Metinėje Alytaus miesto švietimo dar­buo­to­jų kon­fe­ren­ci­jo­je ak­me­nu­kai į ben­druo­me­nės dar­žą (3639)

Laura BALIUKONIENĖ, laura@ana.lt
Rimvyda Ališauskienė
Vakar vykusiame pirmajame Švietimo įstaigų specialistų forume pranešimą skaitydama Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja Rimvyda Ališauskienė miesto švietimo bendruomenę kvietė susitelkti, bendradarbiauti, o ne konkuruoti, ką pastaruoju metu pajautė ir apie tai užsiminė ir Alytaus miesto meras Vytautas Grigaravičius. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Jau at­ei­nan­tį pir­ma­die­nį į mo­kyk­las po va­sa­ros atos­to­gų su­grįš mo­ki­niai. Aly­taus švie­ti­mo ben­druo­me­nė nau­jus moks­lo me­tus pra­dė­jo kiek anks­čiau ir ne­tra­di­ciš­kai. Va­kar Jot­vin­gių gim­na­zi­jo­je įvy­ko pir­ma­sis Švie­ti­mo įstai­gų spe­cia­lis­tų fo­ru­mas, ku­rio me­tu kal­bė­ta ne tik apie ma­lo­nius Aly­taus švie­ti­mo sis­te­mos pa­sie­ki­mus, bet ir nu­skam­bė­jo užuomina apie pa­ty­čias jau vie­ne­rius me­tus Aly­taus švie­ti­mo ben­druo­me­nei va­do­vau­jan­čios Rim­vy­dos Ali­šaus­kie­nės at­žvil­giu bei ne­svei­ką tarp­mo­kyk­li­nę kon­ku­ren­ci­ją.

Jau­tė ne­svei­ką kon­ku­ren­ci­ją

Pir­mą kar­tą Aly­tu­je suor­ga­ni­zuo­ta­me švie­ti­mo įstai­gų spe­cia­lis­tų fo­ru­me „Nau­jų moks­lo me­tų veik­lų kryp­tis – ben­dri sie­kiai, ben­dri dar­bai“ da­ly­va­vęs Aly­taus mies­to me­ras Vy­tau­tas Gri­ga­ra­vi­čius švie­ti­mo ben­druo­me­nei pir­miau­sia lin­kė­jo su­si­tel­ki­mo ben­drai spren­džiant pro­ble­mas ir bū­ti vie­nin­giems.

„Pra­ėju­siais moks­lo me­tais kaž­kaip jau­čiau tam tik­rą ne­svei­ką kon­ku­ren­ci­ją. Svei­ka kon­ku­ren­ci­ja yra ge­rai, ta­čiau ne­svei­ka nė­ra ge­rai, tad kvie­čiu tai už­mirš­ti, dirb­ti ben­drai, nes vi­si esa­me vie­na šei­ma, vie­na pe­da­go­gų ben­druo­me­nė ir rei­kia lai­ky­tis vie­niems ki­tų, pa­dė­ti vie­ni ki­tiems. Tik ta­da bus leng­viau spręs­ti pro­ble­mas, to­bu­lė­ti ir ug­dy­ti sa­vo vai­kus, my­lė­ti sa­vo kraš­tą, mies­tą“, – pa­brė­žė mies­to va­do­vas.

Užuo­mi­na apie pa­ty­čias

Mies­to švie­ti­mo ben­druo­me­nei jau me­tus va­do­vau­jan­čios Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­jos Rim­vy­dos Ali­šaus­kie­nės pra­ne­ši­me taip pat nu­skam­bė­jo apie ne itin drau­giš­ką at­mo­sfe­rą švie­ti­mo sis­te­mo­je by­lo­jan­ti gai­da: „Prieš jus sto­viu jau me­tus ei­da­ma Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­jos pa­rei­gas. Tie me­tai bu­vo įdo­mūs, tu­rė­jau daug įvai­rių pa­tir­čių, tu­rė­jau la­bai stip­rų pa­lai­ky­mą, ta­čiau tu­rė­jau ir pa­ty­čių. Ta­čiau čia ne apie tai.“

R.Ali­šaus­kie­nė neat­si­spy­rė sen­ti­men­tams Jot­vin­gių gim­na­zi­jai, ku­rio­je kaž­ka­da mo­kė­si ir ji pa­ti.

Pa­si­džiau­gė ir pa­sie­ki­mais

Iš me­ti­nės sa­vi­val­dy­bių švie­ti­mo kon­fe­ren­ci­jos su­grį­žu­si Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­ja pa­si­džiau­gė, kad ten Aly­taus var­das ne kar­tą bu­vo links­niuo­ja­mas ge­rą­ja pras­me. Ap­ta­riant pas­ta­rų­jų tre­jų me­tų Lie­tu­vos švie­ti­mo būk­lę, bu­vo ak­cen­tuo­ta, kad bran­dos eg­za­mi­nų re­zul­ta­tais per 2014-2017 me­tus tarp še­šių sa­vi­val­dy­bių Aly­taus švie­ti­mo įstai­gos pir­mau­ja. Be to, pa­grin­di­nio ug­dy­mo pa­sie­ki­mų pa­tik­ri­ni­mo re­zul­ta­tai taip pat nuo­lat au­ga.

„Di­de­lis pa­sie­ki­mas ir tas, kad mū­sų mies­te yra la­bai daug aukš­tos kva­li­fi­ka­ci­jos mo­ky­to­jų, o jų dar­bo re­zul­ta­tai taip pat džiu­gi­na. Dar vie­nas niu­an­sas, dau­giau­sia mo­ki­nių vie­nam ben­dro ug­dy­mo mo­ky­to­jui ten­ka taip pat Aly­tu­je. Vi­sa tai ro­do, kad dir­ba­me la­bai ge­rai. Kai ku­rie sa­ko, kad čia ne­tvar­ka, cha­o­sas, nė­ra stra­te­gi­jos, ta­čiau re­zul­ta­tai ro­do, kad tai ne­tie­sa“, – pa­brė­žė R.Ali­šaus­kie­nė ir pri­dū­rė, kad ne­pai­sant to, dar iš­ties yra ką to­bu­lin­ti, ką keis­ti.

Ra­gi­no dirb­ti kar­tu

Sa­vo pra­ne­ši­me ve­dė­ja ne­ven­gė pa­mė­ty­ti ir ak­me­nu­kų į Aly­taus švie­ti­mo dar­buo­to­jų dar­žą. Ji tvir­ti­no, kad švie­ti­mo ben­druo­me­nei vis dar la­bai trūks­ta ben­dra­dar­bia­vi­mo, su­si­ta­ri­mų lai­ky­mo­si, pa­gar­bos ir pa­si­ti­kė­ji­mo. O mies­to me­ro mi­nė­ta kon­ku­ren­ci­ja, R.Ali­šaus­kie­nės žo­džiais, at­ne­šė la­bai ne­ge­rų da­ly­kų.

Ve­dė­ja sa­vo pra­ne­ši­me ap­ta­rė, ir ko­kiu ke­liu Aly­taus švie­ti­mo ben­druo­me­nei rei­kė­tų ei­ti to­liau. Pa­sak jos, svar­biau­sios – ke­lios sto­te­lės: pir­miau­sia ver­tė­tų kon­cen­truo­tis į ge­rą emo­ci­nę ap­lin­ką, kad mo­kyk­lo­se bū­tų ge­ra dirb­ti, kad mo­ky­to­jo pro­fe­si­ja tap­tų pres­ti­ži­nė, o vi­sa tai pri­klau­so nuo kiek­vie­no pa­stan­gų ir su­pra­ti­mo. Pra­ne­šė­ja ra­gi­no pa­gal­vo­ti, ar vi­suo­met ben­druo­me­nės na­riai vie­nas su ki­tu ben­drau­ja pa­gar­biai, ar ge­ba pri­si­tai­ky­ti prie vai­kų po­rei­kių, ar ti­ki kiek­vie­no vai­ko sėk­me.

„Šian­dien tur­būt ma­žiau­siai rei­kia mo­ky­to­jo, ku­ris per­duo­da ži­nias. Šian­dien rei­kia ki­tų sa­vy­bių“, – ak­cen­ta­vo Aly­taus mies­to švie­ti­mo ben­druo­me­nės va­do­vė.

Ant­ro­ji sto­te­lė, pa­gal R.Ali­šaus­kie­nę, tu­rė­tų bū­ti in­di­vi­du­a­li mo­ki­nio pa­žan­ga, jos pa­ma­ta­vi­mo kri­te­ri­jai, ko­kių re­zul­ta­tų bus sie­kia­ma ir ką dėl to pa­da­rys kiek­vie­nas mo­ky­to­jas.

Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­ja kvie­tė dė­me­sį su­telk­ti ir į ben­dra­dar­bia­vi­mą, ge­ro­sios pa­tir­ties sklai­dą. Pa­gal­ba mo­ky­to­jui taip pat yra svar­bi.

Ket­vir­to­ji sto­te­lė – va­do­vų ly­de­rys­tė. R.Ali­šaus­kie­nė tei­gė, kad tik ge­ri va­dy­bi­niai ge­bė­ji­mai pa­de­da ju­dė­ti į prie­kį, mo­ty­vuo­ja kiek­vie­ną ben­druo­me­nės na­rį, su­da­ro są­ly­gas įgy­ven­din­ti ge­ros mo­kyk­los kon­cep­ci­ją.

„Šiuos moks­lo me­tus pra­de­da­me ly­di­mi di­džiu­lių po­ky­čių – eta­ti­nis dar­bo ap­mo­kė­ji­mas, ben­drojo ug­dy­mo fi­nan­sa­vi­mo per­tvar­ka. Ga­li­me kal­bė­ti ir kaž­ko lauk­ti, bet ga­li­me ir vie­nas ki­tam pa­dė­ti, ieš­ko­ti ge­riau­sių spren­di­mų ir ženg­ti drau­ge. At­ei­ty­je iš­lie­kan­ti ir rei­ka­lin­ga kom­pe­ten­ci­ja yra ge­bė­ji­mas dirb­ti ko­man­do­je, ben­dra­dar­biau­ti. Tad kvie­čiu dirb­ti kar­tu“, – sa­vo pra­ne­ši­mą baig­da­ma ra­gi­no R.Ali­šaus­kie­nė.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Fantastic beat ! I would like to apprentice while you amend your site, how could i subscribe
  for a blog web site? The account helped me a acceptable deal.
  I had been a little bit acquainted of this your broadcast provided bright clear idea

  Here is my web site: Movie

  Komentaras

  Have you ever considered about adding a little bit more than just your articles?
  I mean, what you sayy is fundamental and all.
  However imagine if you added some great pictures orr videos to giove your posts more, "pop"!
  Yoour content is excellent but wwith pikcs and videos, this site could definitely be one of the most beneficial in its niche.
  Amazing blog!

  my blog post: get more info

  Komentaras

  I am really inspired along with your writing abilities as nearly as with the layout in your blog.

  Is this a paid subject matter or did you modify it yourself?
  Angway stay up the nice quality writing, it's rare to peer
  a nice weblog like this one these days..

  Here is my webb blolg more info

  Komentaras

  Today, I went to the beach front with my children. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said "You can hear the ocean if you put this to your ear." She put the shell to her ear
  and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear.
  She never wants to goo back! LoL I know this iss completdly off
  topic but I had to tel someone!

  Here is my homepage website

  Komentaras

  Good day very nce blog!! Man .. Beautiful .. Wonderful ..
  I'll bookmark your web site and take the feeds also? I'm happy to find a lot off helpful information here in the post, we want
  develop extra strategies in this regard, thanks ffor sharing.
  . . . . .

  my web site :: get more info

Kiti straipsniai