„Aly­taus – Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nės 2022” ren­gi­nių pla­nuo­ja­ma są­ma­ta – per mi­li­jo­ną eu­rų (0)

Saulė Pinkevičienė
ALKS
Aly­tus šiemet tapo Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­ne. ALKS nuotr.
Pro­jek­tas „Aly­tus – Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nė“ (ALKS) įpu­sė­jo, po pan­de­mi­nių su­var­žy­mų aly­tiš­kiai džiau­gia­si ren­gi­nių gau­sa, il­gai bran­din­to­mis ne­ti­kė­to­mis kū­ry­bi­nė­mis idė­jo­mis. „Aly­taus nau­jie­nos“ šį­kart nu­spren­dė pa­si­do­mė­ti, ko­kia yra šio pro­jek­to fi­nan­si­nė iš­raiš­ka ir iš ko­kių šal­ti­nių jam yra gau­tos lė­šos.

„Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nės“ ti­tu­lą Aly­tus lai­mė­jo 2018-ai­siais, tai­gi jam pra­dė­ta ruoš­tis iš anks­to. 2018–2021 me­tais iš Aly­taus mies­to biu­dže­to šiam pa­si­ren­gi­mui skir­ta 125,8 tūkst. eu­rų.

Šių me­tų pro­jek­to fi­nan­sa­vi­mo pla­nas toks: 511,0 tūkst. eu­rų – mies­to sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šų, 100 tūkst. eu­rų – Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos lė­šos pro­jek­tui „Aly­tus – Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nė 2022. Ku­rian­tys til­tus“, 304,4 tūkst. eu­rų – ki­tų fi­nan­sa­vi­mo šal­ti­nių ir rė­mė­jų lė­šos.

Ben­dra 2022 me­tais pla­nuo­ja­ma „Aly­taus – Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nės“ są­ma­ta – 1 041,2 tūkst. eu­rų.

 

At­li­kė­jų bei ve­dė­jų ho­no­ra­rams – 51 tūkst. eu­rų

Jau ki­tą sa­vai­tę, bir­že­lio 16–19 die­no­mis, Aly­tus švęs mies­to gim­ta­die­nio šven­tę, ku­ri taip pat bus ypa­tin­ga, nes vyks po Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nės vė­lia­va. Šven­tei skir­ta 100 tūkst. eu­rų mies­to sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šų ir dar apie 20 tūks­tan­čių ti­ki­ma­si gau­ti iš rė­mė­jų (fi­nan­si­nė­mis lė­šo­mis bei pa­slau­go­mis).

2019-ai­siais ir anks­tes­niais me­tais, kai dar ne­bu­vo pan­de­mi­jos ir mies­tas or­ga­ni­za­vo di­de­les šven­tes, jų są­ma­tos vir­šy­da­vo 100 tūkst. eu­rų. Įver­ti­nus in­flia­ci­ją ir kai­nų au­gi­mo šuo­lius, pa­sak or­ga­ni­za­to­rių, to­kio mas­to šven­tę suor­ga­ni­zuo­ti pa­gal anks­tes­nių me­tų fi­nan­sa­vi­mo šal­ti­nius nė­ra pa­pras­ta.

Di­dži­ą­ją da­lį šven­tės iš­lai­dų su­da­ro at­li­kė­jų bei ve­dė­jų ho­no­ra­rai, ku­rių ben­dra su­ma šie­met – apie 51 tūkst. eu­rų.

 

Aly­taus si­na­go­go­je – uni­ka­li pa­ro­da iš JAV

Ku­rie iš „Aly­taus – Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nės 2022“ ren­gi­nių, nu­ma­ty­tų iki šių me­tų pa­bai­gos, yra bran­giau­si fi­nan­si­ne iš­raiš­ka? Tai – pro­jek­to už­da­ry­mo ren­gi­niai, gy­vo­sios is­to­ri­jos fes­ti­va­lis „Jot­vos var­tai“ (vyks lie­pos 16–17 die­no­mis) ir Sa­mu­e­lio Ta­co dai­lės ko­lek­ci­jos pa­ro­da Aly­taus si­na­go­go­je.

Iš Aly­taus ki­lęs ir JAV gy­ve­nan­tis ki­ne­zi­te­ra­peu­tas S.Ta­cas ko­lek­cio­nuo­ja dai­li­nin­ko Ch.Sou­ti­ne’o (1903–1943) bei jo am­ži­nin­kų kū­ri­nius. Ko­lek­ci­ją, ku­ri va­di­na­si „Sou­ti­nas ir jo drau­gai“, su­da­ro 120 pa­veiks­lų. Į Aly­tų ža­da­ma at­vež­ti da­lį jos – 39 pa­veiks­lus.

Šiuo me­tu vyks­ta pa­ro­dos or­ga­ni­za­vi­mo dar­bai, prieš sa­vai­tę baig­tas de­rin­ti į Aly­tų at­ve­ža­mų pa­veiks­lų są­ra­šas. Ren­gia­mas pa­ro­dos ka­ta­lo­gas. Jau nu­ma­ty­ta ir pa­ro­dos ati­da­ry­mo da­ta – rug­sė­jo 1 die­na.

S.Ta­co ko­lek­ci­jos pa­ro­dai su­reng­ti Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė biu­dže­te pa­tvir­ti­no 30 tūkst. eu­rų. Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­ba per pro­gra­mą „At­min­ties ins­ti­tu­ci­jos: kul­tū­ros ir me­no sklai­da“ sky­rė 46 tūkst. eu­rų. Ben­dra są­ma­ta – 76 tūkst. eu­rų. Šiuo me­tu pra­dė­tos vie­šų­jų pir­ki­mų pro­ce­dū­ros lo­gis­ti­kos ir drau­di­mo pa­slau­goms pirk­ti. Pa­ro­da bus drau­džia­ma dviem drau­di­mais – jos trans­por­ta­vi­mo ir jos eks­po­na­vi­mo me­tu.

 

Di­džio­ji dau­gu­ma ren­gi­nių – ne­mo­ka­mi

ALKS 2022 lė­šas ad­mi­nist­ruo­ja Kul­tū­ros sky­rius, Aly­taus mies­to te­at­ras, Aly­taus vie­šo­ji Jur­gio Kun­či­no bib­lio­te­ka, Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­jus, Aly­taus kul­tū­ros cen­tras. Lė­šų ad­mi­nist­ra­vi­mą ko­or­di­nuo­ja Kul­tū­ros sky­rius.

Pro­jek­to „Aly­taus – Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nės 2022“ vie­ši­ni­mui skir­ta 50 tūkst. eu­rų iš mies­to sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šų ir dar 6,8 tūkst. eu­rų sky­rė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.

Di­džio­ji dau­gu­ma ALKS ren­gi­nių – ne­mo­ka­mi.

 

 

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.