Nr. 99 (13915)

2023-09-05

„Alytaus naujienų“ numeryje 99 (13915) skaitykite:

 • Gamtos ir žmogaus kūrybos pa­ro­do­je eks­po­nuo­ja­mi ir pre­zi­den­to Gi­ta­no Nau­sė­dos au­gi­na­mi bon­sai
 • Sa­vi­val­dy­bė su­tin­ka per­im­ti dvy­li­ka Aly­taus ka­lė­ji­me esan­čių pa­sta­tų
 • Kei­čia­si mig­ra­ci­jos pa­slau­gų įkai­niai
 • „Dai­na­va” at­kak­lio­se rung­ty­nė­se iš­ko­vo­jo per­ga­lę
 • Rug­sė­jį pa­si­tin­ka­me su ma­žiau eis­mo kamš­čių ir sau­giau pės­tie­siems
 • Prieš pus­šim­tį me­tų pa­sta­ty­tas ir ne­vei­kian­tis fon­ta­nas bus lik­vi­duo­ja­mas
 • Ari­man­tas Zda­ne­vi­čius: „Ta­pęs se­niū­nai­čiu rū­pin­čiau­si ir at­sto­vau­čiau Pu­ti­nų mik­ro­ra­jo­no gy­ven­to­jams”
 • Rug­sė­jo 1-osios skam­bu­tis į kla­ses su­kvie­tė dau­giau kaip 7 tūkst. Aly­taus mies­to mo­ki­nių
 • Nebus teikiamos paslaugos
 • Kiau­liš­ki nu­ti­ki­mai Aly­tu­je
 • Pra­smin­gas pa­si­bu­vi­mas ypa­tin­go­je ap­lin­ko­je su mal­da ir gar­saus du­e­to gies­mė­mis
 • Nau­ją ro­ma­ną iš­lei­du­si Ita­li­jos best­se­lerių au­to­rė Vio­la Ar­do­ne: „Vie­nos mo­ters is­to­ri­ja yra vi­sų mo­te­rų is­to­ri­ja”
 • Kvie­čia­me į Eu­ro­pos pa­vel­do die­nų ren­gi­nius Aly­taus ir Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­ty­se
Nuvilnijo, nuskambėjo žaismingai, linksmai, nuotaikingai penktoji Kurorto diena, šįkart skirta Dzūkijos (Dainavos) metams. Nešini dzūkiškais valgiais, vasaros subrandintomis gėrybėmis, kėdutėmis ir...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.