Nr. 48 (13278)

2019-04-30

„Alytaus naujienų“ numeryje 48 (13278) skaitykite:

  • „Swed­bank”: su­sir­gus lie­tu­vių pa­ja­mos nu­ken­čia ma­žiau­siai Bal­ti­jos ša­ly­se 
  • Jau­ni­mo ver­slo pra­džiai ir darb­da­viams – sa­vi­val­dy­bės pa­ra­ma 
  • Jau­ni­mo par­ke pra­dė­tos reng­ti dvi­ra­čių kal­ne­lių tra­sos 
  • Lie­tu­vo­je pra­dė­tas įgy­ven­din­ti pro­jek­tas „Nau­jos kar­tos in­ter­ne­to pri­ei­gos in­fra­struk­tū­ros plėt­ra”  
  • Kas­ko (ne)ga­lio­ji­mas: ka­da gel­bė­ja vai­ruo­jant sko­lin­tą au­to­mo­bi­lį?  
  • Po­kal­bių su Lie­tu­va frag­men­tai 
  • Af­ri­ka, įgy­ven­din­ta gam­ti­nin­ko sva­jo­nė, ta­po kū­ry­bi­nio įkvė­pi­mo šal­ti­niu 
  • Na­cio­na­li­nio Jo­no Šve­do kon­kur­so ai­dai 
  • Ran­kų dar­bo žais­lų pa­ro­da „Gy­ve­ni­mas – tar­si pa­sa­ko­je” 
  • Sėk­min­gas „Je­te” sa­vait­ga­lis 
  • Vie­nas me­ti­mas – dvi žu­vys
Ket­vir­ta­die­nio va­ka­rą Ro­tu­šės aikš­tė­je inau­gu­ruo­tas iš­rink­tas me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis. „Ste­buk­lai gy­ve­na pa­sa­ko­se, o aš Aly­tu­je, tai jų ir ne­ža­dė­siu. Bus vis­ko,...
„Aly­tu­je jau­čiuo­si am­ži­nas nu­si­kal­tė­lis“, – su kar­tė­liu pra­ėjus 30 me­tų nuo ro­tu­šės pa­sta­ty­mo Aly­tu­je jos at­si­ra­di­mo is­to­ri­jai skir­to­je dis­ku­si­jo­je pri­si­pa­ži­no...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.