Aly­taus ko­le­gi­jos di­rek­to­rė tu­ri bū­ti at­leis­ta

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (8)
2019 Gegužė 17
nuotrauka
Danutė Re­mei­kie­nė an­trą ka­den­ci­ją yra Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rė. Į pra­ėju­sios ka­den­ci­jos mies­to ta­ry­bą ji bu­vo iš­rink­ta pa­gal Dar­bo par­ti­jos kan­di­da­tų są­ra­šą, į šios ka­den­ci­jos ta­ry­bą – kaip vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Už Aly­tų“ at­sto­vė. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Vakar Kauno apygardos teismas priėmė nutartį, kuria paliktas galioti Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų priimtas sprendimas dėl Alytaus kolegijos valdymo organų priimtų sprendimų pripažinimo neteisėtais ir negaliojančiais, kuriais vadovaujantis Danutė Remeikienė šios švietimo įstaigos direktore penkerių metų kadencijai išrinkta trečią kartą iš eilės. Tokia teismo nutartis įsigaliojo priėmimo dieną, nepaisant, ar bus skundžiama Lietuvos Aukščiausiajam Teismui. Tad kolegijos direktorė turi būti atleista iš pareigų.

Ape­lia­ci­nį skun­dą pa­tei­kė ko­le­gi­ja

D.Re­mei­kie­nė Aly­taus ko­le­gi­jos di­rek­to­riaus kon­kur­są yra lai­mė­ju­si 2008-ųjų va­sa­rio vi­du­ry­je ir 2013-ųjų va­sa­rio vi­du­ry­je.

Jai sėk­min­gas bu­vo ir pra­ėju­sių me­tų ko­vo vi­du­ry­je vy­kęs kon­kur­sas. D.Re­mei­kie­nė vie­nin­te­lė sie­kė va­do­vau­ti šiai švie­ti­mo įstai­gai dar pen­ke­rius me­tus ir kon­kur­są lai­mė­jo.

Tuo­jau po kon­kur­so jo re­zul­ta­tais su­si­do­mė­jo tuometė Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja, nes, pa­gal Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mą, tas pats as­muo tos pa­čios aukš­to­sios mo­kyk­los di­rek­to­riu­mi ga­li bū­ti ren­ka­mas ne dau­giau kaip dviem ka­den­ci­joms iš ei­lės ir ne anks­čiau kaip po 5 me­tų nuo pas­ku­ti­nės ka­den­ci­jos pa­bai­gos, jei­gu pas­ku­ti­nė ka­den­ci­ja bu­vo iš ei­lės an­tra.

Mi­nis­te­ri­ja iš kar­to po ko­le­gi­jos di­rek­to­riaus rin­ki­mų, ku­riuos vyk­dė ko­le­gi­jos ta­ry­ba, krei­pė­si į ko­le­gi­ją pra­šy­da­ma pa­teik­ti in­for­ma­ci­ją apie šiuos rin­ki­mus ir jų or­ga­ni­za­vi­mą. Po to mi­nis­te­ri­ja krei­pė­si į Aly­taus apy­lin­kės teis­mą su ieš­ki­niu, pra­šy­da­ma pa­nai­kin­ti ko­le­gi­jos val­dy­mo or­ga­nų pri­im­tus spren­di­mus dėl per­nykš­čio ko­vo vi­du­ry­je vy­ku­sių di­rek­to­riaus rin­ki­mų, ku­rių re­zul­ta­tai lė­mė D.Re­mei­kie­nės per­ga­lę.

Ko­le­gi­ja di­rek­to­rės iš­rin­ki­mą mo­ty­va­vo tuo, kad ji, kaip šios vie­šo­sios įstai­gos di­rek­to­rė, iš­rink­ta ant­rai ka­den­ci­jai, prieš tai ji va­do­va­vo biu­dže­ti­nei įstai­gai Aly­taus ko­le­gi­jai.

Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Aly­taus rū­mai per­nykš­čio lap­kri­čio pra­džio­je pri­ėmė spren­di­mą, ku­riuo va­do­vau­jan­tis nu­tar­ta pri­pa­žin­ti ne­tei­sė­tais ir ne­ga­lio­jan­čiais Aly­taus ko­le­gi­jos val­dy­mo or­ga­nų spren­di­mus, ku­riais re­mian­tis D.Re­mei­kie­nė bu­vo iš­rink­ta ko­le­gi­jos di­rek­to­re: ko­le­gi­jos aka­de­mi­nės ta­ry­bos spren­di­mą dėl jos tin­ka­mu­mo ei­ti di­rek­to­riaus pa­rei­gas ir ko­le­gi­jos ta­ry­bos spren­di­mą dėl jos iš­rin­ki­mo ei­ti di­rek­to­riaus pa­rei­gas.

Teis­mas to­kį spren­di­mą pri­ėmė at­si­žvelg­da­mas į Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­me reg­la­men­tuo­tą aukš­tų­jų mo­kyk­lų va­do­vų rinkimų tvar­ką ir Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo iš­aiš­ki­ni­mą, kad net esant es­mi­nei šių įstai­gų per­tvar­kai, va­do­vų ka­den­ci­jų skai­čiaus ri­bo­ji­mo pri­va­lu lai­ky­tis. Kon­sta­tuo­ta, kad joks tei­sės ak­tas ne­nu­ma­to iš­im­čių dėl vals­ty­bi­nės aukš­to­sios mo­kyk­los va­do­vo ka­den­ci­jų skai­čiaus, kai kei­čia­si to­kios mo­kyk­los tei­si­nė for­ma.

Ape­lia­ci­nį skun­dą dėl Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Aly­taus rū­mų pri­im­to spren­di­mo Kau­no apy­gar­dos teis­mui pa­tei­kė Aly­taus ko­le­gi­ja. Pra­šy­ta pa­nai­kin­ti mi­nė­to teis­mo spren­di­mą ir ci­vi­li­nę by­lą nu­trauk­ti ar­ba pri­im­ti nau­ją spren­di­mą.

 

Vakar įsigaliojo teismo nutartis

Va­kar Kau­no apy­gar­dos teis­mo Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­ja pri­ėmė nu­tar­tį, ne­pa­lan­kią Aly­taus ko­le­gi­jos di­rek­to­rei. Ne­pa­keis­ta Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Aly­taus rū­mų spren­di­mo da­lis dėl ne­tei­sė­tais ir ne­ga­lio­jan­čiais pri­pa­žin­tų ko­le­gi­jos val­dy­mo or­ga­nų pri­im­tų spren­di­mų, pa­gal ku­riuos D.Re­mei­kie­nė iš­rink­ta di­rek­to­re.

Pa­nai­kin­ta vie­ti­nio teis­mo spren­di­mo da­lis, ku­ria pri­pa­žin­ta ne­ga­lio­jan­čia D.Re­mei­kie­nės, kaip di­rek­to­riaus kon­kur­so lai­mė­to­jos, ir Aly­taus ko­le­gi­jos su­da­ry­ta ter­mi­nuo­ta dar­bo su­tar­tis ir ko­le­gi­ja įpa­rei­go­ta nu­trauk­ti šią su­tar­tį.

Kau­no apy­gar­dos teis­mas pažymėjo, kad dar­bo su­tar­tis pri­pa­žin­ti­na ne­ga­lio­jan­čia nuo teis­mo spren­di­mo įsi­tei­sė­ji­mo mo­men­to, nuo to lai­ko tu­ri bū­ti nu­trauk­ta ir dar­bo su­tar­tis.

Teis­mas kon­sta­ta­vo, kad Dar­bo ko­dek­se nu­sta­ty­ta, jog dar­bo su­tar­tis pri­va­lo bū­ti nu­trauk­ta be įspė­ji­mo, kai prieš­ta­rau­ja įsta­ty­mams ir šių prieš­ta­ra­vi­mų ne­ga­li­ma pa­ša­lin­ti, o dar­buo­to­jas ne­su­tin­ka bū­ti per­kel­tas į ki­tą to­je dar­bo­vie­tė­je esan­čią lais­vą dar­bo vie­tą. Taip pat nu­ro­dy­ta ir ki­ta Dar­bo ko­dek­so nuo­sta­ta – dar­bo su­tar­tį pri­va­lu nu­trauk­ti ne vė­liau kaip per pen­kias dar­bo die­nas nuo ati­tin­ka­mo do­ku­men­to, šiuo at­ve­ju teis­mo nu­tar­ties ga­vi­mo ar su­ži­no­ji­mo apie šį do­ku­men­tą.

Va­kar pri­im­ta Kau­no apy­gar­dos teis­mo nu­tar­tis įsi­tei­sė­jo tą pa­čią die­ną, ne­pai­sant, ar bus skun­džia­ma Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­jam Teis­mui.

Aly­taus ko­le­gi­jos ta­ry­bos pir­mi­nin­kas, Aly­tu­je vei­kian­čios ke­lių ir til­tų sta­ty­bos ben­dro­vės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Ri­mas Ma­laš­ke­vi­čius va­kar sa­kė, kad di­rek­to­rės klau­si­mas bus spren­džia­mas su­si­pa­ži­nus su Kau­no apy­gar­dos teis­mo nu­tar­ti­mi. Jis tvir­ti­no ži­nan­tis Dar­bo ko­dek­se nu­ma­ty­tus ter­mi­nus dėl dar­bo su­tar­ties nu­trau­ki­mo.

D.Re­mei­kie­nė an­trą ka­den­ci­ją yra Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rė. Į pra­ėju­sios ka­den­ci­jos mies­to ta­ry­bą ji bu­vo iš­rink­ta pa­gal Dar­bo par­ti­jos kan­di­da­tų są­ra­šą, į šios ka­den­ci­jos ta­ry­bą – kaip vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Už Aly­tų“ at­sto­vė.

 

  Komentaras

  Kai paskaitai. Vienintele konkurse dalyvavo, ja treciai kadencijai isrinko. Paskui Alytaus kolegija pateike apeliacini skunda, lyg Remeikiene ne prie ko. Ar ne ji viskam ir vadovavo?

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.