Nr. 59 (13289)

2019-05-28

„Alytaus naujienų“ numeryje 59 (13289) skaitykite:

 • Jau­noms šei­moms – mo­kes­čių no­ta­rams leng­va­tos
 • Ve­ja­mės Eu­ro­pą, bet dar per lė­tai: spe­cia­lis­tai įvar­di­jo di­džiau­sius svei­ka­tos prie­šus
 • Di­džiau­sia re­gio­no kom­pos­ta­vi­mo aikš­te­lė – jau sau­gio­je sto­gi­nė­je
 • Ar bus  Jau­ni­mo par­ke keps­ni­nių zo­na ir lai­pio­ji­mo sie­ne­lė?
 • Vals­ty­bės at­ei­ties ke­lio vin­giais
 • Aly­taus po­li­ti­kai nau­jiems in­ves­tuo­to­jo pla­nams ža­lios švie­sos ne­už­de­gė
 • Dzū­ki­jo­je – tri­jų ko­mi­si­jos na­rių nu­ša­li­ni­mai dėl gir­tu­mo ir vie­na dėl pa­žei­di­mo pa­si­ša­li­no pa­ti
 • De­ri­ni­mui su vi­suo­me­ne pa­teik­tas veiks­mų pla­nas dėl du­jų ba­lio­nų nau­do­ji­mo dau­gia­bu­čiuo­se 
 • Mū­sų mo­ky­to­jas Pra­nas 
 • Sa­vai­tė be so­cia­li­nių tin­klų – mi­si­ja (ne)įma­no­ma?
 • Dar­bas skait­me­ni­nė­je at­ei­ty­je: nau­ja­me ty­ri­me nu­ma­ty­ta bū­si­ma ri­zi­ka dar­buo­to­jų sau­gai ir svei­ka­tai 
 • „Bal­tų lan­kų” lei­dyk­los nau­jie­nos: pa­sau­li­niai best­se­leriai, jau­di­nan­tys pa­sa­ko­ji­mai ir gei­džia­miau­si atos­to­gų ro­ma­nai
 • Ar ver­ta re­mon­tuo­ti meš­ke­rę? 
 • Į Pu­ti­nų gim­na­zi­ją su­grį­žo „Kū­rė­jų pa­va­sa­ris”  
Vakar Kauno apygardos teismas priėmė nutartį, kuria paliktas galioti Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų priimtas sprendimas dėl Alytaus kolegijos valdymo organų priimtų sprendimų pripažinimo...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.