Nr. 98 (13328)

2019-09-03

„Alytaus naujienų“ numeryje 98 (13328) skaitykite:

 • Pa­ne­mu­nės pro­gim­na­zi­ja nau­jus moks­lo me­tus pra­dė­jo su is­to­ri­niu ak­cen­tu
 • My­li­miau­si vai­kų he­ro­jai Ka­kė Ma­kė ir jos drau­gai at­ke­liau­ja į Aly­tų
 • Dalelė Nemuno paslapčių
 • Mo­tie­jus pats ba­ra­vy­kus ro­vė, pats di­džiau­sius ir skai­ty­to­jams ro­do
 • Nu­sta­ty­ta ri­ba, ka­da mo­ki­niai per karš­čius ga­li ne­iti į mo­kyk­lą
 • Mi­ros­la­viš­kiai džiau­gia­si, kad įver­tin­tas ir Bi­ru­tės Vai­čiu­lie­nės dar­bas
 • Aly­taus ra­jo­no ke­liai: in­ves­ti­ci­jos ir nau­jo­vės
 • Ku­ror­to her­bas, vė­lia­va tel­kia se­niū­nai­ti­jos žmo­nes ben­drys­tei: my­lė­ti
 • gam­tą, pa­žin­ti is­to­ri­ją, puo­se­lė­ti tra­di­ci­jas ir ki­tiems kil­niems dar­bams
 • As­me­ni­nė pa­tir­tis: nuo po­pie­ri­nio prie
 • kom­piu­te­ri­nio raš­tin­gu­mo, ar­ba – „Lai­kom ry­šį!”
 • Res­pub­li­ki­nė­je Kau­no li­go­ni­nė­je pra­de­da­mos tie­sio­gi­nės tran­slia­ci­jos iš ope­ra­ci­nės
 • At­si­nau­ji­nu­si lai­da „Be­atos vir­tu­vė” ieš­ko ge­riau­sių
 • Lie­tu­vo­je gi­mi­nės re­cep­tų
 • Pra­si­dė­jo moks­lo me­tai: ko­kie jie bus Aly­taus ra­jo­ne?
 • Suaugusiųjų įkrikščioninimas – pasirengimas Krikštui, Sutvirtinimui ir Eucharistijai
 • Me­ti­mas į tirš­tu­mą 
Gra­žiai pa­mi­nė­jo­me Bal­ti­jos ke­lio tris­de­šimt­me­tį. Tos die­nos žo­džiais ne­nu­sa­ko­mas jau­du­lys dar dau­ge­liui gy­vas šir­dy­se. Lai­min­gi vi­si, ga­lė­ję da­ly­vau­ti ta­me...
Šio tre­čia­die­nio po­pie­tę Aly­tu­je, A.Ba­ra­naus­ko gat­vė­je, Ma­žo­sios Dai­li­dės kai­my­nys­tė­je, už­si­lieps­no­jo ne­gy­ve­na­mas na­mas. Jį ug­nis nu­nio­ko­jo stip­riai, nu­ken­tė­ju­sių...
Bai­gian­tis va­sa­rai įvai­rių ša­lių že­mės me­no kū­rė­jai pa­kvie­čia­mi į Lie­tu­vo­je vyks­tan­tį tarp­tau­ti­nį fes­ti­va­lį „Land Art“. Šie­met kaip ir per­nai post­mo­dernizmo sro­vės...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.