmi­mo sky­riaus į San­ta­ros kli­ni­kas bu­vo iš­vež­tos dvi aly­tiš­kės iki­mo­kyk­li­nu­kės, ku­rioms dėl plau­čių už­de­gi­mo bu­vo di­de­lis de­guo­nies po­rei­kis.

Bir­že­lio vi­du­ry­je Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja yra su­da­riu­si ga­li­my­bes nuo ko­vi­do pa­si­skie­py­ti vai­kams nuo 12 me­tų. Ta­čiau iki šiol į Aly­taus li­go­ni­nės Vai­kų li­gų sky­rių bu­vo pa­te­kęs tik vie­nas nuo ko­ro­na­vi­ru­so pa­si­skie­pi­jęs pa­aug­lys, vi­si ki­ti čia gy­dy­ti ir gy­do­mi – ne­skie­py­ti.

„Ga­liu da­ry­ti iš­va­dą, kad yra ne­daug nuo ko­vi­do pa­skie­py­tų vai­kų. Tik­rai ne­re­tai kar­tu su vai­kais į Pri­ėmi­mo sky­rių at­vyks­ta ir nepa­si­skie­pi­ję tė­vai. Jie vi­si ri­zi­kuo­ja sa­vo svei­ka­ta ir mums, me­di­kams, tai ne­su­pran­ta­ma“, – min­ti­mis da­li­jo­si Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės Vai­kų li­gų sky­riaus ve­dė­ja V.Sa­vic­kie­nė.

Ko­vi­du ser­ga 647 aly­tiš­kiai ir 167 Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jai

Lap­kri­čio 9-ąją dėl ko­ro­na­vi­ru­so PGR – mė­gi­niais iš no­sia­ryk­lės tir­ta 311, grei­tai­siais an­ti­ge­nų te­stais – 154 aly­tiš­kiai. Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jų ati­tin­ka­mai tir­ta 80 ir 29.

Ko­vi­das nau­jai nu­sta­ty­tas 81 Dzū­ki­jos sos­ti­nės gy­ven­to­jui ir 17 gy­ve­nan­čių­jų Aly­taus ra­jo­ne. Per pas­ta­rą­sias sep­ty­nias die­nas vi­du­ti­niš­kai kas­dien CO­VID-19 in­fek­ci­ja diag­no­zuo­ja­ma 57 aly­tiš­kiams ir 13 ra­jo­no gy­ven­to­jų.

Lap­kri­čio 10-osios sta­tis­ti­niais duo­me­ni­mis, ko­ro­na­vi­ru­su ser­ga 647 mies­to ir 167 ra­jo­no gy­ven­to­jai.

Tos pa­čios lap­kri­čio die­nos duo­me­ni­mis, per pas­ta­rą­sias ke­tu­rio­li­ka die­nų 100 tūkst. gy­ven­to­jų Aly­tu­je ko­vi­do at­ve­jų ten­ka 1 tūkst. 742, Aly­taus ra­jo­ne – 890, Lie­tu­vo­je – 1 tūkst. 365. Lap­kri­čio 1-ąją šie skai­čiai ati­tin­ka­mai bu­vo 2 tūkst., 1 tūkst. 219 ir 1 tūkst. 443.

Kaip sa­kė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jas Po­vi­las Ja­ge­la­vi­čius, ši sta­tis­ti­ka liu­di­ja, jog ser­gan­čių­jų ko­ro­na­vi­ru­su ma­žė­ja Lie­tu­vo­je, o kar­tu ir Aly­taus mies­te. Ta­čiau ir jis to­kių su­sir­gi­mų su­ma­žė­ji­mą sie­ja su pail­gin­to­mis da­bar­ti­nė­mis moks­lei­vių atos­to­go­mis.

Ser­gan­čių­jų per mi­nė­tą lai­ko­tar­pį 100 tūkst. gy­ven­to­jų ma­žiau ten­ka ir Aly­taus ra­jo­ne.

Na­cio­na­li­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos Aly­taus de­par­ta­men­to di­rek­to­rės Da­ly­tės Ne­kra­še­vi­čie­nės tei­gi­mu, Aly­taus re­gio­ne kaip ir vi­so­je Lie­tu­vo­je vy­rau­ja ko­ro­na­vi­ru­so del­ta at­mai­na, ku­ri yra spar­čiau plin­tan­ti ir la­biau at­spa­ri vak­ci­na­ci­jai už pan­de­mi­jos pra­džio­je bu­vu­sį vi­ru­są.

Lap­kri­čio 10-osios sta­tis­ti­niais duo­me­ni­mis, bent vie­na vak­ci­nos nuo ko­vi­do do­ze yra pa­skie­py­ta 70,3 proc. vi­sų aly­tiš­kių, o vai­kų nuo 12 iki 15 me­tų – 27,2 proc., 90,1 proc. Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jų, mi­nė­tos am­žiaus gru­pės vai­kų – 38 proc.

Šiuo me­tu bent vie­na vak­ci­nos nuo CO­VID-19 in­fek­ci­jos do­ze pa­skie­py­ta 65,4 proc. vi­sos Lie­tu­vos gy­ven­to­jų.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.