Metinėje Alytaus miesto švietimo dar­buo­to­jų kon­fe­ren­ci­jo­je ak­me­nu­kai į ben­druo­me­nės dar­žą (4683)

Laura BALIUKONIENĖ, laura@ana.lt
Rimvyda Ališauskienė
Vakar vykusiame pirmajame Švietimo įstaigų specialistų forume pranešimą skaitydama Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja Rimvyda Ališauskienė miesto švietimo bendruomenę kvietė susitelkti, bendradarbiauti, o ne konkuruoti, ką pastaruoju metu pajautė ir apie tai užsiminė ir Alytaus miesto meras Vytautas Grigaravičius. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Jau at­ei­nan­tį pir­ma­die­nį į mo­kyk­las po va­sa­ros atos­to­gų su­grįš mo­ki­niai. Aly­taus švie­ti­mo ben­druo­me­nė nau­jus moks­lo me­tus pra­dė­jo kiek anks­čiau ir ne­tra­di­ciš­kai. Va­kar Jot­vin­gių gim­na­zi­jo­je įvy­ko pir­ma­sis Švie­ti­mo įstai­gų spe­cia­lis­tų fo­ru­mas, ku­rio me­tu kal­bė­ta ne tik apie ma­lo­nius Aly­taus švie­ti­mo sis­te­mos pa­sie­ki­mus, bet ir nu­skam­bė­jo užuomina apie pa­ty­čias jau vie­ne­rius me­tus Aly­taus švie­ti­mo ben­druo­me­nei va­do­vau­jan­čios Rim­vy­dos Ali­šaus­kie­nės at­žvil­giu bei ne­svei­ką tarp­mo­kyk­li­nę kon­ku­ren­ci­ją.

Jau­tė ne­svei­ką kon­ku­ren­ci­ją

Pir­mą kar­tą Aly­tu­je suor­ga­ni­zuo­ta­me švie­ti­mo įstai­gų spe­cia­lis­tų fo­ru­me „Nau­jų moks­lo me­tų veik­lų kryp­tis – ben­dri sie­kiai, ben­dri dar­bai“ da­ly­va­vęs Aly­taus mies­to me­ras Vy­tau­tas Gri­ga­ra­vi­čius švie­ti­mo ben­druo­me­nei pir­miau­sia lin­kė­jo su­si­tel­ki­mo ben­drai spren­džiant pro­ble­mas ir bū­ti vie­nin­giems.

„Pra­ėju­siais moks­lo me­tais kaž­kaip jau­čiau tam tik­rą ne­svei­ką kon­ku­ren­ci­ją. Svei­ka kon­ku­ren­ci­ja yra ge­rai, ta­čiau ne­svei­ka nė­ra ge­rai, tad kvie­čiu tai už­mirš­ti, dirb­ti ben­drai, nes vi­si esa­me vie­na šei­ma, vie­na pe­da­go­gų ben­druo­me­nė ir rei­kia lai­ky­tis vie­niems ki­tų, pa­dė­ti vie­ni ki­tiems. Tik ta­da bus leng­viau spręs­ti pro­ble­mas, to­bu­lė­ti ir ug­dy­ti sa­vo vai­kus, my­lė­ti sa­vo kraš­tą, mies­tą“, – pa­brė­žė mies­to va­do­vas.

Užuo­mi­na apie pa­ty­čias

Mies­to švie­ti­mo ben­druo­me­nei jau me­tus va­do­vau­jan­čios Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­jos Rim­vy­dos Ali­šaus­kie­nės pra­ne­ši­me taip pat nu­skam­bė­jo apie ne itin drau­giš­ką at­mo­sfe­rą švie­ti­mo sis­te­mo­je by­lo­jan­ti gai­da: „Prieš jus sto­viu jau me­tus ei­da­ma Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­jos pa­rei­gas. Tie me­tai bu­vo įdo­mūs, tu­rė­jau daug įvai­rių pa­tir­čių, tu­rė­jau la­bai stip­rų pa­lai­ky­mą, ta­čiau tu­rė­jau ir pa­ty­čių. Ta­čiau čia ne apie tai.“

R.Ali­šaus­kie­nė neat­si­spy­rė sen­ti­men­tams Jot­vin­gių gim­na­zi­jai, ku­rio­je kaž­ka­da mo­kė­si ir ji pa­ti.

Pa­si­džiau­gė ir pa­sie­ki­mais

Iš me­ti­nės sa­vi­val­dy­bių švie­ti­mo kon­fe­ren­ci­jos su­grį­žu­si Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­ja pa­si­džiau­gė, kad ten Aly­taus var­das ne kar­tą bu­vo links­niuo­ja­mas ge­rą­ja pras­me. Ap­ta­riant pas­ta­rų­jų tre­jų me­tų Lie­tu­vos švie­ti­mo būk­lę, bu­vo ak­cen­tuo­ta, kad bran­dos eg­za­mi­nų re­zul­ta­tais per 2014-2017 me­tus tarp še­šių sa­vi­val­dy­bių Aly­taus švie­ti­mo įstai­gos pir­mau­ja. Be to, pa­grin­di­nio ug­dy­mo pa­sie­ki­mų pa­tik­ri­ni­mo re­zul­ta­tai taip pat nuo­lat au­ga.

„Di­de­lis pa­sie­ki­mas ir tas, kad mū­sų mies­te yra la­bai daug aukš­tos kva­li­fi­ka­ci­jos mo­ky­to­jų, o jų dar­bo re­zul­ta­tai taip pat džiu­gi­na. Dar vie­nas niu­an­sas, dau­giau­sia mo­ki­nių vie­nam ben­dro ug­dy­mo mo­ky­to­jui ten­ka taip pat Aly­tu­je. Vi­sa tai ro­do, kad dir­ba­me la­bai ge­rai. Kai ku­rie sa­ko, kad čia ne­tvar­ka, cha­o­sas, nė­ra stra­te­gi­jos, ta­čiau re­zul­ta­tai ro­do, kad tai ne­tie­sa“, – pa­brė­žė R.Ali­šaus­kie­nė ir pri­dū­rė, kad ne­pai­sant to, dar iš­ties yra ką to­bu­lin­ti, ką keis­ti.

Ra­gi­no dirb­ti kar­tu

Sa­vo pra­ne­ši­me ve­dė­ja ne­ven­gė pa­mė­ty­ti ir ak­me­nu­kų į Aly­taus švie­ti­mo dar­buo­to­jų dar­žą. Ji tvir­ti­no, kad švie­ti­mo ben­druo­me­nei vis dar la­bai trūks­ta ben­dra­dar­bia­vi­mo, su­si­ta­ri­mų lai­ky­mo­si, pa­gar­bos ir pa­si­ti­kė­ji­mo. O mies­to me­ro mi­nė­ta kon­ku­ren­ci­ja, R.Ali­šaus­kie­nės žo­džiais, at­ne­šė la­bai ne­ge­rų da­ly­kų.

Ve­dė­ja sa­vo pra­ne­ši­me ap­ta­rė, ir ko­kiu ke­liu Aly­taus švie­ti­mo ben­druo­me­nei rei­kė­tų ei­ti to­liau. Pa­sak jos, svar­biau­sios – ke­lios sto­te­lės: pir­miau­sia ver­tė­tų kon­cen­truo­tis į ge­rą emo­ci­nę ap­lin­ką, kad mo­kyk­lo­se bū­tų ge­ra dirb­ti, kad mo­ky­to­jo pro­fe­si­ja tap­tų pres­ti­ži­nė, o vi­sa tai pri­klau­so nuo kiek­vie­no pa­stan­gų ir su­pra­ti­mo. Pra­ne­šė­ja ra­gi­no pa­gal­vo­ti, ar vi­suo­met ben­druo­me­nės na­riai vie­nas su ki­tu ben­drau­ja pa­gar­biai, ar ge­ba pri­si­tai­ky­ti prie vai­kų po­rei­kių, ar ti­ki kiek­vie­no vai­ko sėk­me.

„Šian­dien tur­būt ma­žiau­siai rei­kia mo­ky­to­jo, ku­ris per­duo­da ži­nias. Šian­dien rei­kia ki­tų sa­vy­bių“, – ak­cen­ta­vo Aly­taus mies­to švie­ti­mo ben­druo­me­nės va­do­vė.

Ant­ro­ji sto­te­lė, pa­gal R.Ali­šaus­kie­nę, tu­rė­tų bū­ti in­di­vi­du­a­li mo­ki­nio pa­žan­ga, jos pa­ma­ta­vi­mo kri­te­ri­jai, ko­kių re­zul­ta­tų bus sie­kia­ma ir ką dėl to pa­da­rys kiek­vie­nas mo­ky­to­jas.

Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­ja kvie­tė dė­me­sį su­telk­ti ir į ben­dra­dar­bia­vi­mą, ge­ro­sios pa­tir­ties sklai­dą. Pa­gal­ba mo­ky­to­jui taip pat yra svar­bi.

Ket­vir­to­ji sto­te­lė – va­do­vų ly­de­rys­tė. R.Ali­šaus­kie­nė tei­gė, kad tik ge­ri va­dy­bi­niai ge­bė­ji­mai pa­de­da ju­dė­ti į prie­kį, mo­ty­vuo­ja kiek­vie­ną ben­druo­me­nės na­rį, su­da­ro są­ly­gas įgy­ven­din­ti ge­ros mo­kyk­los kon­cep­ci­ją.

„Šiuos moks­lo me­tus pra­de­da­me ly­di­mi di­džiu­lių po­ky­čių – eta­ti­nis dar­bo ap­mo­kė­ji­mas, ben­drojo ug­dy­mo fi­nan­sa­vi­mo per­tvar­ka. Ga­li­me kal­bė­ti ir kaž­ko lauk­ti, bet ga­li­me ir vie­nas ki­tam pa­dė­ti, ieš­ko­ti ge­riau­sių spren­di­mų ir ženg­ti drau­ge. At­ei­ty­je iš­lie­kan­ti ir rei­ka­lin­ga kom­pe­ten­ci­ja yra ge­bė­ji­mas dirb­ti ko­man­do­je, ben­dra­dar­biau­ti. Tad kvie­čiu dirb­ti kar­tu“, – sa­vo pra­ne­ši­mą baig­da­ma ra­gi­no R.Ali­šaus­kie­nė.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Hi there! This post could not be written any better! Reading through this post reminds me of
  my old room mate! He always kept chatting about this.
  I will forward this article to him. Pretty sure he will
  have a good read. Thank you for sharing!

  my site; digitalwebmaster

  Komentaras

  What i don't understood is in reality how you are no longer
  really a lot more neatly-liked than you may be now.
  You are so intelligent. You understand therefore considerably
  in relation to this topic, produced me in my view believe it from numerous varied angles.
  Its like men and women are not involved except it is one
  thing to do with Girl gaga! Your individual stuffs excellent.
  At all times maintain it up!

  my page: sedona spiritual Retreats

  Komentaras

  Wo ist mein Gerät Samsung?
  Kann man Anleihen kaufen?
  Wie kann man Bitcoins kriegen?
  In welchem Index ist die Aktie?
  Wie sicher ist eine Anlage in Xetra-Gold?
  Wo wird am meisten Aluminium hergestellt?
  Wie funktioniert eine krediterhöhung?
  Wer ist der größte Baukonzern der Welt?
  Wie viele Windräder gibt es in Österreich 2021?

  Was muss ich beim Staken beachten?
  Welche Stoffe gehören zu den Halbleitern?

  Komentaras

  Was ist der beste Rohstoff ETF?
  Wie viel Gewinn macht ein Startup?
  Wann ist die letzte Überweisung bei der Sparkasse?
  Was tun wenn die Bank Negativzinsen will?
  Welcher ETF bildet den S&P 500 ab?
  Was ist der beste Rohstoff ETF?
  Wo ist man als Deutscher reich?
  Wo kauft Deutschland Gas?
  Was ist der beste Rohstoff ETF?
  Was sind die Nachteile dass es den Euro gibt?
  Wo kann ich ein Konto im Ausland eröffnen?

  Komentaras

  Ԍreetings from Carolina! І'm bored tօ death att woгk so I decided tо check ߋut your site on my iphone during lunch break.
  I love tһe information you preѕent here annd can't wait to takе a ⅼook ԝhen I gеt
  homе. I'm surprised аt hⲟw fast youг blog loaded on my mobile ..
  І'm not evenn using WIFI, јust 3G .. Anyhow, fantastic blog!

  Feel free tߋ surf to my blog: krijg meer details

  Komentaras

  Great weblog here! Additionally your web site quite a bit up very
  fast! What host are you the use of? Can I get your associate hyperlink to your host?
  I wish my website loaded up as fast as yours lol

  Feel free to visit my site - ananasvip.Ru

  Komentaras

  Helⅼⲟ, І do thіnk yօur blogg mmay ƅe hzving web
  browser compatibility issues. Ԝhen I taкe a lok at your bllog in Safari, itt lookls fіne however when opening in Internet Explorer,
  it'ѕ got some overlapping issues. І merely wanted to provide yοu ԝith a quick heads սρ!
  Aside from that, ցreat blog!

  Feel free tߋ visit my blog post discuss

  Komentaras

  This іs tһe rigһt webpage fⲟr everyone wһo realⅼy ᴡants
  to find out abߋut thhis topic. Ⲩoս realize a ԝhole lot іts аlmost
  harⅾ too argue witһ yoᥙ (not that I personally wіll need to…HaHa).
  You сertainly put a brand new spin on a subject ᴡhich
  has been discuѕsed for ages. Excellent stuff, ϳust wonderful!

  Feel free to surf to mʏ site - 이 정보를 따르십시오

Kiti straipsniai