Nr. 57 (13287)

2019-05-23

„Alytaus naujienų“ numeryje 57 (13287) skaitykite:

  • Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja ne­ati­tin­ka tik­ro­vės?
  • Ar Lie­tu­vą pa­sieks ža­lio­ji ban­ga?
  • Mes ne­ga­li­me pa­dė­ti kiek­vie­nam, ta­čiau kiek­vie­nas ga­li pa­dė­ti kaž­kam
  • Pra­si­dė­jo ak­ci­ja „Šio­je ša­ly­je nė­ra vie­tos še­šė­liui”: ko­vo­je su še­šė­liu kiek­vie­ną ra­gi­na pra­dė­ti nuo sa­vęs
  • Pau­lius Kun­či­nas: „Duo­ki­te jau­ni­mui šan­są pa­keis­ti Lie­tu­vą”
  • Stip­riau­sia ėji­ke Eu­ro­po­je ta­pu­si Ži­vi­lė Vai­ciu­ke­vi­čiū­tė: „Sun­ku tuo pa­ti­kė­ti”
  • Aly­taus li­go­ni­nė­je vyk­do­mas nau­jas pa­cien­tų slau­gos ko­ky­bę ge­ri­nan­tis tarp­tau­ti­nis pro­jek­tas
Aly­tiš­kio Ig­no Ži­lins­ko (24 m.) gy­ve­ni­mas, prieš pen­ke­rius me­tus bai­gus Aly­taus Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­ją, su­si­klos­tė ne­ti­kė­ta, ta­čiau sėk­min­ga lin­kme....
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.