Nr. 66 (13736)

2022-06-10

„Alytaus naujienų“ numeryje 66 (13736) skaitykite:

 • Orių na­mų sen­jo­rams Kro­kia­lau­ky­je kū­rė­ja: „Pir­mą­kart su­si­dū­riau su ne­at­sa­kin­gais sta­ty­bi­nin­kais”
 • VU so­cio­lo­gė Ainė Ramonaitė: „Ge­res­nės pro­gos su­kel­ti III pa­sau­li­nį ka­rą, ko ge­ro, nė­ra”
 • Ne­at­pa­žįs­ta­ma ša­lis
 • Al­gir­das Vrub­liaus­kas da­ly­va­vo Tri­jų jū­rų re­gio­no fo­ru­me Liub­li­ne
 • Va­sa­rą Aly­taus ra­jo­ne – ne tik že­mės ūkio dar­bai
 • „Dvi­gu­bai džiu­gu, jei­gu ke­lei­viai nu­stem­ba ir pa­si­da­li­ja šyp­se­na pa­ma­tę prie vai­ro mo­te­rį”
 • Kol vai­kai skurs, vals­ty­bės at­ei­tis bus mig­lo­ta
 • Aly­tiš­kiai kvie­čia­mi į kai­my­nų die­ną!
 • Aly­taus ra­jo­ne – nau­ja va­sa­ros pra­mo­ga prie Gi­lui­čio eže­ro
 • Aly­taus ra­jo­ne yra ką veik­ti!
 • 25-us dar­bo me­tus skai­čiuo­jan­čiai bib­lio­te­ki­nin­kei An­ge­lei Ja­ki­mo­nie­nei iki šiol ma­lo­nus kny­gų kva­pas ir ver­čia­mų la­pų šna­rė­ji­mas
 • Mė­nuo, kai to­lyn ne­ša nak­ties ka­ra­lie­nė lakš­tin­ga­la
Pro­jek­tas „Aly­tus – Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nė“ (ALKS) įpu­sė­jo, po pan­de­mi­nių su­var­žy­mų aly­tiš­kiai džiau­gia­si ren­gi­nių gau­sa, il­gai bran­din­to­mis ne­ti­kė­to­mis...
Vyk­dant Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu nu­ma­ty­tą re­or­ga­ni­za­ci­ją, nuo at­ei­nan­čio rug­sė­jo 1-osios prie Aly­taus pro­fe­si­nio ren­gi­mo cen­tro pri­jun­gia­ma Va­rė­nos tech­no­lo­gi­jos ir...
Galbūt turite kuo nustebinti kaimynus ar norite pristatyti įstaigos ar organizacijos veiklą?
Šį savaitgalį Alytaus rajone vėl bus daug šurmulio. Kryptys – Krokialaukio miestelis, Užubaliai ir Makniūnai. Bus daug muzikos, populiarių atlikėjų, šokių ir dainų. „Bendruomenės pasiilgo šventinių...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.