Nr. 71 (13301)

2019-06-27

„Alytaus naujienų“ numeryje 71 (13301) skaitykite:

 • Sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­ja lai­mė­jo Me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to cen­tro di­rek­to­riaus kon­kur­są
 • Įmo­nė do­va­no­ja ke­lio­nę į Vals­ty­bės die­nos šven­tę Dau­guo­se
 • 13 ro­ma­nų au­to­rė Ire­na Bui­vy­dai­tė-Kup­čins­kie­nė: „Pa­sa­kiau, kad ir aš su­ge­bė­čiau ši­taip pa­ra­šy­ti, jie pa­si­juo­kė ir nu­spren­džiau įrodyti”
 • But­ri­mo­ny­se – „Ne­mu­no tau­rės” šaš­kių ir šach­ma­tų var­žy­bos
 • San­tai­ko­je pla­nuo­ja­ma įreng­ti dau­gia­funk­cę spor­to aikš­te­lę
 • Et­no­kul­tū­ri­nė va­sa­ros sto­vyk­la pra­di­nu­kams
 • Šven­ta vie­ta lais­va ne­bū­na
 • Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go ko­vų ke­liais
 • Ne­ga­li lai­ky­ti nau­jo vy­no se­nuo­se vyn­mai­šiuo­se
 • Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­los jau­nų­jų mu­zi­kan­tų sėk­mė už­bai­giant moks­lo me­tus
 • Ke­liau­ju be rū­pes­čių: kaip įveik­ti skry­džio bai­mę?
 • So­do ir dar­žo gė­ry­bės – 5 ypa­tin­gi pro­duk­tai cho­les­te­ro­liui ma­žin­ti
 • At­sa­kin­gos mau­dy­nės: pa­vo­jų ke­lian­tis vi­ta­mi­nų trū­ku­mas
 • Per Jo­ni­nes Du­bių apy­lin­kės kve­pė­jo dar ir žu­vie­ne
 • Kvie­čia­me su­si­pa­žin­ti su uni­ka­liu gam­ti­nin­kų eks­pe­ri­men­tu
 •  
Ne­svar­bu, ku­ria­me kraš­te, bet vi­suo­met įdo­miau­sia mies­tus pa­žin­ti ben­drau­jant su ten gy­ve­nan­čiais žmo­nė­mis, ku­rie ga­li pa­ro­dy­ti to­kių kam­pe­lių ir pa­pa­sa­ko­ti to­kių...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.