Nr. 98 (13181)

2018-08-29

„Alytaus naujienų“ numeryje 98 (13181) skaitykite:

  •  Me­ti­nė­je Aly­taus mies­to švie­ti­mo dar­buo­to­jų kon­fe­ren­ci­jo­je – ak­me­nu­kai į ben­druo­me­nės dar­žą
  •  „Avi­va Lie­tu­va” 2018 m. pirmą pus­me­tį už­dir­bo 5 mln. eu­rų pel­no
  •  „Pri­si­ren­ka šir­dy daug il­ge­sio, daug mei­lės be­ra­šant ru­de­nio žo­džius”
  •  „Aly­taus pus­ma­ra­to­nio 2018” at­gar­siai:  vie­na gra­žiau­sių tra­sų Lie­tu­vo­je ki­tą­met bus ser­ti­fi­kuo­ta
  •  Ku­ror­to re­a­ly­bė: kai dug­nas gu­la ant dug­no
  •  De­zo­do­ran­tas ar an­ti­pers­pi­ran­tas – kas efek­ty­viau ko­vo­ja su pra­kai­ta­vi­mu?
  •  11 vaikų maitinimo pokyčių darželiuose ir mokyklose nuo rugsėjo         
Jau at­ei­nan­tį pir­ma­die­nį į mo­kyk­las po va­sa­ros atos­to­gų su­grįš mo­ki­niai. Aly­taus švie­ti­mo ben­druo­me­nė nau­jus moks­lo me­tus pra­dė­jo kiek anks­čiau ir ne­tra­di­ciš­kai. Va­kar...
Ak­ty­viau­si Ku­ror­to se­niū­nai­ti­jos gy­ven­to­jai rug­pjū­čio 22 die­ną rin­ko­si į pir­mą­jį su­si­rin­ki­mą. Mat Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus 2018...
Alytaus miesto taryboje prasidėjusiems priešrinkiminiams politiniams žaidimams šiandien buvo suduotas smūgis – abu prieš mėnesį nuversti vicemerai Tautvydas Tamulevičius ir Valė Gibienė daugumos...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.