Kai tu­ri du blo­gus va­rian­tus, o rei­kia pa­si­rink­ti vie­ną, ren­kie­si tą, ku­ris yra šiek tiek ma­žiau blo­ges­nis už ki­tą

Gy­tė Au­gus­ti­nai­ty­tė, Aly­taus jau­ni­mo cen­tras, Jau­nų­jų žur­na­lis­tų kur­sai
Komentarai (5)
2020 Gegužė 12
Zitos nuotr.
Zitos Stankevičienės nuotr.
Si­tu­a­ci­ja dėl CO­VID-19 pa­vei­kė ab­so­liu­čiai vi­sas vi­suo­me­nės gru­pes, tarp jų ir mus – mo­ki­nius. Jau dau­giau nei mė­ne­sį mo­ko­mės nuo­to­li­niu bū­du, kaž­kur už ek­ra­no gir­dė­da­mi iš­se­ku­sį mo­ky­to­jo bal­są. Pro­ble­mas, iš­ki­lu­sias pra­si­dė­jus nau­jai mo­ky­mo(si) al­ter­na­ty­vai, jau se­niai vi­si ži­no­me, ta­čiau Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ja, užuot ieš­ko­ju­si šioms pro­ble­moms spren­di­mų ar ruo­šu­sis rug­sė­jui, li­kus ma­žiau nei trims sa­vai­tėms iki bir­že­lio 1 die­nos, vis dar žval­go­si ra­mu­nės pie­nių lau­ke – ne­ži­no nei kaip, nei ka­da už­baig­ti moks­lo me­tus.

Esa­me ne­ži­nio­je vi­si: tiek mo­ky­to­jai, tiek mo­ki­niai ir tė­vai, tiek mo­kyk­lų va­do­vai. Penkta­die­nį pa­skli­do ži­nia, kad švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nist­ras siū­lo dar bent dvi sa­vai­tes leis­ti vai­kams at­si­sės­ti į mo­kyk­los suo­lus: pra­di­nu­kams nuo ge­gu­žės 25-osios, vy­res­niems – nuo bir­že­lio 1 die­nos.

Ver­ta pa­mi­nė­ti, kad ir dar­že­li­nu­kai na­mie ne­be­sė­dės – nuo ge­gu­žės 18 die­nos at­nau­ji­na­mas ug­dy­mas vi­suo­se Lie­tu­vos dar­že­liuo­se. Bet ar kas nors įsi­vaiz­duo­ja, kaip tai tu­rė­tų at­ro­dy­ti? Šie siū­ly­mai ir spren­di­mai tie­sio­giai ker­ta­si su re­a­ly­be. Juk tarp žmo­nių tu­ri bū­ti iš­lai­ky­tas dvie­jų met­rų at­stu­mas, tu­ri bū­ti dė­vi­mos ap­sau­gi­nės kau­kės, re­ko­men­duo­ja­ma mū­vė­ti ap­sau­gi­nes pirš­ti­nes.

Trum­pai apie dar­že­lius. Tu­riu pus­bro­liu­ką, ku­riam ne­se­niai su­ka­ko tre­ji. Į kau­kę jis net pa­žiū­rė­ti ne­no­ri, ma­nau, kaip ir ki­ti dar­že­li­nu­kai. Kaip tarp jų iš­lai­ky­ti dvie­jų met­rų at­stu­mą?

Kau­kės, at­stu­mas – tai dar ne vis­kas. Kaip ir mo­ky­to­jų, taip ir dar­že­lių auk­lė­to­jų be ga­lo daug pa­ten­ka į ri­zi­kos gru­pę. Ar­gi tik nuo­lat juos te­stuo­jant bus už­tik­rin­tas sau­gu­mas? Tik taip? Iš tie­sų la­bai įdo­mi mi­nis­te­ri­jos su­gal­vo­ta sis­te­ma, nuo­sta­būs spren­di­mai.

Apie grį­ži­mą į mo­kyk­las yra daug ką pa­sa­ky­ti. Pir­miau­sia, gal jau už­teks blaš­ky­tis? Pa­brė­žiu, li­ko tik trys sa­vai­tės iki bir­že­lio 1 die­nos, o kaip elg­tis – nie­kas ne­ži­no. Nuo­sek­liai ana­li­zuo­jant pra­ne­ši­mus spau­dai ir vis iš­plau­kian­čias nau­jie­nas leng­vai pa­ste­bi­mas su­tri­ki­mas.

Su­pran­tu, kad ka­ran­ti­nas dik­tuo­ja sa­vo są­ly­gas, kad yra daug drau­di­mų, ku­rie nuo­la­tos kei­čia­mi, bet lyg dar nie­kas ne­už­drau­dė blai­viai ir vais­kiai mąs­ty­ti. Vie­na iš nu­mes­tų idė­jų yra grįž­ti į mo­kyk­los suo­lą. Pa­gal­vo­ki­me lo­giš­kai, kaip tu­rė­tų at­ro­dy­ti tas grį­ži­mas dviem sa­vai­tėms. Pa­brė­žiu, dviem sa­vai­tėms.

Dėl to bū­ti­no iš­lai­ky­ti dvie­jų met­rų at­stu­mo ne­iš­ven­gia­mai tu­rė­tų bū­ti ma­ži­na­mas mo­ki­nių skai­čius kla­sė­se. Ne­pa­mirš­ki­me, kad mo­ky­to­jų skai­čius vėl­gi tik­riau­siai ma­žės, nes dau­gu­ma jų pa­ten­ka į ri­zi­kos gru­pę. Kas mo­kys mo­ki­nius? Ne tik kla­sė­se, bet ir ko­ri­do­riuo­se iš­lai­ky­ti nu­ro­dy­tą at­stu­mą yra tik­rai ne­įma­no­ma.

Karš­tis ir taip su mo­ki­niais ne­drau­gau­ja, o su mo­ki­niais, dė­vin­čiais kau­kes, jie bus di­džiau­si prie­šai. Jas dė­vė­ti bus pri­va­lo­ma no­rint už­tik­rin­ti vi­siš­ką sau­gu­mą. Dė­vint kau­kę jau po ke­lių va­lan­dų nuo gu­me­lių nu­spau­džia­mos au­sys, no­sis. Ir ne­pa­mirš­ki­me, kad da­bar tem­pe­ra­tū­ra ne to­kia, ko­kia bus bir­že­lio mė­ne­sį. Vai­kams tie­siog ga­li at­si­ras­ti dar ir odos pro­ble­mų, ša­lia re­gos su­tri­ki­mų, po tiek lai­ko dir­bant prie kom­piu­te­rio ek­ra­no. Juk po kau­ke oda pra­kai­tuos, nu­si­trins, ją perš­tės. Tuo la­biau, kai yra karš­ta, ir taip sun­ku kvė­puo­ti, o su kau­ke tai da­ry­ti bus kur kas su­dė­tin­giau.

Jei tai bū­tų mė­ne­sis ar du, ta­da su­pras­čiau, ko­dėl grįž­ti ver­ta, bet da­bar ne­ma­tau, ko­dėl rei­kė­tų vaiz­duo­ti mo­ky­mą(si) mo­kyk­lo­je. Taip, vaiz­duo­ti, nes čia vis­kas taip ne­aiš­ku, kad per tas dvi sa­vai­tes vos spės vi­si vis­ką su­si­dė­lio­ti, su­sta­ty­ti į vė­žes. Jei trum­pai – kils su­maiš­tis, o ar to mes tik­rai no­ri­me? To siek­si­me vi­sus grą­žin­da­mi į mo­kyk­las?

Vos tik su­ži­no­ję apie šį siū­ly­mą, drau­gai aiš­kiai pa­sa­kė, kad į mo­kyk­lą ar­ba pa­tys neis, ar­ba tė­vai tik­rai ne­leis. Vi­siems svar­bu sau­gu­mas. Kam ta­da to rei­kia? Su­pran­tu, kad mo­ki­niams trūks­ta gy­vo ben­dra­vi­mo ir dėl psi­cho­lo­gi­nių as­pek­tų su drau­gais su­si­tik­ti vis­gi rei­kė­tų, bet juk tai ga­li­ma pa­da­ry­ti ir ne­inant į mo­kyk­lą. Jau ge­riau tas dvi sa­vai­tes dar pa­si­mo­ky­ti per kom­piu­te­rį. Taip, da­bar sa­ky­sit, kad vi­si py­ko dėl nuo­to­li­nio mo­ky­mo(si), o kai at­si­ra­do ga­li­my­bė grįž­ti į mo­kyk­las, vi­si pur­to gal­vas kaip avi­nė­liai. Aš iš­kart jums at­sa­kau: kai tu­ri du blo­gus va­rian­tus, o rei­kia pa­si­rink­ti vie­ną, ren­kie­si tą, ku­ris yra šiek tiek ma­žiau blo­ges­nis už ki­tą. Tai tiek.

Juo­kin­gai at­ro­do ir tai, kad yra mąs­ty­mų apie dar vie­ną ne­ma­ty­tą ne­gir­dė­tą mo­ky­mą. Pa­va­din­ki­me tai miš­rai­ne. Pa­sa­ky­ta, kad grį­ži­mas į mo­kyk­las bus ne­pri­va­lo­mas, kad bus ban­do­ma, pa­brė­žiu, ban­do­ma mo­ky­ti vai­kus miš­riu bū­du. Tai yra pu­sė per kom­piu­te­rį, pu­sė gy­vai. Ko­dėl pa­brė­žiau ban­do­ma? To­dėl, kad tai dar vie­nas val­džios ban­dy­mas su mu­mis, ku­ris, vei­kiau­siai, ne­pa­si­seks. Bet te­bū­nie.

Tai­gi, miš­rus mo­ky­mas. Ar tai ne­reiš­kia, kad mo­ki­niai, li­kę na­muo­se, pra­ras po­kal­bius su mo­ky­to­jais? Ne­la­bai ge­rai skam­ba, juk ben­dra­vi­mas, kad ir vir­tu­a­lus – rei­ka­lin­gas. Ta­čiau jei ir ne­pra­ras­tų, tai at­ro­dy­tų maž­daug taip: mo­ky­to­jas su kaž­kiek mo­ki­nių sė­dės mo­kyk­lo­je pa­si­jun­gęs tie­sio­gi­nę tran­slia­ci­ją su vai­kais, ku­rie nu­spren­dė lik­ti na­muo­se. Ir vi­si „mo­ko­si“.

Ne­la­bai są­ži­nin­ga mo­ki­nių, at­ėju­sių į mo­kyk­lą, at­žvil­giu, tie­sa? Juk jie ir­gi ga­lė­jo lik­ti na­muo­se. Ga­li­me įsi­vaiz­duo­ti ir ki­taip, tar­ki­me, vai­kams, ku­rie at­ėjo į mo­kyk­lą, pa­mo­kos vyks iš ry­to, o tiems, ku­rie li­ko na­muo­se, vaiz­do pa­mo­kos vyks ant­ro­je die­nos pu­sė­je. Tai vėl­gi ne­są­ži­nin­ga. Aš tie­siog ne­ga­liu su­pras­ti, kas taip gud­riai ga­lė­jo su­gal­vo­ti.

Ir vi­sa tai trak­tuo­ja­ma kaip pa­si­ren­gi­mas rug­sė­jo mė­ne­siui. Jūs rim­tai? Leis­ki­te pri­min­ti, kad mes, mo­ki­niai, ir­gi esa­me žmo­nės, ne ban­dy­mų triu­šiai. Ne­jau­gi ne­ga­li­ma jam ruoš­tis be to­kių ab­sur­diš­kų siū­ly­mų? Užuot mė­tę kaž­ko­kias svars­to­mas re­ko­men­da­ci­jas, ku­rios net nė­ra pa­tvir­tin­tos, ga­lė­tu­mė­te nor­ma­liai su­sės­ti, nu­spręs­ti ir pa­teik­ti ga­lu­ti­nius siū­ly­mus, o mo­kyk­lų va­do­vai jau ga­lė­tų in­for­muo­ti sa­vo mo­kyk­lų ben­druo­me­nes, kaip mes pa­baig­si­me moks­lo me­tus. O jau iš­spren­dus šią pro­ble­mą, im­ti ruoš­tis rug­sė­jo mė­ne­siui. Ir be kaž­ko­kių ban­dy­mų.

Dar kar­tą pa­kar­to­ju, kad tai tik dvi sa­vai­tės. Tik dvi pra­keik­tos sa­vai­tės. Ar taip sun­ku pri­im­ti spren­di­mus? Nu­sto­ki­te pils­ty­ti iš tuš­čio į kiau­rą, at­si­bo­do. Lai­ko li­ko ne­daug, mes vis dar nie­ko ne­ži­no­me. Na, kaip, ži­no­me, kad pa­ti mi­nis­te­ri­ja, li­kus trims sa­vai­tėms iki ge­gu­žės pa­bai­gos, ro­dos, nie­ko ne­ži­no. O tik­rai rei­kė­tų, kad ži­no­tų.

Vi­sai at­si­tik­ti­nai lan­džio­da­ma po mi­nis­te­ri­jos pus­la­pį kai­ria­me ek­ra­no kam­pe pa­ste­bė­jau pa­veiks­liu­ką, ant ku­rio bu­vo pa­ra­šy­ta: „Pa­ty­čių dė­žu­tė“. Pa­spau­dus ant jos, iš­šo­ko in­for­ma­ci­ja, kas yra ta pa­ty­čių dė­žu­tė ir kaip kiek­vie­na mo­kyk­la ją ga­lė­tų pa­si­da­ry­ti. O aš pa­gal­vo­jau, kad ten ga­li­ma skųs­tis, kai iš ta­vęs ty­čio­ja­si. Jau bū­čiau ra­šiu­si, kad vyks­ta ma­si­nės pa­ty­čios, kad iš mū­sų vi­sų ty­čio­ja­si, kad lie­pia da­ry­ti tai, ko ne­no­ri­me, ir vi­sai neat­si­žvel­gia į mū­sų nuo­mo­nes. Skriau­dė­jo net nu­ro­dy­ti ne­rei­kia, ma­nau, pa­tys su­pra­to­te, kas jis, o gal jie, yra. Nie­kaip ki­taip šios si­tu­a­ci­jos ne­pa­va­din­čiau, tai – pa­ty­čios iš mū­sų vi­sų.

 

 

 

  Komentaras

  Sunt DONNA, sunt din Marea Britanie. După ce am fost într-o relație cu iubitul meu de 1 an acum și plănuiam să ne căsătorim curând și dintr-o dată m-a părăsit pentru o altă fată. de un adevăr, îl iubesc cu adevărat pe acest tip și niciodată nu îmi pot imagina viața fără el. Am încercat în continuare tot posibilul să-l recuper, dar tot efortul meu de a-l readuce în viața mea nu a dat rezultate. A fost în această zi credincioasă, am întâlnit câteva Mărturii pe un site web despre acest mare caster vrăjitor numit (DR.WEALTHY) orice persoană a susținut că îi ajută să își reînnoiască relația și să-i readucă pe fostul iubit, trebuia să-l contactez pentru că el a fost ultima mea speranță. L-am contactat prin e-mailul său și m-a asigurat că în trei zile, prietenul meu va pleca de la cealaltă fată și va reveni la mine și a fost o surpriză foarte mare să-l văd pe prietenul meu revenind la mine după trei zile vraja a fost Terminat. Sunt atât de fericit astăzi că s-a întors la mine și am reușit acest lucru cu ajutorul DR.WEALTHY. În același timp, vreau să folosesc această ocazie pentru a spune / sfaturi cât mai mulți care au nevoie de fostul lor înapoi, dacă aveți nevoie de ajutorul lui puteți Contactați-l prin EMAIL: wealthylovespell@gmail.com WHATSAPP HIM @ +2348105150446 vizitați site-ul http://wealthyspellhome.over-blog.com

  Komentaras

  Jei susiduriate su kokiais nors gyvenimo sunkumais ir norite ilgalaikio sprendimo, susisiekite su dr. Ajayi. Jis yra galingas rašytojas „Viber“ ar „WhatsApp“ numeriu: +2347084887094 arba el. Paštu: drajayi1990@gmail.com.

  Mano vyras planavo išsiskirti iš manęs, sakydamas, kad jis pavargo nuo mūsų sąjungos, aš buvau nustebęs, nes staiga tai įvyko staiga ir mano instinktas man pasakė, kad kažkas negerai, vėliau sužinojau, kad mano vyras turi moterį lauke, paklausiau jo apie tai. , jis labai supyko ir pasakė, kad būtent todėl nori, kad mes skyrybų, jis paliko namus 6 mėnesiams, kai pamačiau dr. Ajayi rašybos atstovės kontaktą, moteris paaiškino, kas jai gali pastoti ir susilaukti savo vaiko su žolinis vaistas po 9 santuokos metų, aš paėmiau jo kontaktą ir paaiškinau jam savo situaciją su savo vyru, jis man pasakė, kad mano vyru yra manipuliuojama tamsiomis jėgomis, jis man liepė padaryti keletą dalykų ir atlikti man prabilimą po septynerių Praėjus kelioms dienoms, kai mano vyras atėjo namo ir suplėšė skyrybų popierių, dabar laimingai gyvename visų dėka Dr. Ajayi. Nebijokite dėl savo problemos kreiptis pagalbos ir ją išspręsti.

  Komentaras

  Baikit vieną kartą skųstis ir verkti! Pajudinkite subines ir galvas patys, o ne tik laukite nurodymų kas ir ką pasakys, kad ir ką rekomenduos. Beje, tos dvi savaitės nėra prakeiktos, o bus dvi normalios įprastos savaitės. Kiek Alytuje šiuo metu yra sergančių, kad taip isterikuoti dėl saugumo? Ir dar kaip žurnalistų būrelio rašytojai patarsiu giliau pasidomėti situacija: kaip psichologiškai jaučiasi visų amžiaus grupių mokiniai sėdėdami uždaryti namuose, kokios jų tėvų nuotaikos, koks yra nuotolinio mokymosi efektyvumas. Emocijos, kurias mergaitė lieja , niekam neįdomios.

  Komentaras

  Baikit vieną kartą skųstis ir verkti! Pajudinkite subines ir galvas patys, o ne tik laukite nurodymų kas ir ką pasakys, kad ir ką rekomenduos. Beje, tos dvi savaitės nėra prakeiktos, o bus dvi normalios įprastos savaitės. Kiek Alytuje šiuo metu yra sergančių, kad taip isterikuoti dėl saugumo? Ir dar kaip žurnalistų būrelio rašytojai patarsiu giliau pasidomėti situacija: kaip psichologiškai jaučiasi visų amžiaus grupių mokiniai sėdėdami uždaryti namuose, kokios jų tėvų nuotaikos, koks yra nuotolinio mokymosi efektyvumas. Emocijos, kurias mergaitė lieja , niekam neįdomios.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.