Nr. 64 (13294)

2019-06-07

„Alytaus naujienų“ numeryje 64 (13294) skaitykite:

 • Ki­ne­zi­te­ra­pi­jos stu­di­jos Aly­taus ko­le­gi­jo­je – už­tik­rin­ta kar­je­ros per­spek­ty­va
 • Siū­lo dar­bą stu­den­tams ir moks­lei­viams
 • Ro­ber­tas Šar­knic­kas: ,,Nenurimsiu, kol bus neaiškumų”
 • Egi­di­jus Men­se­vi­čius lai­mė­jo „Aly­taus bu­tų ūkio” di­rek­to­riaus kon­kur­są
 • Li­go­ni­nės di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas  lai­ku ir tin­ka­mai ne­dek­la­ra­vo pri­va­čių in­te­re­sų
 • Ar ge­ros emo­ci­jos slo­pi­na skaus­mą ir pa­de­da sveik­ti?
 • Aly­taus ra­jo­ne va­sa­rą veiks 3 iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo sky­riai
 • Vir­gi­li­jus Prans­ke­vi­čius grą­žin­tas į ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo pa­rei­gas
 • Klep­to­ma­nai va­gia iš mei­lės ba­do
 • Aly­tiš­kė – Laz­di­jų ra­jo­no me­rės pa­ta­rė­ja
 • Pre­ky­bos tin­klas „Ma­xi­ma” ieš­ko se­zo­ni­nių dar­buo­to­jų vi­so­je Lie­tu­vo­je
 • Pas­ku­ti­nę pa­va­sa­rio die­ną nu­ai­dė­jo „Sprig­tas”
Nie­kas ne­pa­neigs, kad pa­sau­lis mo­der­nė­ja plin­tant so­cia­li­niams tin­klams. Mus prie ek­ra­nų pri­lip­dę nau­jau­si iš­ra­di­mai – pui­ki ga­li­my­bė gau­ti įvai­ria­pu­sės in­for­ma­ci­jos,...
Alytus jau keletą metų atvykstančius ir grįžtančius pasitinka tik su kelio ženklu „Alytus“, tačiau daugelis pasigenda miesto ribą žyminčių vartų – jie įprasmintų atvykimą į Dzūkijos sostinę. Todėl...
Šį pir­ma­die­nį Na­cio­na­li­nė že­mės tar­ny­ba prie Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos at­li­ko vals­ty­bi­nės že­mės, esan­čios prie Aly­taus ra­jo­no me­ro Al­gir­do Vrub­liaus­ko skly­po Dau­gų...
Aly­taus va­di­na­mo­jo ku­ror­to gy­ven­to­jai, su­ži­no­ję apie di­de­lio gy­ve­na­mo­jo na­mo sta­ty­bą Le­li­jų gat­vė­je, su­ne­ri­mo, kad ja­me ga­li at­si­ras­ti ko­mer­ci­nė veik­la,...
Ka­ro su­griau­tas mies­te­lis ir įspū­dis, ku­rį vai­kui pa­li­ko Aly­taus gat­vė­je su­tik­tus pa­si­tem­pu­sius uni­for­muo­tus vy­rus ly­din­tis pran­cū­ziš­ko par­fu­mo dvelks­mas. To­kio­mis...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.