Nr. 53 (13283)

2019-05-14

„Alytaus naujienų“ numeryje 53 (13283) skaitykite:

 • Nau­ji at­lie­kų tvar­ky­mo ob­jek­tai – kaip juos pa­va­din­ti?
 • Mo­bi­lio­ji Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos ko­man­da pa­gel­bės ūki­nin­kams spręs­ti sun­ku­mus
 • Mak­niū­nų dva­ras: tre­jų me­tų ke­lio­nę į tri­jų šim­tų me­tų dva­ro is­to­ri­jos gi­lu­mą vai­ni­ka­vo uni­ka­li se­nų nuo­trau­kų pa­ro­da 
 • Kaip gau­ti re­zul­ta­tą – at­ei­ties eu­ro­pie­tį?
 • Ar Aly­tus ry­šis am­bi­cin­gam pla­nui bū­ti žie­di­nės eko­no­mi­kos pio­nie­riu­mi?
 • Ap­leis­tus ir ne­šie­nau­ja­mus skly­pus
 • su­si­tvar­ky­ki­te iki bir­že­lio 10 die­nos
 • Dvi­ra­čių trau­ki­nys rie­dės il­giau­siu mu­zie­ju­mi – bu­vu­siu ge­le­žin­ke­liu iš Aly­taus į Va­rė­ną
 • Ne­tap­ki­me suk­čių au­ko­mis!
 • Kaip kū­rė­si pir­mo­ji Aly­taus gim­na­zi­ja (1918–1919 me­tai)
 • Ber­žai ir tuo­pos šau­kia­si žmo­gaus pa­gal­bos
 • Miesto sode pi­lie­ti­nė ak­ci­ja „Mes se­na­mies­tie­čiai – Eu­ro­pos pi­lie­čiai”
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.