Nr. 55 (13431)

2020-05-15

„Alytaus naujienų“ numeryje 55 (13431) skaitykite:

 • Ap­ŠVIE­TI­MO ak­ci­ja – vil­tis iš­sau­go­ti už­da­ro­mas mo­kyk­las
 • Ly­de­rys­tės kri­zė
 • Aly­taus ra­jo­no gy­dy­to­jai at­nau­ji­no pa­slau­gų tei­ki­mą 
 • Gais­ro pa­veik­tos te­ri­to­ri­jos dir­vo­že­mis au­ga­li­nin­kys­tei – tin­ka­mas
 •  Mi­si­ja įvyk­dy­ta – stab­do­mas lė­šų rin­ki­mas ir au­ko­ji­mas
 • Dar­že­liai at­ve­ria du­ris: kaip elg­tis tė­vams
 • Spren­di­mas draus­tis tu­ri bū­ti il­ga­lai­kė stra­te­gi­ja
 • Mū­sų gy­ve­ni­mo vaiz­dai. Ką kai­my­nai pa­gal­vos?!
 • Ma­čio­nių šei­mos is­to­ri­ja 
 • Pro­jek­to „Na­mai su­AR­Ti­na” me­ni­nin­kai „kal­bins” sie­nas 
 • Pa­slap­tin­ga­sis beb­ras ir me­džiok­lės ak­tu­a­li­jos
 • VDU Bo­ta­ni­kos so­de pra­žy­do ga­na re­tas  mū­sų kraš­tų au­ga­las – pon­ti­nis žal­čia­lun­kis
 • Vais­ti­nin­kas: lau­ki­niai au­ga­lai – ku­rie nau­din­gi svei­ka­tai, o ku­rių ge­riau ne­rink­ti?
 • Tiberiados broliai karantino metu: „Visuomet yra viltis”
Si­tu­a­ci­ja dėl CO­VID-19 pa­vei­kė ab­so­liu­čiai vi­sas vi­suo­me­nės gru­pes, tarp jų ir mus – mo­ki­nius. Jau dau­giau nei mė­ne­sį mo­ko­mės nuo­to­li­niu bū­du, kaž­kur už ek­ra­no...
Gegužės 14-ąją, minint Pilietinio pasipriešinimo dieną, Alytaus Rotušės aikštėje alytiškiai rengia simbolinę apŠVIETIMO akciją. Jos organizatoriai – Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.