Nr. 94 (13324)

2019-08-23

„Alytaus naujienų“ numeryje 94 (13324) skaitykite:

  • Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je Sau­lių Bi­ti­ną keičia Dmit­rij Ka­čiu­rin
  • Lie­tu­vo­je gy­ve­na be­veik 200 Bal­ti­jos ke­lio ben­dra­am­žių
  • Iš­kil­min­ga­me Bal­ti­jos ke­lio 30-me­čio mi­nė­ji­me Vy­riau­sy­bė­je – Aly­taus ra­jo­no at­sto­vai
  • Duo­dan­tys ky­šį me­di­kui kar­tais pa­mirš­ta, kad už pa­slau­gas jau su­si­mo­kė­jo
  • Da­li­ji­ma­sis kny­go­mis ska­ti­na ben­druo­me­niš­ku­mą: kas na­me­ly­je gy­ve­na, (iš)do­va­no­ji­mo len­ty­nų asor­ti­men­tas ir pa­sa­kos po pu­ši­mis
  • Tau­ru­sis el­nias – gy­vū­nas, prieš ku­rį nu­lei­di šau­tu­vą
  • Baltijos keliui – 30 metų
Prieš me­tus Aly­tu­je du­ris at­vė­rė Sa­va­ran­kiš­ko gy­ve­ni­mo na­mai. Jie įsi­kū­rė Ulo­nų gat­vė­je 14B, pa­lė­pė­je, po tuo pa­čiu sto­gu kaip ir Nak­vy­nės na­mai. Prie­globs­tį juo­se šiuo...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.