Nr. 64 (13294)

2019-06-07

„Alytaus naujienų“ numeryje 64 (13294) skaitykite:

 • Ki­ne­zi­te­ra­pi­jos stu­di­jos Aly­taus ko­le­gi­jo­je – už­tik­rin­ta kar­je­ros per­spek­ty­va
 • Siū­lo dar­bą stu­den­tams ir moks­lei­viams
 • Ro­ber­tas Šar­knic­kas: ,,Nenurimsiu, kol bus neaiškumų”
 • Egi­di­jus Men­se­vi­čius lai­mė­jo „Aly­taus bu­tų ūkio” di­rek­to­riaus kon­kur­są
 • Li­go­ni­nės di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas  lai­ku ir tin­ka­mai ne­dek­la­ra­vo pri­va­čių in­te­re­sų
 • Ar ge­ros emo­ci­jos slo­pi­na skaus­mą ir pa­de­da sveik­ti?
 • Aly­taus ra­jo­ne va­sa­rą veiks 3 iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo sky­riai
 • Vir­gi­li­jus Prans­ke­vi­čius grą­žin­tas į ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo pa­rei­gas
 • Klep­to­ma­nai va­gia iš mei­lės ba­do
 • Aly­tiš­kė – Laz­di­jų ra­jo­no me­rės pa­ta­rė­ja
 • Pre­ky­bos tin­klas „Ma­xi­ma” ieš­ko se­zo­ni­nių dar­buo­to­jų vi­so­je Lie­tu­vo­je
 • Pas­ku­ti­nę pa­va­sa­rio die­ną nu­ai­dė­jo „Sprig­tas”
Nie­kas ne­pa­neigs, kad pa­sau­lis mo­der­nė­ja plin­tant so­cia­li­niams tin­klams. Mus prie ek­ra­nų pri­lip­dę nau­jau­si iš­ra­di­mai – pui­ki ga­li­my­bė gau­ti įvai­ria­pu­sės in­for­ma­ci­jos,...
Alytus jau keletą metų atvykstančius ir grįžtančius pasitinka tik su kelio ženklu „Alytus“, tačiau daugelis pasigenda miesto ribą žyminčių vartų – jie įprasmintų atvykimą į Dzūkijos sostinę. Todėl...
Šį pir­ma­die­nį Na­cio­na­li­nė že­mės tar­ny­ba prie Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos at­li­ko vals­ty­bi­nės že­mės, esan­čios prie Aly­taus ra­jo­no me­ro Al­gir­do Vrub­liaus­ko skly­po Dau­gų...
Aly­taus va­di­na­mo­jo ku­ror­to gy­ven­to­jai, su­ži­no­ję apie di­de­lio gy­ve­na­mo­jo na­mo sta­ty­bą Le­li­jų gat­vė­je, su­ne­ri­mo, kad ja­me ga­li at­si­ras­ti ko­mer­ci­nė veik­la,...
Ka­ro su­griau­tas mies­te­lis ir įspū­dis, ku­rį vai­kui pa­li­ko Aly­taus gat­vė­je su­tik­tus pa­si­tem­pu­sius uni­for­muo­tus vy­rus ly­din­tis pran­cū­ziš­ko par­fu­mo dvelks­mas. To­kio­mis...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.