Nr. 72 (13448)

2020-06-26

„Alytaus naujienų“ numeryje 72 (13448) skaitykite:

 • Aly­taus ra­jo­nas mies­tui už iki­mo­kyk­li­nu­kų ir prieš­mo­kyk­li­nu­kų ug­dy­mą per me­tus mo­kės apie 57 tūkst. eu­rų
 • Kro­kia­lau­kio gim­na­zi­ja ne­be­tu­rės sky­riaus Ūd­ri­jo­je
 • Ty­ri­mai dėl gais­ro pa­sek­mių – la­bai svar­būs. Ne­ig­no­ruo­ki­me jų!
 • Kai prie­var­tau­ja­ma de­mo­kra­tija
 • Po­li­ti­kai už sa­vo klai­das mo­kė­ti ne­no­ri
 • Kaip ne­per­kais­ti karš­tą va­sa­ros die­ną?
 • Vals­ty­bės die­ną vi­si kar­tu švęs­ki­me Dau­guo­se
 • BTA eks­per­tai: Dzū­ki­jo­je gam­ta šie­met bau­džia ir būs­to sa­vi­nin­kus, ir žem­dir­bius
 • Glo­bė­jų die­na Aly­taus ra­jo­ne bus mi­ni­ma vi­są sa­vai­tę
 • Ka­ran­ti­ni­nio gim­ta­die­nio at­ra­di­mai – po­li­ci­ja li­ko be dar­bo, o no­rin­tie­ji pa­ma­ty­ti ro­ži­nį bu­tą Ro­tu­šės aikš­tė­je skam­bi­no dar ke­lias die­nas
 • Iš­si­pil­džiu­sia „Sva­jo­nės” sva­jo­ne pa­si­džiau­gė ir pre­zi­den­tas Gi­ta­nas Nau­sė­da
Šiais me­tais Sim­nas – ma­žo­ji Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nė. Ko­vo pra­džio­je mies­te­ly­je šur­mu­lia­vo tra­di­ci­nė Ka­ziu­ko mu­gė, pra­dė­ju­si Sim­no, kaip ma­žo­sios Lie­tu­vos kul­tū­ros...
Tra­di­ci­nis Aly­taus jau­nų­jų che­mi­kų mo­kyk­los (AJChM) ata­skai­ti­nis su­si­rin­ki­mas šį bir­že­lį įvy­ko ne­įpras­tai – mo­kyk­los pra­ėju­sių me­tų veik­la, pa­sie­ki­mai, fi­nan­si­nė...
Birželio 23-iąją Kauno apygardos prokuratūra atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą dėl galimos vagystės, kurią, pasak pranešėjo, įvykdė Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Varėnos...
Lygių teisių pasekėjai vis aktyviau bando atsiriboti nuo rinkos diktuojamų moteriškų ir vyriškų standartų. Vaikų ankstyvojo ugdymo psichologė, edukologė Giedrė Sujetaitė-Volungevičienė sako, vis dėlto...
Šalyje lytinio raštingumo ugdymas tik žengia pirmuosius žingsnius. Tyrimai rodo, jog seksualinį smurtą vaikai dažniausiai patiria artimoje aplinkoje iš žmogaus, kuriuo pasitiki. Kaip suprasti, kas yra...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.