Nr. 75 (13598)

2021-07-09

„Alytaus naujienų“ numeryje 75 (13598) skaitykite:

 • Ko­dėl sa­vi­val­dy­bė to­liau prie­ši­na­si mi­ne­ra­li­nių uo­lie­nų per­dir­bi­mo ga­myk­los at­si­ra­di­mui?
 • Liū­ties pa­da­ri­niai: Ža­lio­jo­je gat­vė­je teks ieš­ko­ti il­ga­lai­kio pro­ble­mos spren­di­mo
 • Skelbiamas kandidatų į Alytaus miesto seniūnaičius sąrašas
 • Smul­kia­jam ver­slui – pa­pras­tes­nės są­ly­gos teik­ti pa­slau­gas įvai­rio­se pa­tal­po­se
 • Atnaujintas kontaktinis gyventojų aptarnavimas
 • Bi­ru­tė GI­RU­LIE­NĖ: „Dė­kin­gi Ka­ro­lio tre­ne­riui Čes­lo­vui Pa­vi­lo­niui, ku­ris ve­dė jį kan­triai, ver­ti­no kiek­vie­ną lai­mė­ji­mą ir pra­lai­mė­ji­mą, nie­ka­da ne­nu­lei­do ran­kų bei kaip ir mes vi­sa­da lei­do jam ei­ti sa­vo Tiks­lo ke­liu”
 • Ofi­cia­lu: olim­pi­nės žai­dy­nės To­ki­ju­je vyks be žiū­ro­vų
 • Af­ri­ko­je pil­nai vak­ci­nuo­ti tik 1,2 proc. gy­ven­to­jų
 • Priversti gyventi uždarytais langais!
 • Aly­taus van­den­len­čių par­ke – die­ni­nė va­sa­ros sto­vyk­la drą­siems plau­ki­kams
 • Dai­nų slė­ny­je – au­to­mo­bi­lių spor­to ren­gi­nys, bus ri­bo­ja­mas eis­mas
 • Vi­li­ja Blin­ke­vi­čiū­tė: „Nė vie­nas žmo­gus ne­tu­ri lik­ti nuo­ša­ly­je”
 • Pa­bė­gė­lius ap­gy­ven­di­nu­sioms sa­vi­val­dy­bėms – „Ti­ko­Tiks” cen­tro pa­gal­ba
 • Ke­lio­nė po Šiau­rės Že­mai­ti­ją
 • Aly­tu­je 19-ąjį kar­tą skam­ba tarp­tau­ti­nis Dai­na­vos ša­lies mu­zi­kos fes­ti­va­lis
„Kviečiu dar nepasiskiepijusius gyventojus atvykti į nuotykių parką „Tarzanija“, ten pasiskiepyti ir nemokamai pramogauti, pasivaišinti. Pasiskiepiję vaikai ir jaunimas galės nemokamai įveikti visas...
Liepos 13 dieną nuo 11 iki 18 val. visi norintys Alytaus rajono gyventojai galės ne tik pasiskiepyti norima vakcina, bet ir nemokamai išbandyti nuotykių parko „Tarzanija“ siūlomas pramogas bei...
Jau liepos 9-11 dienomis Alytuje įvyks Lietuvos „drifto“ čempionato „Semi-Pro“ ir „Street“ lygų varžybos. Tiek dalyviai, tiek nemokamai stebėti renginį kviečiami žiūrovai čia gali tikėtis išties...
Prieš dve­jus me­tus aly­tiš­kio šau­lio Ka­ro­lio Gi­ru­lio spor­ti­niai lai­mė­ji­mai bu­vo įver­tin­ti ge­riau­sio Aly­taus mies­to spor­ti­nin­ko ti­tu­lu, o ne­se­niai Kro­a­ti­jo­je vy­ku­sia­me...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.