Cheb­ra, ar jūs čia rim­tai?

Al­gir­das Ja­ku­lis
Komentarai (9)
2020 Gegužė 28
A. Jakulis

Nors nie­kam tik­riau­siai ne­įdo­mu, bet vis tiek pa­si­sa­ky­siu, jog ne­su di­de­lis fan­tas­ti­nių fil­mų ir fan­tas­ti­nės li­te­ra­tū­ros ger­bė­jas.

Mat jau­čiuo­si esąs imu­ni­zuo­tas ra­cio­na­laus mąs­ty­mo, kai, žiū­rint fil­mą ar skai­tant fan­tas­ti­nį ro­ma­ną, gal­vo­je nuo­lat su­ka­si min­tys: „taip ne­ga­li bū­ti“, „ši­tas ne­ga­li veik­ti“, „toks ne­ga­li eg­zis­tuo­ti“. Taip be­si­blu­si­nė­jant po au­to­rių fan­ta­zi­jas, me­ni­nis kū­ri­nys ne­su­tei­kia jo­kio es­te­ti­nio pa­si­ten­ki­ni­mo.

Dar ne­ma­lo­niau, kai fan­tas­ti­ka su­si­pi­na su siau­bais. Ne­se­niai ga­ba­lė­lius iš to­kio kū­ri­nio pa­si­skai­ti­nė­jau „Aly­taus nau­jie­no­se“ (Nr. 54 ir 58), kur bu­vo pub­li­kuo­ja­mos iš­trau­kos iš Aly­taus lais­vo­sios eko­no­mi­nės zo­nos (LEZ) ga­li­my­bių stu­di­jos, sa­vi­val­dy­bės už­sa­ky­mu pa­ren­gtos vil­niš­kės mo­nės „Smart Con­ti­nent“ pa­jė­go­mis.

Ta­da pir­mo­ji į gal­vą šo­vu­si min­tis nu­skam­bė­jo jau­ni­mo žar­go­nu: „Cheb­ra, ar jūs čia rim­tai?“

Tie­siog siau­bin­gai fan­tas­tiš­ka, kad eks­per­tų įro­dy­mas, jog iš tri­jų ga­li­mų Aly­taus LEZ vie­tų pa­ti kvai­liau­sia yra ir bū­tent pa­ti tin­ka­miau­sia, mums, mies­te­lė­nams, kai­na­vo 30,5 tūkst. eu­rų.

Ma­nau, kad aš­tuo­ni iš de­šim­ties su pro­tu ne­su­si­py­ku­sių aly­tiš­kių be jo­kios stu­di­jos, tie­siog už ačiū, mies­to val­džiai pa­sa­ky­tų, jog Ne­mu­no slė­ny­je, prie pat mies­to cen­tro, pra­mo­nės ra­jo­no steig­ti jo­kiu bū­du ne­va­lia.

Ne­rei­kia bū­ti di­de­liu eks­per­tu, jog su­pras­tum: ply­no lau­ko in­ves­ti­ci­joms ge­riau­siai tin­ka ply­nas lau­kas. O to­liau, kad ir tva­nas, ypač kai gy­ve­ni Vil­niu­je ir gau­ni at­ly­gį už ply­no lau­ko at­ra­di­mą.

Ka­žin ko­dėl to­kie kvai­li bu­vo kau­nie­čiai, sa­vo LEZ įstei­gę ne nuo cen­tro ne­to­lie­se esan­čia­me Alek­so­to (da­bar S. Da­riaus ir S. Gi­rė­no) ae­ro­dro­me, o pa­kraš­ty mies­to, jau ra­jo­no te­ri­to­ri­jo­je?

Pa­si­ro­do, nie­ko tra­giš­ko, kai­my­ni­nėms sa­vi­val­dy­bėms su­si­tar­ti ga­li­ma. Ir ne­rei­kia mū­sų gąs­din­ti „il­gais de­ri­ni­mo pro­ce­sais“, stei­giant LEZ kar­tu su ra­jo­nui pri­klau­san­čia že­me.  

Taip pat fan­tas­tiš­kai siau­bin­ga, jog nie­kam iš 27 gra­žiai ap­si­rė­džiu­sių ir pra­mo­nės ra­jo­no įkur­tu­ves ar­čiau ro­tu­šės svars­ty­ti su­sė­du­sių mū­sų iš­rink­tų­jų ne­ki­lo no­ras, kaip tam pa­sa­kos ber­niu­kui, pa­klaus­ti, ar ap­skri­tai ka­ra­lius ne nuo­gas?

Ar tik­rai ta LEZ yra eko­no­mi­nė bū­ti­ny­bė, kai kaž­kaip ne­gir­dė­ti, kad prie Aly­taus pra­mo­nės par­ko var­tų ja­me ne­tel­pan­tys in­ves­tuo­to­jai muš­tų­si dėl ei­lės įsi­kur­ti?

Iš­ties, gal kas nors iš val­džios gal­vų ga­lė­tų gar­siai ir aiš­kiai įvar­dy­ti bent tris prie­žas­tis, ko­dėl Aly­taus LEZ in­ves­tuo­to­jams bus pa­trauk­les­nė nei už ge­ro pus­šim­čio ki­lo­met­rų esan­ti ir jau se­niai vei­kian­ti Kau­no LEZ?

Ži­nia, pas­ta­ro­ji, be­je, be­veik pen­kis­kart di­des­nė už mū­sų nu­ma­ty­tą­ją, įsi­kū­ru­si prie tarp­tau­ti­nių ke­lių A6, nu­si­drie­ku­sio nuo Var­šu­vos per Ry­gą ir Ta­li­ną iki Sankt Pe­ter­bur­go, ir A3, ve­dan­čio iš Kau­no per Za­ra­sus į Daug­pi­lį, bei greit­ke­lio A3, Kau­ną su­jun­gian­čiu su Vil­niu­mi ir Klai­pė­da.

Be to, nuo šio LEZ ran­ka pa­duo­ti iki tarp­tau­ti­nio Kar­mė­la­vos ae­ro­uos­to, ge­le­žin­ke­lio at­ša­kos, greit vir­sian­čios „Rail Bal­ti­ca“, ir vi­daus van­de­nų kro­vi­nių uos­to. Dar pri­dur­ki­me, kad Kau­nas – uni­ver­si­te­tų mies­tas, tarp jų ir se­nas tra­di­ci­jas tu­rin­ti in­ži­nie­rių „kal­vė“, tad aukš­tos kva­li­fi­ka­ci­jos in­ži­nie­rių ir dar­bi­nin­kų skai­čiu­mi lai­ki­no­ji sos­ti­nė Aly­tų stip­riai len­kia.

O ką tu­rės, pa­sak stu­di­jos ren­gė­jų, „la­biau­siai tin­ka­mo­je“ vie­to­je įkur­din­ta Aly­taus LEZ? Į ją siū­lo­ma „ne­vys­ty­ti pri­va­žiuo­ja­mų­jų ge­le­žin­ke­lių ke­lių dėl ne­to­lie­se (50 km at­stu­mu) esan­čios Šeš­to­kų trau­ki­nių sto­ties“, ma­tyt, to­dėl, jog tu­ri­me pui­kų šun­ke­lį, pa­ly­gin­ti su šiuo­lai­kiš­kais ke­liais, į Kau­ną.

Tie­sa, dar džiau­gia­mės pu­sė­ti­nos ko­ky­bės ke­liu iki ne­to­li­mos Len­ki­jos sie­nos, lais­vai ga­li­me nu­kak­ti iki sos­ti­nės Vil­niaus – tik 100 km. Na, o dau­giau in­dust­ria­li­zuo­ti nu­ma­ty­tos vie­tos pri­va­lu­mų – tik, po­eto žo­džiais ta­riant, „mė­ly­no Ne­mu­no vin­gis“. Bet čia jau ne iš tos ope­ros...

Pa­na­šu, kad svar­biau­sias ae­ro­dro­mo su­nai­ki­ni­mo sti­mu­las – ga­li­my­bė jo te­ri­to­ri­jo­je LEZ įsteig­ti grei­tai. Bet, ži­nia, jog grei­tai, pi­giai ir ge­rai kar­tu ne­bū­na.

Šiuo at­ve­ju sa­ko­ma: bus grei­tai ir pi­giai, t. y. su ma­žo­mis in­ves­ti­ci­jo­mis in­fra­struk­tū­rai. Va­di­na­si, ne­bus ge­rai. Ne­bus ge­rai gam­tai, ne­bus ge­rai mies­to gy­ven­to­jų svei­ka­tai, ne­bus ge­rai at­ei­ties aly­tiš­kiams.

Tie­sa, ga­li­my­bių stu­di­jos kū­rė­jai dar la­bai gra­žiai pri­bū­rė, tik ne­ži­nia, ar iš stik­li­nio ru­tu­lio, ar iš ka­vos tirš­čių. Štai vie­na iš jų pra­na­šys­čių: „ver­ti­nus Aly­taus LEZ stei­gi­mo ta­ką de­mo­gra­finiams po­ky­čiams ir mig­ra­ci­jai nu­sta­ty­ta, jog LEZ ta­ka bū­tų tei­gia­ma – į Aly­tų per 10 me­tų at­si­kel­tų gy­ven­ti bent 431 nau­jas gy­ven­to­jas iš ki­tų sa­vi­val­dy­bių.“

Ge­nia­lu, va­di­na­si, per me­tus su­lauk­tu­me 43,1 ša­lies vi­di­nio mig­ran­to. Par­don, bet drįs­tu ma­ny­ti, jog be jo­kio LEZ pa­trauk­lu­mo maž­daug pu­sė šio skai­čiaus kas­met į gim­tą­jį mies­tą „par­mig­ruo­ja“ vien iš įka­li­ni­mo vie­tų, jau ne­kal­bant apie pi­ni­gė­lį už­sie­niuo­se už­si­dir­bu­sius, stu­di­jas did­mies­čiuo­se bai­gu­sius ir na­mo­lio pa­trau­ku­sius ar šiaip iš ap­lin­ki­nių kai­mų į Dzū­ki­jos sos­ti­nę lai­mės ieš­ko­ti at­vy­ku­sius.

Dar vie­na žiau­riai tiks­li „moks­li­nė“ įžval­ga: „Aly­tu­je at­si­ra­dus LEZ įsi­kur­tų nuo 151 iki 1 tūkst. 138 dar­bo vie­tų pa­čia­me LEZ, o jam vei­kiant bū­tų ku­ria­mos dar­bo vie­tos ir pa­slau­gų sekto­riu­je, tai bū­tų nuo 393 iki 2 tūkst. 958.“ Tie tūks­tan­ti­niai in­ter­va­lai nuo iki tie­siog už­bu­rian­tys. Su­klys­ti tie­siog ne­įma­no­ma, vie­nu žo­džiu, pa­ti­kė­ki­me.

Šio­je is­to­ri­jo­je yra ir dar vie­nas fan­tas­ti­nis su­ta­pi­mas: ba­lan­džio pa­bai­go­je Vy­riau­sy­bė per­da­vė ae­ro­dro­me esan­tį, Aly­taus ae­ro­klu­bo nau­do­ja­mą tur­tą – 8 pa­sta­tus ir 15 or­lai­vių – mies­to sa­vi­val­dy­bei ir stai­ga pyst – jau pa­ruoš­ta LEZ ga­li­my­bių stu­di­ja, ku­rio­je, o, šven­tas at­si­tik­ti­nu­me, ge­riau­sia pra­mo­nę vys­ty­ti vie­ta pri­pa­žįs­ta­ma ae­ro­dro­mo te­ri­to­ri­ja.

Ne­ži­nia, kaip grei­tai at­si­ras Aly­taus LEZ, bet aki­vaiz­du, kad grei­tai vie­nin­te­liai ša­ly­je, o gal ir vi­so­je ES, tu­rė­si­me ae­ro­klu­bą, be pa­sta­tų, be lėk­tu­vų ir be ae­ro­dro­mo.

Mums sa­ko­ma: vie­nas į LEZ vys­ty­mą įdė­tas eu­ras per 30 me­tų bus iš­au­gin­tas į 6,6 eu­ro ta­ria­mos nau­dos mies­tui. Bet tai nie­kaip ne­at­pirks mū­sų kal­tės prieš sa­vo ai­nius už su­nai­kin­tą aš­tuo­nis de­šimt­me­čius vei­ku­sį ae­ro­dro­mą, už mies­tui pa­da­ry­tą land­šaf­ti­nę, eko­lo­gi­nę ir mo­ra­li­nę ža­lą.

Kai sa­vi­val­dy­bė ga­vo Vy­riau­sy­bės do­va­ną – ae­ro­klu­bo nau­do­ja­mą tur­tą, bu­vo ga­li­ma ti­kė­tis, kad jau ren­gia­ma ae­ro­dro­mo vys­ty­mo ga­li­my­bių stu­di­ja, ku­ri pa­siū­ly­tų gai­res iš­nau­do­ti ma­žo­sios avia­ci­jos pa­sau­ly­je da­bar­ti­nę plėt­rą ir at­ei­ties per­spek­ty­vas.

Eu­ro­po­je tik­rai ne­gau­su mies­tų, ku­riuo­se su ma­žuo­ju lėk­tu­vu ga­lė­tum nu­tūp­ti be­veik jo šir­dy­je. Gai­la, kad ae­ro­klu­bo tur­tas per­im­tas ne su tiks­lu kur­ti, bet nai­kin­ti. Toks, ma­tyt, mies­to val­džios po­žiū­ris.

Be­je, dar Wins­to­nas Chur­chil­lis taik­liai pa­ste­bė­jo: „Po­žiū­ris – tai ma­žy­tis da­ly­kė­lis, ku­ris pa­da­ro di­de­lį skir­tu­mą.“

  Komentaras

  Kodėl ne vieta Aerodromui. Skirkit pinigų, suintensyvinkit jo veiklą, kaip kituose miestuose,. Negali vienas ar keli žmonnės su savo pinigėliais kalnus nuversti. Bet ką sugriaut- lengva, o pastatyt

  Komentaras

  Paskaitykite puikų Algirdo Jakulio straipsnį apie Vilniaus įmonės ,,Smart Continent'' durnų postringavimų str, -Alytaus Aerodromo sunaikinimo projektą, už kurį Alytaus savivaldybė sumokėjo 30,5 tūkstančio eurų alytiškių, mokesčių mokėtojų pinigų.Šie postringautojai rašo, kad LEZ-o įkūrimas mieste, sugriovus Alytaus aerodromą , atneš alytiškiams ,,laimę'' : pastatytos gamyklos neterš miesto gamtos, nebus nuodijama Alytaus žmonių sveikata, džiaugsis ateities kartos, į Alytų atlėks, plūstels apie 1000 gyventojų iš kitų savivaldybių
  ir t.t ir t.t. Žodžiu- LEZ-o sukūrimas Alytuje prilygs Rojaus atsiradimui Alytaus miesto centre.

  Komentaras

  Ar turite nesusipratimų su savo meiluže, dėl kurio įvyko skyrybos, ir bandėte susitaikyti su juo, tačiau jis nesuteikia jums teigiamo atsakymo ir jaučiate, kad jūsų santykiuose kažkas vyksta ne taip, ir jums reikia greito sprendimo , susisiekite su dr. Ajayi šiandien ir įsitikinkite, kad jūsų meilės gyvenimas bus gražiausias su buvusiais žmonėmis. Dr. Ajayi padėjo man atkurti taiką mano namuose, nes mano vyras paliko mane 9 mėnesiams ir gyveno su kita moterimi ir niekada nenorėjo grįžkite namo, bet padėjęs burtų žinovui dr. Ajayi jis grįžo namo praėjus 3 dienoms po to, kai dr. Ajayi padarė galingą atkūrimo burtą. Taigi, jei jums reikia greito sprendimo jūsų santykiuose ar santuokoje pasitelkiant rašybos rašytoją, susisiekite su dr. Ajayi dabar el. Paštu: drajayi1990@gmail.com arba „Viber / Whatsapp“: +2347084887094

  Komentaras

  2016 metu Seimo rinkimai. 122 numeris Tvarkos ir Teisingumo sąraše. Kęstas turi turto už 500 eurų, santaupų 6 tūkst. Per metus gavo 3256 eur pajamų, sumokėjo nulį mokesčių.. Viršinykas tsakant. (dabar '' benamis'')

  Komentaras

  Dar neseniai per tarybos posėdį 15 balsų tvirtino mero ataskaitą su visom nesamonėm dėl lez ir švietimo reformų. Dabar atšaukinėja. Tas pats kas brokas. Kur gamykloj darbininkas padaro broką, išmeta iš darbo ir atskaičiuoja iš atlyginimo žalai padengt. Po visų cirkų už metus meras gali visą gautą atlyginimą ir tarybos nariai pasikeltas išmokas per metus gautus gražint į biudžetą. Bus lėšų praskolinimams kompensuot. Ir atsiprašę alytiškių pasitraukt. Užleidžiant vietas pagal partijų rinkiminius sarašus žemiau esantiems. Tie gal pamatę rimčiau dirbs miesto naudai. Mažiau mandrus vaizduos.

  Komentaras

  hipodromas, tankodromas...kokiais norite vardais galite vadinti tą teritoriją. Vietos gyventojams svarbu, kad ten nieko nevyktų, kad viskas liktų kaip dabar.
  Savivaldybei - sudarykite sąlygas, kad pora mėnesių bent savaitgaliais nuo kokių 7 ryto iki 22 val vakaro kas pusvalandį pakiltų ir nusileistų lėktuvai. Greitai atsiras nepatenkintų sąrašas.
  Beje, tarybiniais laikais taip jau buvo.
  Ar ten vieta LEZ - ui, kitas klausimas. Bet ir aerodromui tikrai NE.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.