Nr. 48 (13278)

2019-04-30

„Alytaus naujienų“ numeryje 48 (13278) skaitykite:

 • „Swed­bank”: su­sir­gus lie­tu­vių pa­ja­mos nu­ken­čia ma­žiau­siai Bal­ti­jos ša­ly­se 
 • Jau­ni­mo ver­slo pra­džiai ir darb­da­viams – sa­vi­val­dy­bės pa­ra­ma 
 • Jau­ni­mo par­ke pra­dė­tos reng­ti dvi­ra­čių kal­ne­lių tra­sos 
 • Lie­tu­vo­je pra­dė­tas įgy­ven­din­ti pro­jek­tas „Nau­jos kar­tos in­ter­ne­to pri­ei­gos in­fra­struk­tū­ros plėt­ra”  
 • Kas­ko (ne)ga­lio­ji­mas: ka­da gel­bė­ja vai­ruo­jant sko­lin­tą au­to­mo­bi­lį?  
 • Po­kal­bių su Lie­tu­va frag­men­tai 
 • Af­ri­ka, įgy­ven­din­ta gam­ti­nin­ko sva­jo­nė, ta­po kū­ry­bi­nio įkvė­pi­mo šal­ti­niu 
 • Na­cio­na­li­nio Jo­no Šve­do kon­kur­so ai­dai 
 • Ran­kų dar­bo žais­lų pa­ro­da „Gy­ve­ni­mas – tar­si pa­sa­ko­je” 
 • Sėk­min­gas „Je­te” sa­vait­ga­lis 
 • Vie­nas me­ti­mas – dvi žu­vys
Ket­vir­ta­die­nio va­ka­rą Ro­tu­šės aikš­tė­je inau­gu­ruo­tas iš­rink­tas me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis. „Ste­buk­lai gy­ve­na pa­sa­ko­se, o aš Aly­tu­je, tai jų ir ne­ža­dė­siu. Bus vis­ko,...
„Aly­tu­je jau­čiuo­si am­ži­nas nu­si­kal­tė­lis“, – su kar­tė­liu pra­ėjus 30 me­tų nuo ro­tu­šės pa­sta­ty­mo Aly­tu­je jos at­si­ra­di­mo is­to­ri­jai skir­to­je dis­ku­si­jo­je pri­si­pa­ži­no...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.