Kad sau­lė džiu­gin­tų, o ne var­gin­tų (1)

Didžiausią saugumą sukuria skaidrios ir veidrodinės plėvelės duetas.  UAB „Aša“ archyvo nuotr.
Didžiausią saugumą sukuria skaidrios ir veidrodinės plėvelės duetas. UAB „Aša“ archyvo nuotr.
Vi­si jau esa­me pa­si­il­gę va­sa­riš­kos ši­lu­mos ir sau­lės. Tai džiu­gi­na, kai sa­vait­ga­lį nu­ta­ria­me pra­leis­ti gam­to­je. Ta­čiau na­muo­se ar dar­buo­jan­tis biu­re sau­lė var­gi­na, nes spin­du­liai plis­ki­na į lan­gus sta­čiu kam­pu, aki­na ir pri­kai­ti­na pa­tal­pą. Tai­gi, bū­tent da­bar pats me­tas pa­si­rū­pin­ti, kad sau­lė džiu­gin­tų, o ne var­gin­tų.

Eks­per­tų nuo­mo­ne, vie­na efek­ty­viau­sių prie­mo­nių yra ant lan­gų stik­lų kli­juo­ja­mos plė­ve­lės. Efek­ty­viau­sios jų net iki 4 kar­tų su­ma­ži­na in­fra­rau­do­nų­jų spin­du­lių, pa­pras­tai ta­riant – ši­lu­mos, pa­te­ki­mą į pa­tal­pą ir pa­di­di­na pa­tal­pos kom­for­tą.

Kaip vei­kia ant lan­gų stik­lų kli­juo­ja­mos plė­ve­lės? Dau­gu­ma jų dir­ba ši­lu­mi­nio veid­ro­džio prin­ci­pu. Skaid­rus ir tvir­tas po­lies­te­rio sluoks­nis iš vie­nos pu­sės pa­den­gia­mas kli­jais, o iš ki­tos pu­sės – mik­ro­sko­pi­nio dy­džio me­ta­lų da­le­lė­mis, ku­rios pui­kiai at­spin­di ši­lu­mą.

Dar ne taip se­niai to­kią pat pa­skir­tį tu­rė­jo ir me­ta­lo fo­li­ja, už­kiš­ta už ra­dia­to­rių. Ant lan­gų ar stog­lan­gių stik­lų už­kli­juo­tos plė­ve­lės at­lie­ka pa­sy­vaus kon­di­cio­na­vi­mo funk­ci­ją, ap­sau­go nuo aki­ni­mo ir UV spin­du­liuo­tės, su­tei­kia pri­va­tu­mo ir sau­gu­mo.

 

Lei­džia pa­lai­ky­ti op­ti­ma­lią tem­pe­ra­tū­rą

Tur­būt ne vie­no skai­tan­čio šias ei­lu­tes min­ty­se su­kir­bė­jo klau­si­mas: kaip lan­gų plė­ve­lė ga­li bū­ti pa­sy­viu kon­di­cio­nie­riu­mi? Pa­sy­vus, nes ne­nau­do­ja jo­kių pa­pil­do­mų re­sur­sų, ap­sau­go nuo ši­lu­mos pa­te­ki­mo vi­dun va­sa­rą ir nuos­to­lių žie­mą. Stik­lų plė­ve­lių ge­bė­ji­mas at­spin­dė­ti sau­lės ši­lu­mos ener­gi­ją prieš jai pa­ten­kant į pa­tal­pą ma­ži­na są­skai­tas už su­var­to­tą ener­gi­ją šil­dy­mui ir vė­si­ni­mui bei su­ma­ži­na įran­gos ap­kro­vas.

„Mū­sų tech­no­lo­gi­ja ne­ga­li su­ma­žin­ti tem­pe­ra­tū­ros iki no­ri­mos, bet lei­džia pa­lai­ky­ti op­ti­ma­lią vi­du­ti­nę pa­ros tem­pe­ra­tū­rą, už­kirs­da­ma ke­lią per­tek­li­nio karš­čio pa­te­ki­mui į pa­tal­pą“, – UAB „Aša“ di­rek­to­rė Ži­vi­lė Vait­kū­nie­nė pa­aiš­ki­no, ko­dėl lan­gų plė­ve­lės yra va­di­na­mos pa­sy­viu kon­di­cio­nie­riu­mi.

Ben­dro­vės „Aša“ va­do­vės tei­gi­mu, kon­di­cio­na­vi­mo sis­te­mos orą at­vė­si­na dirb­ti­nai, nau­do­ja elek­trą, rei­ka­lau­ja už­pil­do ir fil­trų kei­ti­mo, tai nė­ra tva­ru. Be to, jas ir įreng­ti at­si­ei­na bran­giau. Pa­sy­vus kon­di­cio­na­vi­mas yra svei­kes­nis: kai lau­ko ir vi­daus tem­pe­ra­tū­ros skir­tu­mai ne­di­de­li, žmo­nės iš­ven­gia per­ša­li­mo, be to, nė­ra ne­igia­mo tie­sio­gi­nio šal­to oro srau­to po­vei­kio.

Plė­ve­lės at­si­per­ka­mu­mą ge­ne­ruo­ja ir žie­mą. „Lan­gas be plė­ve­lės ši­lu­mą pra­lei­džia į tą pu­sę, kur jos yra ma­žiau: va­sa­rą iš lau­ko į vė­ses­nę pa­tal­pą, o žie­mą ši­lu­ma iš­ei­na iš na­mų, nes lau­ke yra vė­siau. Plė­ve­lė vei­kia kaip ši­lu­mos veid­ro­dis, to­dėl žie­mą lei­džia iki 30 proc. su­ma­žin­ti ši­lu­mos nuos­to­lius pro lan­gą“, – tvir­ti­no Ž. Vait­kū­nie­nė.

 

Su­ma­ži­na aki­ni­mą

Plė­ve­lės, at­lik­da­mos pa­sy­vaus kon­di­cio­na­vi­mo funk­ci­ją, kar­tu su­ma­ži­na aki­nan­tį švie­sos srau­tą. „Švie­sos kie­kis, sklin­dan­tis sau­lė­tą die­ną per lan­gą, pa­nai­ki­na kon­tras­tą, to­dėl įtemp­tai žiū­rint at­bun­ka dė­me­sys, pa­vargs­ta akys ir net for­muo­ja­si pyk­čio raukš­le­lės. Tai – it aki­niai nuo sau­lės jū­sų lan­gams“, – sa­kė įmo­nės va­do­vė.

Jei anks­čiau sau­lės aki­ni­mas la­biau var­gi­no ga­my­bi­nė­se pa­tal­po­se ir biu­ruo­se, CO­VID-19 pan­de­mi­jos fo­ne ši pro­ble­ma per­si­kė­lė į na­mus, nes daž­nas iki šiol dir­ba nuo­to­li­niu bū­du.

 

Su­tei­kia pri­va­tu­mo

Vis daž­niau pa­ste­bi­ma ten­den­ci­ja, kad lie­tu­viai ei­na link skan­di­na­viš­ko ar vo­kiš­ko at­vi­ru­mo ir gy­ve­na be die­ni­nių užuo­lai­dų. „Ge­rai, jei esa­me įsi­kū­rę vien­kie­my­je ir skly­pas yra 30 arų. Bet šiuo­lai­ki­niuo­se gy­ve­na­muo­siuo­se kvar­ta­luo­se iki kai­my­nų lan­go daž­nai tė­ra 6 met­rai. Tu­jos dar ne­už­au­gu­sios, tvo­ra, ski­rian­ti skly­pus ir ap­sau­gan­ti nuo smal­sių žvilgs­nių, ne­pa­sta­ty­ta. Jei no­ri gy­ven­ti šiuo­lai­kiš­kai, be užuo­lai­dų, ma­ty­ti pa­so­din­tus au­ga­liu­kus ar laks­tan­tį vai­ką ir ne­sto­ko­ti pri­va­tu­mo, iš­ties ver­ta in­ves­tuo­ti ir lan­gus pa­deng­ti pu­siau veid­ro­di­ne plė­ve­le. Ji, be abe­jo, ap­sau­gos ir nuo karš­čio, ir nuo aki­nan­čių tie­sio­gi­nių sau­lės spin­du­lių“, – nau­das įvar­di­jo pa­šne­ko­vė.

 

Stik­lų sau­gu­mui

Ant lan­gų kli­juo­ja­mos sto­res­nės skaid­rios plė­ve­lės ga­li ap­sau­go­ti ir nuo su­ža­lo­ji­mo ne­ty­čia at­si­tren­kus, o sto­riau­sios – net ir nuo žai­biš­kų va­gys­čių ar spro­gi­mų pa­da­ri­nių. Plė­ve­le deng­tą lan­gą sun­kiau iš­dauž­ti, to­dėl ma­žė­ja stai­gaus įsi­bro­vi­mo ti­ki­my­bė. Di­džiau­sią sau­gu­mą su­ku­ria skaid­rios ir veid­ro­di­nės plė­ve­lės du­e­tas: veid­ro­di­nė plė­ve­lė ne­lei­džia pa­ma­ty­ti, ko­kie ir kur pa­dė­ti daik­tai, o skaid­ri plė­ve­lė sau­go nuo grei­to įsi­lau­ži­mo.

 

Es­te­tiš­kas spren­di­mas

Pa­si­tai­ko, kad į ben­dro­vę „Aša“ be­si­krei­pian­tys klien­tai klau­sia, ar lan­gų plė­ve­lės ne­su­ga­dins ben­dro pa­sta­to vaiz­do. „At­virkš­čiai, – pa­ti­ki­no Ž. Vait­kū­nie­nė. – Stik­lų plė­ve­lės at­lie­ka ir es­te­ti­nę funk­ci­ją, su­kur­da­mos pa­sta­tams vie­na­ly­tę ir har­mo­nin­gą iš­vaiz­dą, su­vie­no­din­da­mos vaiz­dą pro lan­gus iš lau­ko. O juk la­bai daž­nai ten­ka ma­ty­ti ne­tvar­kin­gą ra­kan­dų mar­gu­my­ną pa­kė­lus akis į įstik­lin­tus dau­gia­bu­čių bal­ko­nus...“.

Tai­gi, jei pir­ki­nių są­ra­še prie sau­lės aki­nių sau jau pa­dė­jo­te var­ne­lę, pats lai­kas pa­si­rū­pin­ti ir sau­lės aki­niais lan­gams. „Mes de­kla­ruo­ja­me, kad su­tei­kia­me grei­tą pa­gal­bą. Ta­čiau pa­va­sa­rį ar va­sa­rą, kai jau fi­ziš­kai pa­jun­ta­ma, kad rei­kia plė­ve­lių lan­gams, ga­li tek­ti ir pa­lauk­ti ei­lė­je“, – ne­slė­pė įmo­nės va­do­vė.

Daugiau informacijos tel. 8 37 410820, 8 686 32325.

Užs. Nr. 063

 

 

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.