Ga­li­mi pa­žei­di­mai vals­ty­bi­nė­je že­mė­je prie me­ro skly­po

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (12)
2019 Birželis 6
nuotr
Nu­sta­ty­ta, kad į vals­ty­bi­nę že­mę pa­ten­ka da­lis trin­ke­lių laip­tų, ku­rie įreng­ti be­si­ri­bo­jan­čia­me me­ro skly­pe. Taip pat kon­sta­tuo­ta, kad vals­ty­bi­nė­je že­mė­je įreng­tas liep­tas į eže­rą. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Šį pir­ma­die­nį Na­cio­na­li­nė že­mės tar­ny­ba prie Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos at­li­ko vals­ty­bi­nės že­mės, esan­čios prie Aly­taus ra­jo­no me­ro Al­gir­do Vrub­liaus­ko skly­po Dau­gų mies­te, Dau­gų eže­ro pa­kran­tė­je, pa­tik­ri­ni­mą. Jo tiks­las – nu­sta­ty­ti, ar vals­ty­bi­nė­je že­mė­je nė­ra ne­tei­sė­tų pra­ėji­mų ri­bo­ji­mo ar ki­to­kių pa­žei­di­mų. Už­fik­suo­ta ga­li­mų pa­žei­di­mų, to­dėl tar­ny­ba to­liau at­liks šių pa­žei­di­mų at­si­ra­di­mo ap­lin­ky­bių ty­ri­mą.

Aly­taus ra­jo­no me­ras A.Vrub­liaus­kas 20 arų že­mės skly­pą Dau­guo­se, Dau­gų eže­ro pa­kran­tė­je, kaip pats yra sa­kęs, iš ge­rų žmo­nių pa­vel­dė­jo tes­ta­mentu. Dau­giau kaip prieš de­šimt­me­tį ja­me pra­si­dė­jo gy­ve­na­mo­jo na­mo sta­ty­bos.

Da­bar me­ras gy­ve­na­mą­jį na­mą jau pa­si­sta­tęs, ta­čiau ja­me ne­gy­ve­na. To­liau jo gy­ve­na­mo­ji vie­ta iš­lie­ka Pi­va­šiū­nų se­niū­ni­jo­je, kur ra­jo­no va­do­vas taip pat tu­ri na­mą.

Aly­taus ra­jo­no va­do­vams var­dan dau­giš­kių in­te­re­sų su­rė­mus ie­tis su Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja dėl nuo bir­že­lio pa­bai­gos leis­ti­no van­dens mo­to­cik­lų plau­kio­ji­mo Dau­gų eže­re, kai kas įžvel­gė A.Vrub­liaus­ko su­in­te­re­suo­tu­mą iš­sau­go­ti ra­my­bę ir sau­gu­mą šia­me eže­re. Įtar­ta, kad me­ras yra už­ėmęs vals­ty­bi­nės že­mės kai ku­riems sta­ti­niams.

Tad šį pir­ma­die­nį Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos prie Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos spe­cia­lis­tai at­li­ko su me­ro skly­pu be­si­ri­bo­jan­čios vals­ty­bi­nės že­mės pa­tik­ri­ni­mą, siek­da­mi nu­sta­ty­ti, ar vals­ty­bi­nė­je že­mė­je nė­ra ne­tei­sė­tų ir ne­var­žo­mų pra­ėji­mų ri­bo­ji­mo.

Tar­ny­bos Vie­šų­jų ry­šių sky­riaus ve­dė­jo Rus­la­no Go­lu­bo­vo tei­gi­mu, pa­tik­ri­ni­mo me­tu ne­nu­sta­ty­ta kliū­čių pa­tek­ti prie eže­ro ir ne­var­žo­mai vaikš­čio­ti vals­ty­bi­ne že­me.

Ta­čiau nu­sta­ty­ta, kad į vals­ty­bi­nę že­mę pa­ten­ka da­lis trin­ke­lių laip­tų, ku­rie įreng­ti be­si­ri­bo­jan­čia­me me­ro skly­pe. Taip pat kon­sta­tuo­ta, kad vals­ty­bi­nė­je že­mė­je įreng­tas liep­tas į eže­rą. Pra­šy­mo įreng­ti šį liep­tą Na­cio­na­li­nė že­mės tar­ny­ba nė­ra ga­vu­si, liep­to sta­ty­to­jas nė­ra aiš­kus. Tik ga­li­ma įtar­ti, kad liep­tą į eže­rą įsi­ren­gė Aly­taus ra­jo­no me­ras.

Kaip sa­kė R.Go­lu­bo­vas, dėl ga­li­mai nu­sta­ty­tų pa­žei­di­mų Na­cio­na­li­nė že­mės tar­ny­ba to­liau at­liks šių pa­žei­di­mų at­si­ra­di­mo ap­lin­ky­bių ty­ri­mą.

Aly­taus ra­jo­no me­ras A.Vrub­liaus­kas tvir­ti­no, kad ne­bu­vo in­for­muo­tas apie pa­tik­ri­ni­mą ir re­zul­ta­tų ne­ži­nan­tis.

  Komentaras

  visiems bus gerai, džiaugiasi kad nors kiek gali užkabint dirbantį ir gerovės rajono žmonėms siekiantį merą!? Tokiais darbais tikrintojai nepasikels savo reitingų, nes meras užsigrūdinęs...sėkmės jam...

  Komentaras

  Yra kaip mero pliusų ir minusų. Bet tai, kaip nerandama rimčiau kaip prisikabint, o kaip atviri šantažai per valstybines institucijas ir to pavyzdžių sočiai Alytuj per paskutinius metus ÷čia jau nesaldžiai kvepia.

  Komentaras

  Sporto rumus apsikau, rekonstrukcija variau
  lesyklele nemaza, vel blet auksa sikt sopa
  su Daugela pavariau, sporto rumus pridaviau
  bet skola si ne rona, miestui kabo ....bus chana...

  pasimuistes siam soste vel lekiu nauja trasa
  i pat vilniu pasikores, olimpiecius pasiroves
  pinigeliu ten mazai sikti aukso ne kalnai
  pasirupino vieta prie medeliu bus sventa

  medelyne ciukst saunu, medziu kvepia net drebu
  kertam mes su bebreliu tuos medelius net puiku
  pasidarem pinigeliu bet kaimieciai tie uzejo
  meta uz siknos graziai ... sikant auksu net staciai :).

  pasivaiksciojes laisvai darbo nooriu jau labai
  vincei skambinu as greitai, ta juk isikibus staigiai
  soka skambina junonei, sako: kiaule darbo pasimaise noriai...
  busiu as vel vadovu, siksiu auksu - bus smagu!!! :)

  Komentaras

  Vrublis liaudyje padinamas Rublis primaklino per 15 metų. Laikas susirinkti šmutkes, važiuoti prie ežero pailsėti. Nuo to Alytiškiam ir Alytaus raj. gyventojam bus tik geriau. Gero ilgalaikio kelių metų poilsio, gerb. Algirdai. Nepamirškite į kompaniją pasiimti Pačėsą ir Dzūkijos TV. Pasiilgome kelių metų poilsio nuo Jūsų ir Pačėso Dzūkijos Tv tvaiko.

  Komentaras

  Nurimkit... ir išmokit skaityt kas parašyta. Buvo tikrinama ar nėra pažeidimų valstbinėje žemėje prie piliečio Vrubliausko sklypo. Niekas į Jūsų šventojo mero sklypą be jo leidimo užėjęs nebuvo.

  Komentaras

  Kur pažeidimai? Jei neužverta kitiems prieit prie ežero ir naudotis lieptu kaip ir nuklotu plytelėm taku = tai gi per visą ežero pakrantę sočiai tokių situacijų. Anų nemato
  =šį mato?

  Komentaras

  Tokios procedūros turi būt atliekamos žmoniškai. Kaip kontroliuojančios valstybinės institucijos prieš įeidamos į privačių asmenų ar firmų teritorijas prieš galėtų perspėt savininkus kartu dalyvaut ir pateikt paaiškinimus. O jei savininkai prieš informuoti nenori dalyvauti, tada suprantama kad įeinama tikrint. Dabar jei neinformavę ir slapta kaip .. nesuteikdami galimybės aniems pasiaiškint -čia kaip kgb laikų dvasia... Kvepia kaip šantažais norint susidorot ar reketuot..? ir jei taiko tokius metodus prieš aukštas pareigas užimančius - tai ką kalbėt apie paprastus žmones? Prieš rinkimus buvo įeita į privačios firmos teritoriją atseit dėl užkastų atliekų ir ..tylu? kaip nori taip suprask. Paaiškintų, kad klaida ar kas kita -aišku. Dabar kaip ženklas, bet ką gali dorot prisikabinę ir atsakyt nereikia. Tad kas valdo Alytų? Ar pagal tarybos išimtinę kompetenciją rinktos tarybos, ar valstybinės institucijos gal pagal kažkieno užsakymus ar panašiai?

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.