Nr. 62 (13438)

2020-06-02

„Alytaus naujienų“ numeryje 62 (13438) skaitykite:

 • Aly­tiš­kės oro ak­ro­ba­tės sėk­mė dar kar­tą pri­mi­nė, kad tu­ri­me gi­lias pro­fe­sio­na­lias cir­ko tra­di­ci­jas
 • Nau­jo­sios gat­vės re­mon­to dar­bams – mi­nis­te­ri­jos lė­šos
 • Aly­taus po­li­kli­ni­ko­je at­nau­ji­na­mas pla­ni­nių am­bu­la­to­ri­nių pa­slau­gų tei­ki­mas
 • Nuo šiol kirs­ti ar ge­nė­ti me­džius lei­di­mo rei­kės ne vi­sa­da 
 • Nuo nuo­mos mo­kes­čio mo­kė­ji­mo at­leis­ta dau­giau ne de­šimt sa­vi­val­dy­bės pa­tal­pų nuo­mi­nin­kų
 • Pa­tvir­tin­tos Sau­gaus el­ge­sio van­de­ny­je ir ant le­do tai­syk­lės
 • Sma­gus skai­ty­mo iš­šū­kis ri­ta­si per Lie­tu­vą. Aly­tiš­kiai, pri­im­si­te?
 • Vy­tau­to Da­raš­ke­vi­čiaus fo­to­gra­fi­jų pa­ro­da vėl at­ver­ta lan­ky­to­jams
 • Ar aki­niai ap­sau­go nuo ko­ro­na­vi­ru­so?
 • URM atšaukia rekomendaciją nevykti į kai kurias Europos ekonominės erdvės valstybes
 • Aly­taus mies­te ir ra­jo­ne iš­rink­tas kai­my­nų kai­my­nas
 • Ro­ma Šmi­gels­kie­nė – kai­my­nų kai­my­nė
 • Ni­jo­lė ir Vy­tau­tas Ko­les­ni­ko­vai – sve­tin­gie­ji Ku­ror­to kai­my­nai
 • Ka­ran­ti­no pa­mo­kos. Ar pa­si­nau­do­si­me?
 • Ste­re­o­ti­pus griau­nan­tis aš­tuo­nio­lik­me­tis aly­tiš­kis Ger­man­tas: „Skir­tin­gos kar­tos ne to­kios jau ir skir­tin­gos“
 • Aust­ra­li­jo­je nu­trau­kia­ma dau­giau nei 100 laik­raš­čių lei­dy­ba
 • Ba­rac­kas Oba­ma sa­vo au­to­biog­ra­fi­jo­je ve­ja­si tė­vo še­šė­lį ir ieš­ko ke­lių į sa­ve
 • Siū­lo­me pa­skai­ty­ti iš­trau­ką iš B.Oba­mos kny­gos „Ma­no tė­vo sva­jo­nės“
 • Le­di­nis va­ka­ris (2)
Nors nie­kam tik­riau­siai ne­įdo­mu, bet vis tiek pa­si­sa­ky­siu, jog ne­su di­de­lis fan­tas­ti­nių fil­mų ir fan­tas­ti­nės li­te­ra­tū­ros ger­bė­jas.
Ką pa­da­ry­ti, kad vals­ty­bės, ver­slas ir žmo­nės kuo grei­čiau at­si­gau­tų po ko­ro­na­vi­ru­so su­kel­tos kri­zės? Nuo­gąs­tau­ja­ma, kad Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) ūkis šie­met ga­li...
Sekmadienį (gegužės 24 d.) Alytaus apskrities vyriausiajame policijos komisariate gautas pranešimas dėl dingusios valties. Nukentėjusysis pasakojo, kad šeštadienį prirakino valtį su grandine ir spyna...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.