Nr. 62 (13732)

2022-06-02

„Alytaus naujienų“ numeryje 62 (13732) skaitykite:

 • „Jei tu­ri pi­ni­gų, ge­riau­sia in­ves­ti­ci­ja in­di­vi­du­a­lia­me na­me – į at­si­nau­ji­nan­čios ener­gi­jos šal­ti­nius”
 • Uni­ka­lus re­gi­nys: Dau­gų sce­no­je – vi­sas ope­ros ir ba­le­to te­at­ras
 • Lie­tu­vos jau­nių ir jau­nu­čių čem­pio­na­tuo­se aly­tiš­kiai iš­ko­vo­jo auk­so ir si­dab­ro me­da­lius
 • Malerweg – Dailininkų kelias. Atostogos pėsčiomis
 • Šil­ti ap­si­lan­ky­mai. Apie drau­gys­tę ir gir­dė­ji­mą
 • Teis­mo ver­dik­tas: „Eco­ser­vi­ce” rei­ka­la­vi­mas pa­di­din­ti kai­ną už at­lie­kų ve­ži­mą – ne­pa­grįs­tas
 • Vis­ką, ką žmo­gaus pro­tas su­ma­nys ir kuo pa­ti­kės, jo ran­ka su­ge­bės įgy­ven­din­ti
 • Lo­re­ta Trai­na­vi­čie­nė: „Po­sa­kis, kad ne blad­haun­das gy­ve­na pas
 • šei­mi­nin­ką, o šei­mi­nin­kas gy­ve­na pas blad­haun­dą – tik­ra tie­sa”
 • Kė­dai­niai su­si­do­mė­jo Aly­taus ra­jo­no mo­bi­lio­sio­mis am­bu­la­to­ri­jo­mis
 • Žinios iš Alytaus miesto savivaldybės
 • Tra­di­ci­nė dzū­kų dai­nų ir šo­kių šven­tė kvies su­si­tik­ti „Dzū­kų gi­rioj”
Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ge­no­ci­do ir re­zis­ten­ci­jos ty­ri­mo cen­tre (Ge­no­ci­do cen­tras, LGGRTC) su­si­klos­tė su­dė­tin­ga dar­bi­nė at­mo­sfe­ra. Dar­buo­to­jai skun­džia­si dėl grės­mės jų...
Šie­met įpras­tai, kaip iki CO­VID-19 pan­de­mi­jos, bran­dos eg­za­mi­nų se­si­ja pra­si­dės bir­že­lio 1 d. lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros eg­za­mi­nu. Bran­dos eg­za­mi­nus lai­kys 731...
Ge­gu­žės 26-ąją vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je nu­spręs­ta Aly­taus mies­to gar­bės pi­lie­čio var­dą su­teik­ti Ri­mui An­ta­nui Če­so­niui, Lie­tu­vos gar­bės...
Aly­taus di­zai­no sa­vai­tė „Įžval­gos KAR­TU“ pra­si­dė­jo pa­slap­tin­ga, net šiek tiek mis­tiš­ka pa­ro­da Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­ju­je „KAR­TU No KO­DAS 1967–2022“ . Bu­vę...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.