Dėl ne­san­da­raus dang­čio į šu­li­nį ša­li­gat­vy­je įkri­tęs aly­tiš­kis: „Dar ge­rai, kad ne­su­si­lau­žiau ko­jų” (2)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
An­ta­nas But­ke­vi­čius ap­ro­dė jį iš­ti­ku­sios ne­lai­mės vie­tą Ne­mu­no gat­vė­je.
An­ta­nas But­ke­vi­čius ap­ro­dė jį iš­ti­ku­sios ne­lai­mės vie­tą Ne­mu­no gat­vė­je. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Bu­vęs il­ga­me­tis Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Fi­nan­sų sky­riaus ve­dė­jas An­ta­nas But­ke­vi­čius, gy­ve­nan­tis Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je, ne­to­lie­se Ne­mu­no gat­vės, be­veik kas­dien su šei­ma ei­na pa­si­vaikš­čio­ti šia gat­ve ir jos ša­li­gat­viais link Ne­mu­no upės. Vie­ną rug­pjū­čio pra­džios anks­tų ry­tą jis pa­si­vaikš­čio­ji­mui įpras­ti­niu marš­ru­tu su­si­ruo­šė su šu­niu­ku. Nie­ko blo­go ne­gal­vo­da­mas už­li­po ant vie­no Ne­mu­no gat­vės ša­li­gat­vio dang­čio ties nau­jai šio­je vie­to­je sta­to­mu dau­gia­bu­čiu ir iki ke­lių įkri­to į šu­li­nį. „Dar ge­rai, kad ne­su­si­lau­žiau ko­jų, tik abi su­si­ža­lo­jau. Šim­tus kar­tų čia vaikš­čio­ju ir dar nie­ka­da ne­bu­vo taip at­si­ti­kę. Žmo­nių čia vaikš­to daug, vai­kai va­ži­nė­ja pa­spir­tu­kais, bet kas ga­lė­jo nu­ken­tė­ti“, – pa­sa­ko­jo An­ta­nas.

Iš šu­li­nio iš­trau­kė sta­ty­bi­nin­kai

Ne­to­li Aly­taus mies­to cen­tro esan­ti ak­me­ni­mis grįs­ta Ne­mu­no gat­vė su ša­li­gat­viais, ve­dan­ti link Ne­mu­no upės, yra ta­pu­si aly­tiš­kių, ir ne tik gy­ve­nan­čių­jų čia ar kai­my­nys­tė­je, mėgs­ta­ma pa­si­vaikš­čio­ji­mo vie­ta. Ja va­ži­nė­ja­ma ir dvi­ra­čiais, ša­li­gat­viais daž­nai vai­kai ke­liau­ja pa­spir­tu­kais.

Kaip sa­ko ne­to­lie­se šios gat­vės gy­ve­nan­tis bu­vęs il­ga­me­tis Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Fi­nan­sų sky­riaus ve­dė­jas A.But­ke­vi­čius, čia daž­nai bū­na ne­ma­žai ša­li­gat­viais vaikš­tan­čių ar pa­spir­tu­kais va­ži­nė­jan­čių žmo­nių. Ir jis pats su šei­ma ei­na pa­si­vaikš­čio­ti Ne­mu­no gat­vės ša­li­gat­viais. Anot An­ta­no, šim­tus kar­tų čia vaikš­čio­ta ir net min­tis ne­bu­vo šo­vu­si į gal­vą, kad ga­li at­si­tik­ti kaž­ko­kia ne­lai­mė.

Vie­ną rug­pjū­čio pra­džios anks­tų ry­tą jis su šu­niu­ku ėjo Ne­mu­no gat­vės ša­li­gat­viu ir ties nau­jai šio­je vie­to­je sta­to­mu dau­gia­bu­čiu už­li­pęs ant me­ta­li­nio dang­čio įkri­to į šu­li­nį.

„Dang­tis per­si­krei­pė, ma­no abi ko­jos iki ke­lių šu­li­ny­je, aš įsi­ki­bęs už šu­li­nio kraš­to ir šau­kiu, o šuo laks­to ap­lin­kui. Iš sta­to­mo dau­gia­bu­čio at­ėjo sta­ty­bi­nin­kai ir iš­trau­kė. Vos par­ėjau iki na­mų. Ki­tą die­ną dar di­des­nis ko­jų skaus­mas, krei­piau­si į gy­dy­to­jus po­li­kli­ni­ko­je. Ačiū Die­vui, kad ko­jos ne­lū­žo. Bet kam čia taip ga­lė­jo at­si­tik­ti, nes dang­tis bu­vo ne­san­da­rus. Sa­kė, kad tas šu­li­nys ne­gi­lus, aš tik­rai ne­ži­nau, man tuo me­tu ne jo gy­lis rū­pė­jo“, – apie įvy­kį pa­sa­ko­jo aly­tiš­kis.

Jis tu­ri te­le­fo­nu da­ry­to­se nuo­trau­ko­se už­fik­suo­tus ko­jų su­ža­lo­ji­mus. Ban­dė juos fik­suo­ti ir su Aly­tu­je esan­čių teis­mo eks­per­tų pa­gal­ba, bet tuo me­tu jie atos­to­ga­vo, o į juos pa­va­duo­jan­čiuo­sius Ma­ri­jam­po­lė­je ne­si­krei­pė, nes pa­gal­vo­jo, kad per to­li va­žiuo­ti.

Nors nuo įvy­kio pra­ėjo maž­daug dvi sa­vai­tės, dėl ne­san­da­raus dang­čio į šu­li­nį ša­li­gat­vy­je įkri­tęs aly­tiš­kis vis dar jau­čia ko­jų skaus­mus.

 

Šu­li­nio dang­tis imtas tvarkyti tik dabar

Apie ne­san­da­rų šu­li­nio dang­tį Ne­mu­no gat­vės ša­li­gat­vy­je ir at­si­ti­ku­sią ne­lai­mę A.But­ke­vi­čius in­for­ma­vo mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Mies­to ūkio sky­rių. Jo vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Ar­vy­das Ka­va­liaus­kas tą pa­čią ne­lai­mės die­ną iš­si­aiš­ki­no, kad mi­nė­tas šu­li­nys pri­klau­so te­le­fo­ni­nių ry­šių pa­slau­gas tei­kian­čioms ben­dro­vėms.

At­vy­kę jų at­sto­vai ant bė­dą aly­tiš­kiui pri­šau­ku­sio šu­li­nio pa­sta­tė me­di­nį tri­ko­jį, ap­vy­nio­tą stop juos­ta, ir, kaip pa­ste­bė­jo A.But­ke­vi­čius, jį už­den­gė ap­vers­tu tuo pa­čiu dang­čiu.

A.Ka­va­liaus­ko tei­gi­mu, ry­ši­nin­kai pa­ža­dė­jo už­dė­ti nau­ją šu­li­nio dang­tį, re­mon­tuo­ti šu­li­nį. Ta­čiau jau maž­daug dvi sa­vai­tės pa­ža­dė­tie­ji dar­bai ne­vyks­ta.

Me­di­nį ap­sau­gos tri­ko­jį nuo šu­li­nio dang­čio Ne­mu­no gat­vės ša­li­gat­vy­je ga­li bet kas, kad ir vai­kas, leng­vai pa­ša­lin­ti. Kur ga­ran­ti­jos, kad į šį šu­li­nį ir vėl kaž­kas ne­įkris? Pa­sek­mės ga­li bū­ti dar skau­des­nės, nei da­bar su­si­ža­lo­ju­siam aly­tiš­kiui.

Su­ta­pi­mas ar ne, ta­čiau va­kar, rug­pjū­čio 17-ąją, prieš pie­tus su A.But­ke­vi­čiu­mi su­si­ti­kus jį iš­ti­ku­sios ne­lai­mės Ne­mu­no gat­vės vie­to­je, ne­sau­gus šu­li­nio dang­tis dar bu­vo pa­žy­mė­tas leng­vai pa­ke­lia­mu me­di­niu tri­ko­ju, apie už­tru­ku­sį dang­čio tvar­ky­mą ben­drau­ta su sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Mies­to ūkio sky­riu­mi, po pie­tų šis aly­tiš­kis pra­ne­šė, kad jau čia tu­rė­tų bū­ti sau­gu, šu­li­nio dang­tis tvar­ko­mas.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Kiti straipsniai