Aly­taus jau­nų­jų che­mi­kų mo­kyk­lo­je bai­gė­si penk­tie­ji moks­lo me­tai, eks­pe­ri­men­tai vyks­ta ir nuo­to­li­niu bū­du

Saulė Pinkevičienė
Komentarai (3)
2020 Birželis 23
Chemikai
Alytaus jaunųjų chemikų mokyklos mokiniai Vilniaus universiteto laboratorijoje su studentais.
Tra­di­ci­nis Aly­taus jau­nų­jų che­mi­kų mo­kyk­los (AJChM) ata­skai­ti­nis su­si­rin­ki­mas šį bir­že­lį įvy­ko ne­įpras­tai – mo­kyk­los pra­ėju­sių me­tų veik­la, pa­sie­ki­mai, fi­nan­si­nė ata­skai­ta part­ne­riams ir rė­mė­jams pri­sta­ty­ta nuo­to­li­niu bū­du. Ka­ran­ti­nas pa­ko­re­ga­vo ir mo­kyk­los veik­lą, ta­čiau jos ne­su­trik­dė, pa­si­ro­do, che­mi­niai eks­pe­ri­men­tai ga­li vyk­ti ir nuo­to­li­niu bū­du.

Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jo­je vei­kian­čio­je Aly­taus jau­nų­jų che­mi­kų mo­kyk­lo­je (AJChM) mo­kyk­lo­je mo­ko­si per pu­sę šim­to che­mi­jai ga­bių mies­to ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų mo­ki­nių. Jų ug­dy­mą AJChM fi­nan­suo­ja Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė.

Pra­mo­nės įmo­nių, Vil­niaus, Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­tų, ki­tų aukš­tų­jų mo­kyk­lų pa­ra­mos dė­ka AJChM veik­la la­bai įvai­ri. Vyks­ta ne tik te­ori­niai ir prak­ti­niai už­si­ė­mi­mai gim­na­zi­jos ka­bi­ne­tuo­se ir la­bo­ra­to­ri­jo­je, bet mo­ki­niai da­ly­vau­ja ir uni­ver­si­te­tų bei ko­le­gi­jų or­ga­ni­zuo­ja­muo­se prak­ti­ku­muo­se, su­si­pa­žįs­ta su kar­je­ros ga­li­my­bė­mis lan­ky­da­mie­si pra­mo­nės įmo­nė­se. Už rė­mė­jų lė­šas mo­ki­niai vyks­ta ir į tarp­tau­ti­nes olim­pia­das. Mo­kyk­lą re­mia UAB „Ma­ri­sa“, UAB „Vi­ta Bal­tic In­ter­na­tio­nal“,  UAB „Gro­ta“, AB „Aly­taus che­mi­ja“, UAB „Kos­li­ta“.

Jau­nų­jų che­mi­kų mo­kyk­los veik­lą pla­nuo­ja, va­do­vau­ja mo­ki­nių mo­ky­mui­si, pa­de­da reng­tis kon­kur­sams che­mi­jos mo­ky­to­ja eks­per­tė Ja­nė Liut­kie­nė, che­mi­jos mo­ky­to­ja me­to­di­nin­kė Al­vy­ra Ge­le­žaus­kie­nė ir che­mi­jos mo­ky­to­ja me­to­di­nin­kė Eri­ka Ma­kaus­kie­nė. Džiu­gi­na ne tik jau­nų­jų che­mi­kų pa­siek­ti re­zul­ta­tai – lai­mė­ji­mai mies­to, res­pub­li­ki­niuo­se che­mi­jos kon­kur­suo­se ir olim­pia­do­se, bet ir tai, kad AJChM bai­gę abi­tu­rien­tai ren­ka­si su che­mi­ja, gam­tos moks­lais su­si­ju­sias spe­cia­ly­bes.

Che­mi­kų ju­dė­ji­mas Aly­tu­je at­gai­vin­tas 2014 me­tais Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jo­je, ku­rios ad­mi­nist­ra­ci­ja pri­ėmė po sa­vo sto­gu jau­nų­jų che­mi­kų mo­kyk­lą. Jos at­si­ra­di­mo ini­cia­to­riai – doc. Ra­mū­nas Skau­džius ir dr. Vai­do­tas Na­vic­kas, ku­rių kaip moks­li­nin­kų ke­lias pra­si­dė­jo Aly­tu­je, jie – mo­ky­to­jos eks­per­tės Ja­nės Liut­kie­nės mo­ki­niai.

Pen­ke­rių me­tų veik­lą api­ben­dri­nan­tis nuo­to­li­nis su­si­ė­ji­mas – tai ir lai­kas, kai api­brė­žia­mos at­ei­ties  veik­los kryp­tys. Kaip sa­kė mo­ky­to­ja J.Liut­kie­nė, mo­kyk­la skir­ta mo­ki­niams, be­si­do­min­tiems che­mi­ja, no­rin­tiems iš­ban­dy­ti sa­vo su­ge­bė­ji­mus eks­pe­ri­men­ti­nė­je veik­lo­je, olim­pia­do­se, kon­kur­suo­se – šiai veik­lai ir bus ski­ria­mas pa­grin­di­nis dė­me­sys at­ei­ty­je. Per pen­ke­rius veik­los me­tus mo­kyk­la iš­ug­dė ne tik res­pub­li­kos, bet ir tarp­tau­ti­nių kon­kur­sų lai­mė­to­jų.

Šiais me­tais Aly­taus jau­nų­jų che­mi­kų mo­kyk­lė­lės gy­ve­ni­mas taip pat bu­vo tu­ri­nin­gas įvy­kių. Jau­nuo­sius che­mi­kus kon­sul­ta­vo bu­vu­si AJChM mo­ki­nė, dvie­jų tarp­tau­ti­nių olim­pia­dų bron­zos me­da­lių lai­mė­to­ja, Edin­bur­go uni­ver­si­te­to bio­me­di­ci­nos stu­di­jų tre­čio kur­so stu­den­tė In­ga Gra­žu­ly­tė. Ruoš­tis res­pub­li­ki­nei olim­pia­dai vėl pa­dė­jo AJChM alum­nai, VU Che­mi­jos fa­kul­te­to II kur­so stu­den­tas Vi­lius Pet­raš­ka. Res­pub­li­ki­nis jos eta­pas šie­met su­ta­po su ka­ran­ti­no iš­va­ka­rė­mis, į olim­pia­dą vy­ko vy­riš­ka še­šių gim­na­zis­tų iš III–IV kla­sių ko­man­da. Re­zul­ta­tai ge­ri. IV a kla­sės gim­na­zis­tas Ed­var­das Vi­ners­kas tarp 12-okų yra aš­tun­tas res­pub­li­ko­je ir pel­nė pa­gy­ri­mo raš­tą. Ket­vir­to­ko Ar­mi­no Mi­ka­laus­ko ba­las už eks­pe­ri­men­ti­nės da­lies spren­di­mą tre­čias tarp abi­tu­rien­tų. AJChM auk­lė­ti­niai tre­čio­kai Be­nas Skrip­kiū­nas, Eval­das Lu­gaus­kas, tiek ket­vir­to­kai Ar­mi­nas Mi­ka­laus­kas, Man­tas Ans­kai­tis, Ar­nas Jan­kaus­kas yra tarp 20-ies ge­riau­sių res­pub­li­kos jau­nų­jų che­mi­kų.

Nuo 2020 me­tų rug­sė­jo kei­čia­si AJChM veik­los for­ma­tas. Mo­kyk­lo­je dirbs dvi mo­ky­to­jos, mo­ki­nių skai­čius ma­ži­na­mas iki 16–20. Sie­kia­ma grįž­ti prie pir­map­ra­dės idė­jos – orien­tuo­tis į ko­man­di­nio dar­bo pa­tir­ties itin che­mi­ja be­si­do­min­čių mo­ki­nių ren­gi­mo olim­pia­doms, kon­kur­sams per­da­vi­mo jau­nes­niems pe­da­go­gams. Džiu­gu, kad kar­tu su che­mi­jos mo­ky­to­ja eks­per­te J.Liut­kie­ne Aly­taus jau­nų­jų che­mi­kų mo­kyk­lo­je pra­dės dirb­ti jau­na Šv. Be­ne­dik­to che­mi­jos mo­ky­to­ja San­dra Le­o­na­vi­čie­nė. Try­li­ka bu­vu­sių 10–12 kla­sių mo­ki­nių, AJChM ug­dy­ti­nių jau ap­si­spren­dė to­liau tęs­ti moks­lus pa­gal olim­pia­dų pro­gra­mas. Lau­kia­ma, kad prie ko­man­dos pri­si­jungs bū­si­mie­ji de­vin­to­kai iš Aly­taus ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų.

„Ti­ki­mės, kad ir to­liau jau­nie­ji che­mi­kai sėk­min­gai gar­sins Aly­taus var­dą ša­ly­je ir už jos ri­bų, o at­ei­ty­je veik­la, ko ge­ro, vėl kei­sis. Ti­kė­ki­mės, kad pa­si­bai­gus vie­niems ge­riems da­ly­kams, pra­si­dės ki­ti dar ge­res­ni da­ly­kai“, – sa­ko mo­ky­to­ja J.Liut­kie­nė.

 

 

 

  Komentaras

  Sunt DONNA, sunt din Marea Britanie. După ce am fost într-o relație cu iubitul meu de 1 an acum și plănuiam să ne căsătorim curând și dintr-o dată m-a părăsit pentru o altă fată. de un adevăr, îl iubesc cu adevărat pe acest tip și niciodată nu îmi pot imagina viața fără el. Am încercat în continuare tot posibilul să-l recuper, dar tot efortul meu de a-l readuce în viața mea nu a dat rezultate. A fost în această zi credincioasă, am întâlnit câteva Mărturii pe un site web despre acest mare caster vrăjitor numit (DR.WEALTHY) orice persoană a susținut că îi ajută să își reînnoiască relația și să-i readucă pe fostul iubit, trebuia să-l contactez pentru că el a fost ultima mea speranță. L-am contactat prin e-mailul său și m-a asigurat că în trei zile, prietenul meu va pleca de la cealaltă fată și va reveni la mine și a fost o surpriză foarte mare să-l văd pe prietenul meu revenind la mine după trei zile vraja a fost Terminat. Sunt atât de fericit astăzi că s-a întors la mine și am reușit acest lucru cu ajutorul DR.WEALTHY. În același timp, vreau să folosesc această ocazie pentru a spune / sfaturi cât mai mulți care au nevoie de fostul lor înapoi, dacă aveți nevoie de ajutorul lui puteți Contactați-l prin EMAIL: wealthylovespell@gmail.com WHATSAPP HIM @ +2348105150446 vizitați site-ul http://wealthyspellhome.over-blog.com

  Komentaras

  Sunt DONNA, sunt din Marea Britanie. După ce am fost într-o relație cu iubitul meu de 1 an acum și plănuiam să ne căsătorim curând și dintr-o dată m-a părăsit pentru o altă fată. de un adevăr, îl iubesc cu adevărat pe acest tip și niciodată nu îmi pot imagina viața fără el. Am încercat în continuare tot posibilul să-l recuper, dar tot efortul meu de a-l readuce în viața mea nu a dat rezultate. A fost în această zi credincioasă, am întâlnit câteva Mărturii pe un site web despre acest mare caster vrăjitor numit (DR.WEALTHY) orice persoană a susținut că îi ajută să își reînnoiască relația și să-i readucă pe fostul iubit, trebuia să-l contactez pentru că el a fost ultima mea speranță. L-am contactat prin e-mailul său și m-a asigurat că în trei zile, prietenul meu va pleca de la cealaltă fată și va reveni la mine și a fost o surpriză foarte mare să-l văd pe prietenul meu revenind la mine după trei zile vraja a fost Terminat. Sunt atât de fericit astăzi că s-a întors la mine și am reușit acest lucru cu ajutorul DR.WEALTHY. În același timp, vreau să folosesc această ocazie pentru a spune / sfaturi cât mai mulți care au nevoie de fostul lor înapoi, dacă aveți nevoie de ajutorul lui puteți Contactați-l prin EMAIL: wealthylovespell@gmail.com WHATSAPP HIM @ +2348105150446 vizitați site-ul http://wealthyspellhome.over-blog.com

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.