Bi­ru­tė GI­RU­LIE­NĖ: „Dė­kin­gi Ka­ro­lio tre­ne­riui Čes­lo­vui Pa­vi­lo­niui" (9)

Alytiškis šaulys Karolis Girulis (kairėje) debiutuos Tokijo olimpinėse žaidynėse. Asmeninės nuotr.
Tokios aistros šaulius užplūsta po sėkmingų startų. Alytiškis šaulys Karolis Girulis (kairėje) debiutuos Tokijo olimpinėse žaidynėse. Asmeninės nuotr.
Prieš dve­jus me­tus aly­tiš­kio šau­lio Ka­ro­lio Gi­ru­lio spor­ti­niai lai­mė­ji­mai bu­vo įver­tin­ti ge­riau­sio Aly­taus mies­to spor­ti­nin­ko ti­tu­lu, o ne­se­niai Kro­a­ti­jo­je vy­ku­sia­me Eu­ro­pos čem­pio­na­te jam ati­te­ko vie­nin­te­lis Eu­ro­pos šau­lių at­sto­vui li­kęs ke­lia­la­pis į 32 To­ki­jo olim­pi­nes žai­dy­nes. Tai di­de­lis džiaugs­mas ne tik spor­ti­nin­ko ar­ti­mie­siems, jo tre­ne­riui Čes­lo­vui Pa­vi­lo­niui, bet ir vi­sai Dzū­ki­jos sos­ti­nės spor­ti­nin­kų ben­druo­me­nei.

Daž­nai žur­na­lis­tų kal­bi­na­mas spor­ti­nin­kas K.Gi­ru­lis mi­ni šei­mą, mo­čiu­tę, ku­ri pir­mo­ji per ra­di­ją iš­gir­do skel­bi­mą apie Aly­tu­je ren­ka­mą bū­si­mų šau­lių gru­pę, ir pa­ska­ti­no anū­ką pa­si­do­mė­ti, tad ar­tė­jant olim­pie­čiui at­sa­kin­gam mo­men­tui, Al­do­na KU­DZIE­NĖ kal­bi­na šau­lio K.Gi­ru­lio ma­mą Bi­ru­tę Gi­ru­lie­nę.

 

– Jū­sų sū­nus, daug­kar­ti­nis Lie­tu­vos čem­pio­nas ir re­kor­di­nin­kas Ka­ro­lis Gi­ru­lis, iš­ko­vo­jo ke­lia­la­pį į 32 olom­pi­nes žai­dy­nes To­ki­ju­je. Kaip pri­ėmė­te šią ži­nią?

– Tai bu­vo kaip per­kū­nas iš gied­ro dan­gaus, bet kar­tu ir vi­sos šei­mos lau­ki­mo, kad tai įvyks anks­čiau ar vė­liau, iš­si­pil­dy­mas, ku­ris pa­kė­lė šei­mos tiks­lą į aukš­čiau­sią lyg­me­nį.

Kad tai bus, nie­kas šei­mo­je ne­abe­jo­jo­me, nes Ka­ro­lio nuo­sek­lus ti­kė­ji­mas vis­kuo, ką jis gy­ve­ni­me da­ro, abe­jo­nių nie­kam ne­kė­lė.

Sū­nus – tiks­liu­kas nuo ma­žens ir, kaip jo ma­te­ma­ti­kos mo­ky­to­jas įvar­di­jo, gi­mė su­bren­dęs vi­siems gy­ve­ni­mo iš­šū­kiams.

Jo sva­jo­nė, vir­tu­si vi­sų mū­sų sva­jo­ne, pa­lai­ko ge­rą emo­ci­ją vi­sai šei­mai ir gi­mi­nei, ma­nau, kad ir spor­ti­nio šau­dy­mo ben­druo­me­nei. Ti­ki­me, kad ši ži­nia vi­sus džiu­gi­na.

– Kur da­bar yra Jū­sų sū­nus? Tur­būt pa­si­kal­bė­ji­mams šiuo karš­tu tre­ni­ruo­čių pe­ri­odu sū­nui lie­ka ma­žai lai­ko?

– Šiuo me­tu Ka­ro­lis Kro­a­ti­jo­je, Pa­sau­lio tau­rės var­žy­bo­se. Tai pui­ki tre­ni­ruo­tė prieš di­džiau­sią gy­ve­ni­me iš­šū­kį. Vi­so­ke­rio­pos jam iš­tver­mės, nes karš­tis ten di­des­nis nei Lie­tu­vo­je, ali­na ir rei­ka­lau­ja daug jė­gų. Ben­drau­ja­me te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jo­mis: nuo­trau­kos, ži­nu­tės pa­sie­kia mus, o mes taip pat jam pa­ra­šo­me ke­lis kar­tus die­no­je. Pa­lai­ko­me nuo­la­ti­nį ry­šį, nes gy­ve­na­me vie­nuo­se na­muo­se su sū­naus žmo­na Gin­ta­re, jų vai­ku­čiais. Vi­sa­me ka­me mes pa­lai­ko­me vie­ni ki­tus.

– Ka­da jo bal­sas tė­vus pa­sieks iš Ja­po­ni­jos? Gal jau ži­no­ma ir at­sa­kin­go mo­men­to die­na?

– Olim­pia­dos To­ki­ju­je ati­da­ry­mas vyks lie­pos 23-iąją. Pa­si­ruo­ši­mas jau pra­si­dė­jo. Ka­ro­lis ga­vo vi­są siun­tą ap­ran­gos ir vis­ko, kas rei­ka­lin­ga at­sto­vau­ti šau­dy­mo spor­to ša­kai ir ša­liai.

Prieš iš­vyk­da­mas į Kro­a­ti­ją pa­si­ma­ta­vo, pa­si­džiau­gė, kad jau la­ga­mi­nas pa­ruoš­tas, be­lie­ka tik su­si­pla­nuo­ti ei­na­muo­sius dar­bus. Dar ti­ki­ma­si, kad bus ir tre­ni­ruo­čių sto­vyk­la prieš iš­vy­ki­mą į olim­pia­dą. Ap­mau­du, kad ka­ran­ti­nas šios spor­to ša­kos spor­ti­nin­kams tre­ni­ruo­tis vi­sai ne­su­tei­kė jo­kių są­ly­gų.

– Ša­lies šau­liams tar­si ir se­ka­si olim­pia­do­se: Vla­das Tur­la 1980 me­tais Mask­vo­je už­ėmė 4 vie­tą, Dai­na Gu­dzi­ne­vi­čiū­tė 1996 me­tais At­lan­to­je pel­nė 10 vie­tą, 2000-ai­siais Sid­nė­ju­je – auk­so me­da­lį, 2008 me­tais – 5 vie­ta Pe­ki­ne. Lai­kas at­ėjo Ka­ro­liui Gi­ru­liui. Kaip ma­no­te, iš kur tas sū­naus ne­įti­kė­ti­nas ta­len­tas? Šau­dy­mas tur­būt ne­bu­vo pir­ma pa­si­rink­ta spor­to ša­ka Jū­sų sū­nui Ka­ro­liui?

– Iš tie­sų ša­lies šau­liams tar­si ir se­ka­si olim­pia­do­se. La­bai ti­kiu, kad at­eis lai­kas ir bus at­kreip­tas dė­me­sys ir į šią spor­to ša­ką kaip ug­dy­mo ga­li­my­bę. Šau­dy­mas – tai vi­sų pir­ma žmo­gaus dė­me­sio kon­cen­tra­ci­jos, ra­my­bės, kan­try­bės, iš­tver­mės ug­dy­mas.

Ka­ro­lis spor­tuo­da­mas šias sa­vy­bes iš­siug­dė ne tik sau, bet ir vi­sai šei­mai, nes, ste­bė­da­mi jo star­tus, dė­me­sin­gi ta­po­me ir mes.

Tai ne emo­ci­jų spor­tas, kur ga­li iš­si­rėk­ti, iš­si­lie­ti pa­lai­ky­da­mas spor­ti­nin­kus. Čia vis­kas ki­taip, to­dėl ir žiū­ro­vų var­žy­bo­se re­tai bū­na, o ku­rie at­ei­na, jie bū­na ki­to­kie. Šia­me spor­te ver­ti­na­ma tech­ni­ka, su­si­kau­pi­mas,

To­dėl vi­soms ma­moms ir mo­čiu­tėms sa­kau – pa­dė­ki­te vai­kams at­ras­ti sa­ve, ves­ki­te juos į įvai­rius bū­re­lius, leis­ki­te iš­ban­dy­ti, su­da­ry­ki­te są­ly­gas rink­tis, klys­ti ir klup­ti.

Bet pa­dė­ti at­si­kel­ti ir vėl ra­gin­ti ei­ti ieš­ko­ji­mų ke­liu taip pat rei­kia, kad, pra­bė­gus kaip ir Ka­ro­liui 23 me­tams at­kak­laus dar­bo, ga­lė­tu­mė­te di­džiuo­tis sa­vo vai­kų ir anū­kų dar­bo vai­siais.

– Ar iš tie­sų iki šiol Ka­ro­lį tre­ni­ruo­ja tas pats šau­dy­mo tre­ne­ris Čes­lo­vas Pa­vi­lo­nis? Ar jis taip pat vyks į To­ki­jo olim­pi­nes žai­dy­nes?

– Dė­kin­gi Ka­ro­lio tre­ne­riui Čes­lo­vui Pa­vi­lo­niui, ku­ris ve­dė jį kan­triai, ver­ti­no kiek­vie­ną lai­mė­ji­mą ir pra­lai­mė­ji­mą, nie­ka­da ne­nu­lei­do ran­kų bei kaip ir mes vi­sa­da lei­do Ka­ro­liui ei­ti sa­vo Tiks­lo ke­liu.

Tre­ne­ris – kaip pa­ta­rė­jas, men­to­rius, pe­tys, ant ku­rio net ir vy­rai ga­li iš­si­verk­ti. O verk­ta ne vie­ną kar­tą, vi­sų kar­tu, nes kai de­šim­to­ji taš­ko da­lis nu­ne­ša iš po no­sies sėk­mę, jau­čia­me kar­tė­lį vi­si, bet pa­liū­di­me, pa­si­mo­ko­me ir ei­na­me pir­myn, nes tik prie­ky­je yra vil­tis pa­sie­ki­mams.

– Ar Ka­ro­lis tu­ri ri­tu­a­lų, įpro­čių, ku­riuos yra įpra­tęs at­lik­ti prieš svar­bius star­tus? Ta­lis­ma­ną tu­ri?

– Dėl ri­tu­a­lų, ta­lis­ma­nų ar me­di­ta­ci­jos – čia jau Ka­ro­lio pa­sau­lis. Ti­ki­me, kad kiek­vie­nas tu­ri sa­vo min­čių prieš star­tą, po­kal­bių su sa­vi­mi ir sa­vo an­ge­lais. Vi­sa­da pra­šo­me, kad jie Ka­ro­lį sau­go­tų ir ne­ap­leis­tų.

– Kaip ma­no­te, ko­kios vie­tos, ver­ti­nant olim­pi­nių žai­dy­nių ma­tu, ver­tas sū­naus at­si­da­vi­mas šau­dy­mo spor­tui?

– Sū­nus Ka­ro­lis – tik­ras ste­buk­las šei­mo­je, gi­mi­nė­je ir, jau kaip da­bar ži­no­me, Lie­tu­vos is­to­ri­jo­je. Re­zul­ta­tas ar per­ga­lės jau ne­svar­bios.

Jis lai­mė­jo ke­lia­la­pį, nes dir­bo, sie­kė. Da­ly­va­vi­mas To­ki­jo olim­pia­do­je – jo lai­mė­ji­mas, šei­mos ir gi­mi­nės pa­si­di­džia­vi­mas. Lie­tu­vos kul­ki­nio ir pneu­ma­ti­nio šau­dy­mo spor­to is­to­ri­jos per­ra­šy­mas...

AČIŪ SŪ­NAU, KAD ESI, MES TA­VE LA­BAI MY­LI­ME.

 

* * *

Ka­ro­lio Gi­ru­lio dos­jė

Am­žius: 34 me­tai (g. 1986 m. lap­kri­čio 1 d.)

Gim­ta­sis mies­tas: Aly­tus (bai­gęs Li­kiš­kė­lių vi­du­ri­nę mo­kyk­lą)

Stu­di­jos: Vil­niaus uni­ver­si­te­tas (fi­zi­kos moks­lai – ba­ka­lau­ras, bio­fi­zi­ka – ma­gist­ras)

Šei­my­ni­nė pa­dė­tis: Ve­dęs, žmo­na Gin­ta­rė Gi­ru­lie­nė, duk­ra Mė­ja (8me­tai), sū­nus Emi­lis (6 me­tai). Tė­vai – Bi­ru­tė ir An­drė­as Gi­ru­liai

Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio re­kor­di­nin­ko spor­ti­nio ke­lio pra­džia: 1998 m.

Tre­ne­ris: pir­mas ir vie­nin­te­lis – Čes­lo­vas Pa­vi­lo­nis

Di­džiau­si lai­mė­ji­mai: 6 vie­ta – 2013 m. Uni­ver­sia­da; 8 vie­ta – 2019 m. ir 2021 m. Eu­ro­pos čem­pio­na­tas; 13 vie­ta – 2010 m. pa­sau­lio čem­pio­na­tas

Star­tai To­ki­ju­je: Ori­nio šau­tu­vo iš 10 m at­stu­mo rung­ties kva­li­fi­ka­ci­ja ir fi­na­lai – lie­pos 25 d.; Kul­ki­nio šau­tu­vo iš 50 m at­stu­mo (3x40) rung­ties kva­li­fi­ka­ci­ja ir fi­na­lai – rug­pjū­čio 2 d.

Iš­šū­kis olim­pia­do­je: „Vi­si ten yra nu­ga­lė­to­jai, o kai at­eis die­na – re­zul­ta­tai pa­ro­dys, kas tą­dien bus stip­res­nis.“

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  https://festaitalianachicago.org
  https://mhtransformation.org
  https://bethechangeaction.org
  https://tikarpandan.org
  https://texasyoungfarmers.org
  https://amothersfight.org
  https://openheartsgathering.org
  https://liminal-analytics.org
  https://911walks.org
  https://earthday2011.org
  https://womensmarch-pa.org
  https://midatlanticturtles.org
  https://nolabeez.org
  https://ippf-sprint.org
  https://redstaterenewables.org
  https://rescuenubia.org
  https://designplushealth.org
  https://lethbridgesa.org
  https://laekencollection.com
  https://6degreesofwalmart.com
  https://medinamag.com
  https://puddingandchops.com
  https://nolanssweetheat.com
  https://espnzonelalive.com
  https://israelisforasustainablefuture.com
  https://michelebachmannsaidwhat.com
  https://inspirahpilates.com
  https://replacemichaelsteele.com
  https://buypresidentialchia.com
  https://whiskeybonesroadhouse.com
  https://theangered.com
  https://anniewhartonlosangeles.com
  https://bocachiefblog.com
  https://evoketheelements.com
  https://denveromeletteblog.com
  https://metromonctonnews.com
  https://blackdaddiesclub.com
  https://generativegatsby.com
  https://ashorthistoryofdecay.com
  https://dundasmatsurisushi.com
  https://ryanhunasmith.com
  https://threewebseries.com
  https://singularitytransmissions.com
  https://dudewheresmychutzpah.com
  https://bigotedeleche.com
  https://lebanese4refugees.com
  https://maialinoto.com
  https://stopshellnow.com
  https://nd2020andbeyond.com
  https://thestylepenguin.com
  https://empowerwomeninafrica.com
  https://soiwaslike.com
  https://kmiec2014.com
  https://rejectthelunalaws.com
  https://martinmackssf.com
  https://tavernbytrevor.com
  https://yomegastore.com
  https://indiaspeaksnow.com
  https://studentsfirsttn.com
  https://oswculinary.com
  https://timdeanforcongress2014.com
  https://thepedalkettle.com
  https://minnchic.com
  https://sammsimpsonforcongress.com
  https://johnabirthofacountry.com
  https://thelastamericanindianonearth.com
  https://theaicongressvegas.com
  https://drcracktastic.com
  https://onenationca.org
  https://reallyseriously.org
  https://shalefieldjusticespringbreak.org
  https://houseofumoja.org
  https://launchprogress.org
  https://ctbol.org
  https://fullcirclehq.org
  https://twbcanada.org
  https://stoprecarietaora.org
  https://aiu-us.org
  https://wallulung.com
  https://bajocriterio.com
  https://angularfire2.com
  https://iamproblematic.com
  https://xandocosi.com
  https://dustinlarimer.com
  https://pltconfusion.com
  https://blackgirlinmedia.com
  https://jonathankettleborough.com
  https://essentialoilsfromplants.com
  https://anthonygarvan.com
  https://startupworkaway.com
  https://queencityhackathon.com
  https://pozus-fitness.com
  https://seifandbeirut.com
  https://skepticaldog.com
  https://h24einnova.com
  https://pldtweroam.com
  https://benjaminbaudouin.com
  https://artofbeingauthentic.com
  https://frysfamilyfoundation.com
  https://workatthegear.com

  Komentaras

  https://mstwirlyskirts.com
  https://pop-mitzvah.com
  https://fastscheveningen.com
  https://nikkithomascoaching.com
  https://totally-ethnik.com
  https://actualidadraruna.com
  https://sageswiki.org
  https://beautila.com
  https://micheltemerpresidente.com
  https://demilweb.com
  https://strivingonward.com
  https://coffeeatlukes.com
  https://parisblackpride.org
  https://obsessionist.net
  https://sethkornegay.com
  https://esperanzacommunityservices.org
  https://ridracism-mke.org
  https://theincuisition.com
  https://topviralpictures.com
  https://whoselineanyway.org
  https://thesienaproject.org
  https://clearconsciencesoapcompany.com
  https://savaitaliano.com
  https://mainssolidaires.com
  https://curiosidadecientifica.com
  https://doughlord.com
  https://rivelloskitchen.com
  https://jardimsecretofair.com
  https://hainesporttrampolinepark.com
  https://iwasreallyhungry.com
  https://socialcrisis.net
  https://itskinshippress.com
  https://ericastrawberrykane.com
  https://candlelightlounge.net
  https://mathewkrodriguez.com
  https://ifyoulikehillary.com
  https://findjohnmorris.com
  https://trekkingla.org
  https://maestroziikos.com
  https://chasingmolecules.org
  https://adrienquatennens.com
  https://johnny-gargano.com
  https://outofprintsoulandfunk.com
  https://moviegifs.net
  https://hikiculture.net
  https://camp2themovie.com
  https://bizzybblogs.com
  https://atlasftk.org
  https://bigmoneymitch.com
  https://wonderingmind42.com
  https://eastersealsdixoncenter.org
  https://officialfred08store.com
  https://coimuk.org
  https://ouro-botics.com
  https://angeliqueespinoza.org
  https://hamptonroadsbirthphotographer.com
  https://angiezapata.com
  https://powerof26.org
  https://judgereinhold.net
  https://perdiemsagainstpoverty.org
  https://buckbeeawriter.com
  https://einsteinlegacyproject.com
  https://wegivethanksfoundation.org
  https://souperseconds.com
  https://grilledcheesenation.net
  https://pantiesforpeace.info
  https://cuteattackkids.com
  https://architecturesofpossibility.com
  https://fablabnamibia.org
  https://socialwebguide.org
  https://zereoue.com
  https://blackstudiesatut-blackmatters.com
  https://opentpp.org
  https://coneyislandontap.com
  https://samsungcntblog.com
  https://representlondon.com
  https://vetsforobama.org
  https://trottergroup.org
  https://krystalcrittendon.com
  https://paolinasway.com
  https://formalegalis.org
  https://strikingabalance.org
  https://phillipfoss.net
  https://youthtoendsexualviolence.org
  https://john-howard.org
  https://xoonbeverly.com
  https://call2create.org
  https://granolaproject.com
  https://builtforart.com
  https://monarchrescue.org
  https://sternsourcebook.com
  https://lestweforgetmuseumofslavery.com
  https://krikorian2010.com
  https://americanmusicinauguralballs.com
  https://syriansunrisefoundation.org
  https://pukingkittysaucyboat.com
  https://udupipalace.org
  https://richardthompsondreamattic.com
  https://commlive.net
  https://lastsongmovie.net

  Komentaras

  http://grancasinolosangeles.com
  https://pay-casinos.com
  https://usonlinecasinos8090.com
  http://onlineluxurycasino.net
  https://zero-casino.org
  https://888casinonightclubs.com
  https://find-real-casino.com
  https://livepaigowcasinos.com
  http://freepokerweblog.com
  https://gambling-homepage.com
  https://casinoenligne-gratuit.org
  https://gamblinglistonlinelinks.com
  https://whyilovecasino.org
  https://gamble-onlinecasino.org
  https://casinoclubde.net
  https://salamancapoker.com
  https://casinoslot-machine.net
  http://gamblingsitesitt.com
  https://casinogamesgames.com
  https://onlinecasinoforusplayerssft.com
  https://casinouk10.com
  https://infoagenpoker.net
  https://thebestonlinecasinogames.com
  https://bandaronlinepoker.net
  https://pelangipoker.org
  https://onlinegamble-casino.net
  https://internetcasinopokerreviews.com
  https://freeonlinegamblinglinks.com
  https://a9poker.com
  https://party-poker-ltd.com
  http://indopokerpelangi.com
  https://thepokerroomscasino.com
  https://a-poker-casino.com
  https://seabrookpokerroom.com
  https://yourcasino.org
  https://onlinecasinousa1.com
  http://24onlinegambling.com
  http://secureonlinegamblingreviews.com
  https://livedealersicbocasinos.com
  https://elboomdelpoker.net
  http://online-poker-b.com
  https://best1133freebonuscasino.com
  http://goldenbearcasino.com
  https://agencasinosbobet.net
  https://jc-poker.com
  http://spelasvenskacasino.org
  https://onlinecasinonodepositbonus455.net
  https://hryccasino.com
  https://casino-gain.com
  https://pokerclubprivado.com
  https://internet-texas-poker.net
  https://casinograal.com
  http://mycasinoppp.com
  https://pokerpelangi99.cc
  http://curangpoker.net
  http://pokerstor.net
  https://ru-vulkancasino.com
  https://poker-jatekok.com
  http://shipthebitpoker.com

  Komentaras

  https://www.ekffo150.com/theking
  https://www.ekffo150.com/merit
  https://www.ekffo150.com/yes
  https://www.ekffo150.com/first
  https://www.ekffo150.com/sands
  https://www.ekffo150.com/joy
  https://www.ekffo150.com/royal
  https://www.ekffo150.com/starclub
  https://www.ekffo150.com/asian
  https://www.ekffo150.com/superman
  https://www.ekffo150.com/gatsby
  https://www.ekffo150.com/33
  https://www.ekffo150.com/oncasino
  https://www.ekffo150.com

  https://www.ajp4949.com/theking
  https://www.ajp4949.com/merit
  https://www.ajp4949.com/sands
  https://www.ajp4949.com/first
  https://www.ajp4949.com/33casino
  https://www.ajp4949.com/worldcasino
  https://www.ajp4949.com/korea
  https://www.ajp4949.com/

  https://www.bgj4949.com/
  https://www.bgj4949.com/sands
  https://www.bgj4949.com/theking
  https://www.bgj4949.com/first
  https://www.bgj4949.com/yes
  https://www.bgj4949.com/33
  https://www.bgj4949.com/world
  https://www.bgj4949.com/super
  https://www.bgj4949.com/korea
  https://www.bgj4949.com/gatsby

  https://www.dnfl4949.com/
  https://www.dnfl4949.com/first
  https://www.dnfl4949.com/merit
  https://www.dnfl4949.com/theking
  https://www.dnfl4949.com/sands
  https://www.dnfl4949.com/yescasino
  https://www.dnfl4949.com/gatsby
  https://www.dnfl4949.com/corea
  https://www.dnfl4949.com/33casino
  https://www.dnfl4949.com/f1casino

  https://www.skfl4949.com/
  https://www.skfl4949.com/firstcasino
  https://www.skfl4949.com/meritcasino
  https://www.skfl4949.com/sandscasino
  https://www.skfl4949.com/thekingcasino
  https://www.skfl4949.com/yescasino
  https://www.skfl4949.com/gatsbycasino

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.