Li­go­ni­nė­je – CO­VID-19 in­fek­ci­jos sky­rius, lai­ki­nai už­da­ry­ti trys sky­riai

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (1)
2020 Lapkritis 6
Alytaus Slaugos kyrius
Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Va­kar, lap­kri­čio 6-ąją, Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je, bu­vu­sia­me Slau­gos ir pa­lai­ko­mo­jo gy­dy­mo sky­riu­je, ku­ris vei­kė at­ski­ra­me kor­pu­se (nuotr.), ati­da­ry­tas CO­VID-19 in­fek­ci­jos sky­rius. Ket­vir­ta­die­nį, lap­kri­čio 5-ąją, ko­ro­na­vi­ru­są nu­sta­čius li­go­ni­nės Or­to­pe­di­jos trau­ma­to­lo­gi­jos sky­riaus gy­dy­to­jui ir slau­gy­to­jui, Mais­to pa­ruo­ši­mo sky­riaus dar­buo­to­jui, šie sky­riai lai­ki­nai su­stab­dė veik­lą. O va­kar ko­ro­na­vi­ru­są diag­no­za­vus vie­nam Vi­daus li­gų 2-ojo sky­riaus me­di­kui, ir šis sky­rius lai­ki­nai lie­ka už­da­ry­tu, nors bu­vo pra­dė­jęs veik­ti ket­vir­ta­die­nį, lap­kri­čio 5-ąją.

Tei­kia­ma tik sku­bi trau­ma­to­lo­gi­nė pa­gal­ba

Lap­kri­čio 5-ąją ko­ro­na­vi­ru­są nu­sta­čius Or­to­pe­di­jos trau­ma­to­lo­gi­jos sky­riaus gy­dy­to­jui ir slau­gy­to­jui, ty­ri­mai dėl CO­VID-19 pa­im­ti vi­sam šio sky­riaus per­so­na­lui ir čia be­si­gy­džiu­siems li­go­niams. Sky­riaus per­so­na­lui iš­ėjus į sa­vi­i­zo­lia­ci­ją, jis lai­ki­nai už­da­ry­tas.

Kaip sa­kė li­go­ni­nės di­rek­to­rius Ar­tū­ras Va­si­liaus­kas, da­lis sky­riaus li­go­nių iš­leis­ta į na­mus, da­lis per­vež­ta į ki­tas li­go­ni­nes, kai ku­riems ati­dė­tos pla­ni­nės ope­ra­ci­jos: „Ta­čiau sku­bi trau­ma­to­lo­gi­nė pa­gal­ba li­go­ni­nė­je tei­kia­ma, ją tei­kia bu­din­tys gy­dy­to­jai, sun­kūs li­go­niai siun­čia­mi į Kau­no kli­ni­kas.“

Taip pat lap­kri­čio 5-ąją ko­ro­na­vi­ru­są nu­sta­čius li­go­ni­nės Mais­to pa­ruo­ši­mo sky­riaus dar­buo­to­jui, dėl į sa­vi­i­zo­lia­ci­ją iš­ėju­sių dar­buo­to­jų bu­vo už­da­ry­tas šis sky­rius. Mai­ti­ni­mo pa­slau­gas li­go­niams pra­dė­jo teik­ti mies­to ben­dro­vė „Šven­tė jums“.

CO­VID-19 in­fek­ci­jos sky­riu­je – 40 lo­vų

Dar pra­ėju­sią sa­vai­tę li­go­ni­nei ga­vus nu­ro­dy­mą iš Vil­niaus San­ta­ros kli­ni­kų įsteig­ti iki 10 lo­vų, skir­tų gy­dy­ti ser­gan­tie­siems leng­va ir vi­du­ti­ne ko­ro­na­vi­ru­so for­mo­mis, bu­vo nu­spręs­ta tai pa­da­ry­ti at­ski­ra­me Aly­taus li­go­ni­nės Slau­gos ir pa­lai­ko­mo­jo gy­dy­mo sky­riaus kor­pu­se.

Ta­čiau ne­tru­kus iš San­ta­ros kli­ni­kų su­lauk­ta pra­šy­mo to­kių lo­vų skai­čių pa­di­din­ti iki 40. Ir va­kar, lap­kri­čio 6-ąją, tiek lo­vų at­si­ra­do mi­nė­to sky­riaus kor­pu­se, ku­ris da­bar jau bus va­di­na­mas CO­VID-19 in­fek­ci­jos sky­riu­mi, su­for­muo­ta me­di­kų ko­man­da teik­ti pa­gal­bą li­go­niams, ser­gan­tiems leng­va ir vi­du­ti­ne ko­ro­na­vi­ru­so for­momis.

Li­go­ni­nės di­rek­to­riaus tei­gi­mu, da­lis li­go­nių iš Slau­gos ir pa­lai­ko­mo­jo gy­dy­mo sky­riaus iš­leis­ta į na­mus, kai ku­rie per­kel­ti į ki­tus šios gy­dy­mo įstai­gos sky­rius, o da­lis slau­gai ir pa­lai­ko­ma­jam gy­dy­mui per­vež­ti į Me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to cen­trą.

Va­kar, lap­kri­čio 6-ąją, vėl dėl nu­sta­ty­to ko­ro­na­vi­ru­so vie­nam Vi­daus li­gų 2-ojo sky­riaus me­di­kui te­ko lai­ki­nai už­da­ry­ti ket­vir­ta­die­nį, lap­kri­čio 5-ąją, pra­dė­ju­sį veik­ti šį sky­rių.

Taip pat va­kar apie pie­tus pa­aiš­kė­jus, kad CO­VID-19 ser­ga vie­nas Pri­ėmi­mo ir sku­bio­sios pa­gal­bos sky­riaus dar­buo­to­jas, ope­ra­ty­viai bu­vo spren­džia­mas klau­si­mas dėl bū­ti­no­sios pa­gal­bos li­go­niams tei­ki­mo šia­me sky­riu­je.

Šian­dien, lap­kri­čio 7-ąją, dar­bą tu­rė­tų pra­dė­ti bu­vęs lai­ki­nai už­da­ry­tas Vai­kų li­gų sky­rius ir Vai­kų chi­rur­gi­jos po­sky­ris. Šis sky­rius bu­vo lai­ki­nai už­da­ry­tas spa­lio 30-ąją jo dar­buo­to­jams diag­no­za­vus CO­VID-19.

Va­ka­rykš­tės, lap­kri­čio 6-osios, vi­dur­die­nio duo­me­ni­mis, ko­ro­na­vi­ru­su ser­ga 129 aly­tiš­kiai ir 36 Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jai.

 

 

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.