Nr. 77 (13600)

2021-07-15

„Alytaus naujienų“ numeryje 77 (13600) skaitykite:

 • Aly­tu­je ap­gy­ven­din­tiems mig­ran­tams – nau­ji ko­ro­na­vi­ru­so at­ve­jai, „Tar­za­ni­jo­je” už skie­pą pa­siū­ly­tos pra­mo­gos ir vai­šės – pa­si­tei­si­no
 • Dar­be su­si­ža­lo­jo „Sta­lių ga­mi­nių” stak­li­nin­kas
 • Nuo šiol „Senukų“ klientams – dar platesnis prekių asortimentas
 • Ne­mu­nai­tį pa­puo­šė lė­to­jo tu­riz­mo ska­ti­ni­mo pro­jek­to re­zul­ta­tai
 • Rai­žiuo­se – Lie­tu­vos to­to­rių „sos­ti­nės” ren­gi­nys
 • Ka­ran­ti­no me­tu at­gai­vi­no ver­slą ir ėmė­si nau­jo pro­jek­to
 • Lai­mė – ne daik­tuo­se, o vi­du­je: daž­nai jos ne­su­tin­ka­me, nes iki sa­vęs ne­nu­ei­na­me
 • Pa­veiks­lai su lo­go­ti­pu „Iš šir­dies į šir­dį”
 • Nau­ją ro­ma­ną iš­lei­du­si ra­šy­to­ja Jo­li­ta Her­lyn: „Į kny­gas ko­pi­juo­ju sa­vo gy­ve­ni­mo epi­zo­dus”
 • Vie­ni­ja ne re­gė­ji­mo ne­ga­lia, o ben­dra veik­la
 • Kas ap­gins gy­vū­nus?
 • Džia­zo skam­be­siai džiu­gi­na aly­tiš­kių šir­dis
 • Bal­ta­ru­siš­ką ro­ką „Bun­da ro­ke“ at­liks gru­pė „Ilo&Friends”
„Aly­tus – Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nė 2022“ (ALKS) pa­kvie­tė į II Aly­taus kul­tū­ros fo­ru­mą. Tai­gi, kas nau­jo mū­sų mies­to kul­tū­ri­nia­me gy­ve­ni­me? Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­ne...
Nuo šiandien kiekvieną ketvirtadienį visuose vakcinacijos centruose Lietuvoje gyventojai kviečiami skiepytis be išankstinės registracijos. Pasirinkti bus galima bet kurią vakcinacijos centre esančią...
Do­vi­lei Dau­gir­die­nei – 38-eri, ji yra ke­tu­rių vai­kų ma­ma. Gi­mu­si, au­gu­si ir šei­mą su­kū­ru­si Aly­tu­je, Do­vi­lė ir dir­bo vie­no­je iš mies­to ka­vi­nių. Ta­čiau at­ras­tas...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.