Pir­mie­ji di­džio­jo po­li­ti­nio ket­vir­ta­die­nio aki­brokš­tai­

Sau­lė Pin­ke­vi­čie­nė
Komentarai (23)
2019 Balandis 19
nuotrauka
Naujos kadencijos tarybos narius ir merą Nerijų Cesiulį per Rotušės aikštę lydi Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų bataliono Sausumos pajėgų orkestras ir šokių studijos „Alemana“ (vad. Lilija Bernatavičienė) šokėjos. Zenono ŠILINSKO nuotr.
Ket­vir­ta­die­nio va­ka­rą Ro­tu­šės aikš­tė­je inau­gu­ruo­tas iš­rink­tas me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis. „Ste­buk­lai gy­ve­na pa­sa­ko­se, o aš Aly­tu­je, tai jų ir ne­ža­dė­siu. Bus vis­ko, ne­pa­to­gių spren­di­mų ir sun­kių da­ly­kų, bet iš­šū­kius įveik­si­me drau­ge, nes kas, jei ne mes, ir ka­da, jei ne da­bar? – me­ras nuo te­at­ro laip­tų krei­pė­si į aly­tiš­kius, pra­šy­da­mas jų pa­gal­bos dir­bant drau­ge mies­to la­bui. – Pa­ža­du bū­ti jū­sų me­ru“, – sa­kė N.Ce­siu­lis. O kad ne­pa­mirš­tų, ką yra ža­dė­jęs nu­veik­ti Aly­taus ir jo žmo­nių la­bui, Sei­mo na­rys Ju­lius Sa­ba­taus­kas inau­gu­ra­ci­jos pro­ga jam pa­do­va­no­jo pa­ties rin­ki­mų pro­gra­mą ir lin­kė­jo ją ret­kar­čiais pa­var­ty­ti, kad pri­si­min­tų pats, o ne rin­kė­jai pri­min­tų.

Pri­sie­kė vi­si 27 iš­rink­tie­ji

Di­dy­sis po­li­ti­nis ket­vir­ta­die­nis pra­si­dė­jo iš­kil­min­gu ta­ry­bos po­sė­džiu. Į jį su­si­rin­ko vi­si nau­jos iš­rink­to­sios ta­ry­bos na­riai ir pil­nu­tė­lė ta­ry­bos sa­lė žiū­ro­vų. Prie­sai­kos ta­ry­bos na­riai bu­vo kvie­čia­mi pa­gal abė­cė­lę, žiū­ro­vai klau­sy­ti prie­sai­kos pa­kvies­ti at­si­sto­ti. Pir­mie­ji pri­sie­kė Gin­tau­tas An­driuš­ke­vi­čius (ju­dė­ji­mo „Ži­nau ir ga­liu – Čes­lo­vas Dau­gė­la“) ir „vals­tie­čių“ at­sto­vas Sau­lius Bi­ti­nas, pas­ku­ti­nis – me­ras N.Ce­siu­lis.

Kai ku­rie pri­sie­kian­tie­ji ne­bu­vo kai­rės ran­kos, kaip rei­ka­lau­ja­ma, pa­dė­ję ant Kon­sti­tu­ci­jos, ki­ti pa­pil­dė prie­sai­kos teks­tą, pa­vyz­džiui, Ge­di­mi­nas Dauk­šys pabaigė „te­saugo mane Die­vas“ ir pri­dū­rė: „Ir padeda“. At­min­ti­nai, o ne skai­ty­da­ma teks­tą prie­sai­ką mė­gi­no duo­ti ju­dė­ji­mo „Už Aly­tų“ at­sto­vė Da­nu­tė Re­mei­kie­nė.

Po prie­sai­kos rin­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė Da­lia Je­zu­ke­vi­čie­nė dar kar­tą per­skai­tė vi­sų pri­sie­ku­sių­jų pa­var­des, ta­čiau po per­trau­kos pa­aiš­kė­jo, kad vie­nas „pa­si­me­tė“ – Čes­lo­vas Dau­gė­la su šyp­se­na pa­tvir­ti­no, kad yra sa­vo vie­to­je.

Pir­mie­ji ta­ry­bą ir me­rą svei­ki­no švie­ti­mo ben­druo­me­nės at­sto­vai, pa­gro­jo tri­mi­tu, o pas­kui Vir­gi­ni­jus Skrob­las pri­mi­nė ry­tie­čių iš­min­tį ir N.Ce­siu­liui su ko­man­da lin­kė­jo bū­ti val­džia, ku­rios bu­vi­mo rin­kė­jai ne­jau­čia ir ją gi­ria, o ne ta, ku­rią pei­kia ar ty­čio­ja­si.

Lin­kė­ji­mus nuo ver­slo ben­druo­me­nės per­da­vė Al­gi­man­ta Ščig­lins­kie­nė, pa­va­di­nu­si ta­ry­bą „mar­ga pub­li­ka“, ku­riai lin­kė­jo pri­im­ti to­kius spren­di­mus, kad jie neš­tų aly­tiš­kiams ge­ro­vę. Nau­ją me­rą ir ta­ry­bą svei­ki­no Vy­riau­sy­bės at­sto­vė Aly­taus ap­skri­ty­je Ona Ba­le­vi­čiū­tė. Sei­mo na­rys Ju­lius Sa­ba­taus­kas lin­kė­jo, kad joks sa­vi­val­dy­bės ak­tas ne­pri­eš­ta­rau­tų Kon­sti­tu­ci­jai, ku­rią ir įtei­kė me­rui do­va­nų.

„Aš jums... ne­pa­vy­džiu“, – į N.Ce­siu­lį krei­pė­si Sei­mo na­rys Ro­ber­tas Šar­knic­kas, pa­si­džiau­gęs nau­ju Aly­taus mies­to ta­ry­bos is­to­ri­jos pus­la­piu su pir­mai­siais „vals­tie­čiais“ jos su­dė­ty­je.

Ofi­cia­lios po­sė­džio da­lies pa­bai­gai – nau­jos su­dė­ties ta­ry­bos na­rių ben­dra nuo­trau­ka is­to­ri­jai. Vė­liau pra­si­dė­jo dar­bi­niai rei­ka­lai.

„Sos­tų ka­rai“?

Pir­ma­sis po­sė­dy­je pa­si­sa­kė Č.Dau­gė­la, pa­skel­bęs, kad jis, G.An­driuš­ke­vi­čius ir Vil­ma Kruš­nie­nė dirbs frak­ci­jo­je „Vie­nin­gas Aly­tus“, į frak­ci­jas su­si­bū­rė Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų (TS-LKD) ir „vals­tie­čių“ at­sto­vai ta­ry­bo­je. T.Pa­čė­sas pa­reiš­kė, kad frak­ci­jo­je „Už Aly­tų“ dirbs jis, D.Re­mei­kie­nė, taip pat Ge­di­mi­nas Dauk­šys, Val­de­ma­ras Cho­mi­čius ir Lau­ra Ra­dze­vi­čiū­tė. Pas­ta­rie­ji du iš­rink­ti kaip Cen­tro par­ti­jos at­sto­vai, ta­čiau pir­mo­jo ta­ry­bos po­sė­džio iš­va­ka­rė­se L.Ra­dze­vi­čiū­tės na­rys­tė par­ti­jo­je bu­vo su­stab­dy­ta dėl vi­di­nių ne­su­ta­ri­mų.

So­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­jai va­do­vaus Jur­gis Kras­nic­kas, „vals­tie­čių“ – S.Bi­ti­nas, kon­ser­va­to­rių – An­drius Ju­čas, „Už Aly­tų“ – T.Pa­čė­sas. Pas­ta­ro­jo­je frak­ci­jo­je ne­bė­ra su šiuo są­ra­šu iš­rink­tų, bet prieš po­rą die­nų ne­pa­si­ti­kė­ji­mą jo pir­mi­nin­ku pa­reiš­ku­sių Si­gi­to Le­o­na­vi­čiaus ir Va­liaus Mi­ce­vi­čiaus.

Pir­mo­jo po­sė­džio me­tu iš mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­rei­gų bu­vo at­leis­tas Vy­tau­tas Jast­rems­kas, lai­ki­nai šias pa­rei­gas eis sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jas Gied­rius Ši­mas.

Pir­ma­ja­me nau­jos ka­den­ci­jos Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je iš­rink­ta me­ro pa­va­duo­to­ja. Ja ta­po Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­nė. „Ne­ža­dė­siu, kad vis­kas ma­giš­kai ir grei­tai pa­si­keis, bet pa­ža­du pa­da­ry­ti vis­ką, kad ta­ry­ba ma­ty­tų vi­są Aly­tų ir iš­girs­tų vi­sus aly­tiš­kius. Pra­šau leis­ti man ne tik žo­džiais, bet ir dar­bais pa­ro­dy­ti, kaip my­liu Aly­tų“, – sa­kė J.Šu­ke­vi­čie­nė ir jos pra­šy­mas bu­vo iš­girs­tas – kan­di­da­tū­rai slap­tu bal­sa­vi­mu pri­ta­rė 21 ta­ry­bos na­rys iš 27.

Ant­ro­jo vi­ce­me­ro kan­di­da­tū­ra po­sė­dy­je ne­bu­vo pa­tvir­tin­ta, ir tai ta­po tam tik­ru aki­brokš­tu val­dan­čia­jai dau­gu­mai. Jo­je – 17 ta­ry­bos na­rių, ta­čiau už me­ro teik­tą Po­vi­lo La­bu­ko kan­di­da­tū­rą bal­sa­vo 12, prieš – 15 po­li­ti­kų.

 N.Ce­siu­lis die­ną prieš po­sė­dį nu­spren­dė teik­ti ta­ry­bai ne A.Ju­čo, bet jo par­tie­čio P.La­bu­ko kan­di­da­tū­rą, ku­rią pa­lai­kė ir TS-LKD Aly­taus mies­to sky­riaus ta­ry­bos na­riai.

Me­rą svei­ki­no ir kū­ry­bin­gas Savarankiško gyvenimo na­mų gy­ven­to­jas, pir­mas klau­si­mas – apie ne­dar­bą

Va­ka­re kar­tu su me­ru į iš­kil­min­gą inau­gu­ra­ci­jos ce­re­mo­ni­ją ant te­at­ro laip­tų rau­do­nu ki­li­mu žen­gė vi­si nau­jos  ta­ry­bos na­riai, iš­sky­rus V.Cho­mi­čių.

Ren­gi­nio ve­dė­jas Liu­das Ra­ma­naus­kas po vie­ną kvie­tė ta­ry­bos na­rius už­lip­ti ant te­at­ro laip­tų rau­do­nu ki­li­mu, mies­tie­čiai juos svei­ki­no plo­ji­mais. Me­ro re­ga­li­jas N.Ce­siu­liui įtei­kė bu­vęs mies­to me­ras Vy­tau­tas Gri­ga­ra­vi­čius. Lin­kė­jo sėk­mės, su­bur­ti ta­ry­bą, or­ga­ni­zuo­ti jos dar­bą mies­to ir mies­tie­čių ge­ro­vei. V.Gri­ga­ra­vi­čius nau­jam mies­to me­rui pa­siū­lė ir sa­vo pa­gal­bą, jei­gu jos pri­reiks.

Nau­ją­jį me­rą svei­ki­no ap­lin­kos mi­nist­ras Kęs­tu­tis Ma­žei­ka, Aly­taus ra­jo­no me­ras Al­gir­das Vrub­liaus­kas. Pas­ta­ra­sis pa­si­džiau­gė gra­žiu mies­to ir ra­jo­no sa­vi­val­dy­bių su­ta­ri­mu ir pri­si­pa­ži­no, kad jam ne tas pats, kaip kai­my­nai gy­ve­na – ir pats Aly­tu­je kas­dien bū­na.

Me­ras su­lau­kė svei­ki­ni­mų iš mies­to ver­slo ben­druo­me­nės, Nak­vy­nės na­mų di­rek­to­rius Ar­tū­ras Ga­lak­voš­čius įtei­kė Sa­va­ran­kiš­ko gy­ve­ni­mo na­mų gy­ven­to­jų spe­cia­liai mies­to me­rui su­kur­tą pa­veiks­lą.

Pa­ra­gin­ti klaus­ti me­ro inau­gu­ra­ci­ją ste­bė­ję aly­tiš­kiai pir­miau­sia tei­ra­vo­si, kaip me­ras ma­žins ne­dar­bą. Vis dėl­to rim­toms te­moms ši pro­ga ne­pa­si­ro­dė ge­ra, ta­ry­bos na­rius ir me­rą ly­dė­jo šven­tiš­ka nuo­tai­ka, nu­skam­bė­jo mies­to him­nas, ku­rį įvai­rioms po­li­ti­nėms jė­goms at­sto­vau­jan­tys po­li­ti­kai gie­do­jo su­si­ki­bę už ran­kų. Kiek il­gai truks ši vie­ny­bė – pir­mas po­sė­dis prog­no­zuo­ti ne­lei­džia.

  Komentaras

  Už gerus darbus politikus reikia palaikyt. Kaip už blogus parodyt - ne taip vyksta. kaip gali būt ir kitaip. Tad per antrą rinkimų į merus turą palaikiau socdemus todėl. Kad šie dar bando prisilaikyt kaip politikams keliamų aukštų reikalavimų. Kaip anoje pusėj bent atskiri tarsi jų ir nepaisė. Vienok kas dedasi dabar po mero rinkimų ir antro vicemero nepatvirtinimo taryboje, tas valdžios neatskaitingumas bendruomenei už kas vyksta net netinka socdemų partijai kaip su didele patirtim. Ypač mero poste esančiam dar lyg jaunam ir kaip ,,nesugadintam". Ir rodo kaip ir silpnumą.... Nes panaši situacija šiomis dienomis įvyko Marijampolės tarybos pirmam posėdį. Ir slaptam balsavime nepatvirtino vicemerės. Iš karto per Marijampolės žiniasklaidą ypač per televiziją interviu su meru, tarybos nariai ir gyventojais. Kur visa tai visi vertina blogai. Iš pasirašytos koalicijos šaiposi... Tik mero poste ir jaunas apie priežastis, atseit ten menkniekiai... O tarybos nariai su gyventojais aiškiai -tokiais pasitikėt negalima ir pripažino, didėja problemos. Tai yra Marijampolėje apie šią situaciją teikia gyventojams atskaitingumą ir galimus būdus situacijai gerinti. Dabar Alytuj savaitė po ir kaip paslaptys. Žiniasklaida apie tai neprabyla, gyventojams ir tarsi tabu... Tarybos nariai, bent atskiri, ir kaip iš pogrindžio žiūri. Trumpiau kaip rimtam miestui per savivaldą nebūdinga ir nieko gero nelemianti situacija. Tarsi kažkas kaip uabe derisi, dėliojasi kaip jiems naudinga. Savivaldos, viso miesto interesų sąskaita. Visai gyvybingumo per savivaldą nesijaučia. Po ko klausimas iš vis, kam alytiškiams ta savivalda? Jeigu taip vyksta?

  Komentaras

  Per komentarus parodyta analizė kaip gali būt. Kurią reikia analizuot ir panaudot. Juolab tai, kad jei ir toliau taryboje ir su kolegom taip - kad tiems tik neaiškumų -tai čia siurprizų tik didės vieni kitiems. Nuo ko niekam negeriau. Juolab tas kompetencijų stygius skiriant į atsakingus postus, kaip ir į vicemerų ypač kur investicijų srityse svarbu, taryboje yra bent keli kurie pagal kompetencijas daug stipresni. Nei už kuliusiuose rikiuoja ir.. Nes laiko ir taip daug prarandama. Po 2020 metų mažėja ES parama, o čia Alytuje net rimtų projektų nesimato.. ir vėl per menkniekius orinasi...

  Komentaras

  Dėl komentaruose išdėstytų problemų per savivaldą ir neaiškių jų sprendimų šiuos klausimus kelia net ir dalis naujos tarybos narių. Kuriems po pirmo tarybos posėdžio dar daugiau neaiškumų. Kaip ir daliai visuomenės, kuriems ne tas pats kas Alytuje per savivaldą vyksta. Matant, kaip nyksta miestas ir aplink bankrotais... - o čia ir valdžioje kol kas jokių prošvaisčių. Tad būt malonu ir garbinga, kad dalį atsakymų paaiškintų ne tik tarybos nariams, bet ir visuomenės daliai ir kuri tuo domisi.

  Komentaras

  Turi alytiškiai galimybę per savivaldą ką su kuo lyginti. Kaip įmanoma rimtai dirbt per savivaldą ir kas vyksta. Kaip ir suvokt, kodėl pirmą kart per savivaldą iš pirmo tarybos posėdžio ..nesugebėjo. Kaip iki tol dar iš pirmų tarybos posėdžių solidžiau sugebėdavo pradėt. Ir kol kas nei vieno argumentuoto atsakymo, kodėl taip ir kaip gali būt geriau, nesugeba pateikt.

  Komentaras

  Alytaus miesto valdžios aukščiausias ir atsakingiausias valdymo organas yra Alytaus miesto taryba. Kurią pagal tarybos veiklos Reglamento 8p. sudaro 27 tarybos nariai įstatymų nustatyta tvarka demokratiškai išrinkti. Kur būtent pagal LR Vietos sav. Įst. 4 str., 5) - tarybos nariai už savo veiklą yra ATSAKINGI ir atskaitingi rinkėjams ir bendruomenei. Meras pagal LR Vietos sav. Įst. 20 str., 1p. - tik atskaitingas už savo ir savivaldybės veiklą tarybai ir bendruomenei. Tad būtent tarybos išimtinė kompetencija pagal LR Vietos sav. įst. 3 str., 9. - išimtinė kompetencija .., kurios negali perimt, kištis į ją, įgyvendinti jokia kita savivaldybės institucija. Savivaldybės taryba negali atsisakyti savo išimtinės kompetencijos ar perduoti ją kitoms institucijoms. Tad tai, kad pagal LR Vietos sav. Įst. 16 str., 2., 40) - tarybos išimtinė kompetencija savivaldybės strateginių plėtros ir veiklos planų .. tvirtinimas ir ataskaitų dėl jų įgyvendinimo išklausymas ir sprendimų dėl jų priėmimas - kodėl ir naujoje Alytaus miesto taryboje nesimato aiškumo dėl bendro miesto vystymo analizės, atsakingiausi visi 27 tarybos nariai. Pavyzdžiui Telšiuose ir panašiu atveju susiformavo dauguma be mero. Jie pirmam tarybos posėdį dauguma pateikė savo programa, kur būtent ir mero paprašyta pagal jo kompetenciją pirmam pasireikš, ir kaip meras to nedarė. Jie netvirtino mero programos ir jo teiktų vicemero. Bet Telšiai, ten žemaitukai ir kito mentaliteto. Ir gerai vystosi regionas jie skiriasi nuo alytiškių mentalitetų. Jei ten atvirai ir garbingai akis į akį, Alytuj iš užkuliusių. Kaip ir rinkimų metu vienpusiškai ant to ar to prikalba, o likusieji kaip už rimtą politiką tai laiko. Kur tokiuose atvejuose nėra tos rimtos politikos. Kaip ir Alytuj tęsiasi. Į už kuliusius iš pat pirmo tarybos posėdžio grimzta... Patys tarybos nariai už kuliusiuose bėdavoja, dar daugiau neaiškumų kas kur... Net iš visuomenės pusės kas nori suvokt, ir tai neaišku kas ką gali paaiškint?

  Komentaras

  Vienok vaizdas Alytuj, kad ne savo naudai ir šioje kadencijoje kaip ir tolstama nuo tikros demokratijos valdyme. Nelabai matosi kur laikomasi pav. LR Vietos sav. Įst. 4 str., 10) - veiklos skaidrumo principai. Savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų veikla turi būti aiški ir suprantama savivaldybės gyventojams, kurie tuo domisi, jiems sudaromos sąlygos gauti paaiškinimus, kas ir kodėl daroma. Pagal 12) - reagavimo į savivaldybės gyventojų nuomonę. Savivaldybės gyventojai ar jų atstovai turi teisę susipažinti su savivaldybės institucijų sprendimų projektais ir priimtais sprendimais, gauti viešus ir motyvuotus atsakymus į pareikštą nuomonę apie savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų ir atskirų valstybės tarnautojų veiklą. - Tad pagal LR Vietos sav. Įst. 20 str., 1p. - būtent meras atskaitingas tarybai ir bendruomenei už savo ir savivaldybės veiklą. Tad ir klausimai dėl negebėjimų patvirtint vicemerų, o čia atseit bando konservatoriai kurie tik 5 taryboje kaip visi 27 tarybos nariai lemia taryboje, - čia problemų priežastys tradicinės. Ne kompetencijos stoka po mandrumu dengiama, kaip ir informacija apie bendrą savivaldybės ekonominę būklę ir aiškūs siekiami tikslai per savivaldą, ar toliau nyksta, ar bando atsikelt - čia reikėtų ir naujai valdžiai ne bėgt nuo problemų. Kurios paveja ir dar labiau slegia, esmėj nuo anos kadencijos gilėja, reikia bandyt sutelktai spręst. Nes yra kita pusė, atseit neetiška kritikuot 100 dienų. Bet gi jie užstrigę nuo pirmų dienų ir kol kas kaip atsitiest - tik primenama kaip galima elgtis pagal įstatymus. Kad ir Alytaus miesto valdyme pasiekt tikrą savivaldą. kad pagal tarybos išimtinę kompetenciją rimti klausimais laiku ir kokybiškai būtų sprendžiami. Kas naudinga alytiškių interesams. Nes esmėj ir po opozicija jei neišsistatė, o po opozicija turi pareikšt, kad nepretenduoja į postus - vadinasi taip nėra. Greičiau po momentu susidariusia dauguma net ir kaip sėlina...pasinaudodami kiek nors palankesne situacija.

  Komentaras

  Šiuolaikinis tempas ir per savivaldą yra labai spartus. Išskyrus Alytų. Čia laikas kaip ir sustojęs ir kitaip nesimato. O kaip dirbama rodo Kauno miesto pavyzdys. Šį ir būsimą mėnesį Kauno Akropolį eksponuojama Kauno miesto valdžios vykdomi strateginiai projektai pagal programą ,,Kaunas auga". Reiškia Kauno meras, kurio amžius ir solidus gana, vienok pagal kompetenciją nėra ko prikibt per įstatymus. Kur išlaiko, kad pagal LR Vietos sav. įst. 20 str., 3., 2) - meras rūpinasi, kad laiku ir tinkamai būt teikiama raidos rodiklių analize ir ir įgyvendinami ilgalaikiai socialiniai, ūkiniai .. ir kitų programų projektai bei užtikrinama jų įgyvendinimo kontrolė. Vėl pagal LR Vietos sav. Įst. 16 str., 2., 40) - per tarybos išimtinę kompetenciją jie patvirtinti taryboje. Ir pagal LR Vietos sav. Įst. 20 str., 1p. -meras atskaitingas tarybai ir bendruomenei - šie konkretūs projektai jau pateikti bendruomenės įvertinimui ir susipažinimui. Tai yra informuojama bendruomenė. Kur dalis strateginių projektų prieš kelias savaites Kaune sukoordinuoti, kad mažiau gyventojams nepatogumų kiltų, ir prieš savaitę JAU pradėti vykdyti. Ir naujoj taryboj pagrinde strateginiai postai patvirtinti. Ir juose tik sugebantys užtikrint šių projektų vykdymą. Tai yra Kauno valdžia ir bendruomenė į jokias inauguracijas net nesivelia. Tam pinigų nešvaisto. - O Alytuje - nesugebėt sustyguot vicemerų patvirtinimo, vėl neaiški situacija dėl bendros padėties savivaldybėje ir iš kart neaiškios konkrečios veiklos gairės - čia kitas pasaulis ir kažkoks kaip nesuvokiamas šiais laikais. Daro inaguaraciją, kur nelabai kam ir sveikint yra. Vėl kontingentas kiek per televizijos laidą matosi tai daugiau Alytaus Nakvynės namų kontingentas su savo linkėjimais. Apie rimtesnius dalykus, kur ir komentaruose surašyta kaip pagal įstatymus gali būt - neklausk. Vėl tas mandrumas per ką ir per vicemerų skyrimą fiasko. Reiškia bando per tarybą vienašališkus sprendimus stumt ir...atsitrenkia. Kitame televizijos reportaže alytiškiai dėl elektroninio pravažiavimo bilieto eilėse... Čia merui pirmam be eilės įteikia bilietelį, kurio jam reikės ar nereikės. Bet esmė - na neranda per savivaldą kuo Alytus užsiimt. Matosi tendencija kiekviename klausimėlyje, kur kitur lengvai sprendžiasi, Alytuje užsiciklina ir eikvojasi kiek jėgų turi. Beje ir naujoje taryboje tik grupelėmis po šuš.šu... Jokio bendro atviro sutelktumo, tik iš už kuliusių. Reiškia kaip rinkimai per emocijas vyko - taip ir susikaupę tik progos laukia..

  Komentaras

  Esmėje tęsiasi Alytaus miesto valdyme nepagarba reikiamam kompetencijos lygiui ypač užimant atsakingiausius postus. Tai, kad reikiamai net pirmam tarybos posėdžiui iš mero kompetencijos nepasiruošta nors laiko sočiai - tenka ir socdemų partijai. Kuri nors ir turinti patirtį, bet... su reikiama kompetencija valdyme striuka. Kas ir anoje kadencijoje iš esmės tik butaforine opozicija imituojant - matėsi. Geresnių sprendimų miesto labui nesugeba siūlyt. Trumpiau vietoj perteklinių ir imitacinių inauguracijų geriau reikėjo rimtais klausimas užsiimt. Nevaizduot mandrų, o žiūrėt ką daryt. Kad netektų iš pirmų posėdžių apsijuokinėt. Ir rodo, nelabai ir analizuot sugeba... Apart stvert postus ir...

  Komentaras

  Pagal realybę ne visai tiksliai kaip kur formuluojama. Nes po ,,Už Alytus" kur lyderis T.P. padarė ką anksčiau turėjo padaryt, kaip viena kalba kita daro tokių netoleruot, padarė vėliau. Šalindamas iš judėjimo ten... Ir prisijungus L.R. - jie stipresni ir techniškesni. Vėl buvusio mero Č.D. - visa galva aukščiau investicijų ir kitose srityse. Po valstiečiais jų lyderis, kur tiesiai pasakė valdžiai lengva nebus, čia ir nesiceremonys... Nes techniškai ir stipresni... Trumpiau jei valdžioje esantys ir einantys į postus negerina kokybės, praktiškai mero ir savivaldybės administracijos direktoriaus postuose dirbt be klaidų ir laikantis įstatymų -lengvai imituot kaip iki šiol buvo nesigaus. O kas nori suvokt, kaip reikia dirbt mero ir savivaldybės administracijos direktoriaus postuose ir kiek sugebėt - gali tik perskaityt įstatymus ir jų veiklos pareigybes. Ten viskas labai trumpai ir aiškiai apibrėžta. Filosofijos nėra. Ir tik lyginant kaip turi būt ir kas vyksta - viskas aišku... Kaip ir dabar yra mero poste kaip .., o štai pagal kompetenciją dirbt ir teikt tarybai ir visuomenei aiškumą bei pagrindžiant ko siekia ir kaip - nesimato... O čia būsiu, sieksiu - netinka ir nei vienam įstatyme neparašyta. Kad užtenka tik būt ir siekt..ir stengtis.

  Komentaras

  kadangi Alytaus mieste yra kam patinka iš valdymo daryt komedijas, ko kiti sau neleidžia. Taip taip ir turi.Vėl tarp savivaldybių užsibuksavę nuo pat pradžios. Kad į atsakingiausių postus kaip mero, vicemerų ir savivaldybės administracijos direktorių vis su aiškiu reikiamos kompetencijos stygiumi statosi? Vadinas užkuliusiuose siekia po saujele kuriais manipuliuot būt galima? Per ką ir kenčia Alytaus interesai. Nes ir dabar mero poste turėjo sočiai laiko ir net politinės patirties sotu, kad reikiamai pirmam tarybos posėdžiui pasiruošt. Sugebėt trumpą savivaldybės analizę per visas sritis teikt ir aiškius tikslus formuluot. Pagrįst kodėl to ano reikia. Esmėj kaip būdamas tarybos nariu tiek metų turėjo lengvai suvokt. Jei matė, kad nesugebės iš buvusio mero rimtai perimt palikimo - buvo kiti metodai savivaldybės būklę įvertint. Bet, kadangi gal jam ir kas už jo stovi tik imitacija rūpi - tai ir turi. Kaip ir nauja taryba, kurioje gan stiprių yra ir nepavedžiosi už nosies kaip buvusioj kadencijoj, iš kart tik pradeda kelt reiklumo kartelę - ir.. ? Kaip ir dabar tarybos nariai jau gali priekaištaut, kad iš mero kompetencijos ne šou užsiiminėtų ir per ką brangus laikas prarandamas, o daro ko nepadarė. Trumpai taryboje informuoja apie bendrą savivaldybės būklę ir kelia tikslus už tai prisiimdamas atsakomybę. Kad būt aiškus taškas, nuo kokios būklės perėmė savivaldybę ir į kurią pusę vysto. Kaip ir jei tarybos nariams vėl kaip pirštu rodinėt reikia, kad ne taip kaip su vicemerų paskyrimas.. - tai kam toks meras reikalingas? Jau buvusioj kadencijoj vaizdavo, vaizdavo po pasakėlėm ir Alytus per strategines įmones po nepriklausomais gal ir patys nesusigaudo į kurią pusę kas ką vysto Alytuj. Nes pagal gyventojų mažėjimo tendencijos augimą ne į tą pusę vystosi Alytaus miestas per savivaldą.

  Komentaras

  Situacija primena Telšius. Ten regis tarybos dauguma pateikė savo programą ir netvirtino mero teiktos programos ir vicemero. Tada meras išėjo iš tarybos posėdžio. Nes ten taryba pareikalavo reikliai iš mero atsakingai elgtis, pagrįst ką teikia... Taip sakant šou per savivaldą jie netoleruoja. Kaip dalim ir Alytaus m. padaryta per antro vicemero netvirtinimą. Kur vienok Alytuj 2 solidžiausios partijos kaip socdemai su konservatoriais jau ir praėjusioj kadencijoj graudžiai atrodė. Tik paskui anų derinius kol anie viduj neišsivalo. Taip ir dabar lyg dominuoja, bet be iniciatyvų. Ir taryboj kaip ir nauja dauguma - kuri ar tiesiai, bet visada jau pasiruošus ir pribrendę.

  Komentaras

  Pirmą kart Alytaus m. valdymo istorijoj per pirmą tarybos posėdį nesimato opozicija pasiskelbusių. ir iš kart po vicemero netvirtinimo kaip nauja dauguma susidariusi. Pav. Alytaus rajone opozicija pasiskelbė. Bet jei rajono meras būt klaidelę daręs nepristatant pirmam tarybos posėdį aiškių veiklos gairių ir nenubrėžęs teikiant vicemere ką daryt kaip ir ta sukonkretino pristatyme, Alytaus mieste ir vicemerės nebūt tvirtinę pagal rajono reiklumą. Ir tradicinis socdemai sugeba susitelkt imt valdžią. Ir kaip anoje kadencijoje per vicemerų atleidimų cirkus eit į priekį, siūlant geriau - čia ir sustoja. Kas vyksta ir iš pirmų posėdžių. Toliau blaškosi. Pirmi sveikino švietimiečiai reiškia socdemų ir konservatorių partijų branduoliai. Štai čia dėl švietimo reformų ką pirmiau ,,skausmint" dėl mokinių mažėjimo švietime per perteklines mokyklas -jau tarpusavį jiems vietos per maža Alytuj. Todėl ir nesigirdi konkretumo per švietimą net ir tvirtinus mieste vicemerę. Kur kaip meras, taip ir ji pati kol kas nesimato aiškumo - kokie tikslai jei keliami ir ką darys? Po bendrom fražėm dūsauja ir... konkrečiau neturi ką pasakyt. Nors taryba galėjo konkretumo reikalaut. Nes ir besibaigiančioj kadencijoj pradžioj tvirtino į vicemerus ne siaiškindami, po to vieni kitus interpeliuoja ir panašiai...Na, o socdemai partija su didele patirtim -susidūrus rimčiau vėl neblizga. O antro vicemero, kur dar gali ir pasiaiškint ar 2 reikia, nepatvirtinimas tik ..reiškia. Rimtesnių problemų sprendime jei šio elementaraus rebuso nesugeba įveikt ir turėjo sočiai kelias savaites laiko- dar sugebėt reikia taip susipeduot lygioje vietoje. Sena žaizda pas socdemus -stygius kompetentingų... Vykdytojų sočiai, o savo gabumais eit į priekį - nėra...

  Komentaras

  O taryboje pasiskelbusių po opozicija su savo veiklos programa nesimato.Vienok valdyme atsakomybę neša pagal LR Vietos sav. Įst. 16 str., 2., 40) -būtent 27 tarybos narių išimtinė kompetencija yra savivaldybės strateginių ir veiklos planų, savivaldybės atskirų ūkio šakų plėtros programų tvirtinimas ir ataskaitų dėl jų įgyvendinimo išklausymas ir sprendimų dėl jų priėmimams. - Tad iš kart taryboj ką ir pradėję, turi kelt kartelę mero veiklai. Kad dirbtų pagal kompetenciją ir teiktų savivaldybės finansinės būklės analizę su išvadom. Dėl strateginėse įmonėse po nepriklausomais kur veikia - siūlyt merui taryboje teikt savivaldybės kontrolieriui atlikt auditus ir išvadas teikt. Ir informuot visuomenę. Ką deja pirmas mero poste pats pirmas galėjo atlikt... O ne paskui įvykius paskui aną...

  Komentaras

  Priėmę priesaiką tarybos nariai tampa atsakingais. Tai Alytaus mieste ir vicemerę tvirtinant ar pasidomėjo tarybos nariai? Kad naujas meras iš kart teiktų trumpą savivaldybės padėties apžvalgą? Trumpai išdėstytų tikslus. Pagrįstų, kodėl reikia 2 vicemerų? Vėl paskirtų kuruojamas sritis iškeldamas joms tikslus ir išklausius kandidatus kaip jie vykdys -tik tada tvirtint. Ką rajone padarė. O čia jei tik balsus atidavė -- NEATSAKINGA. Kartojasi anos kadencijos šou... Kaip ir pirmos dienos darbo ir nesimato atsakymų į aktualias problemas per savivaldą. Tęsiasi šou -kas kaip mandriau pasakys... Tarsi Alytuj likę kaip vaikų darželio lygio ir laukia..

  Komentaras

  Jei viso per rinkimus Alytaus mieste į tarybą pagal oficialią informaciją per visus apie 1 milijonas eurų sumesta? Nors lėšų skirtumas tarp atskiro judėjimo ir partijos net 20 kartų skiriasi. Vienok bendras vidurkis per 27 tarybos narius padalijus gaunasi vienam tarybos nariui apie 37 tūkstančiai eurų gaunasi. Nors yra situacijų, kaip po partijom biudžetinės įstaigos kaip pedagogai ar valstybinių institucijų darbuotojai kur vadovai partijų sąrašuose ėjo. Vienok. Sunku patikėt, lyg lygiai turėt būt aukšti. O čia pirmą kart iš pirmo tarybos posėdžio nepatvirtina vicemero -reiškia nauja dauguma taryboje iš pirmo posėdžio susidarius. Nors ir vicemerę tvirtindami kaip avansu. nes kaip rajone kur meras aiškiai vardija ką darys vicemerė ir ta pati taip išdėsto ir vienbalsiai skiria. Alytaus mieste nesimatė. kad meras aiškiai vardija tikslus ko iš vicemerų reikalauja. Ir anie pasisakydami įrodo, kad pajėgūs. Vėl elgsena iš pirmų dienų, kaip naujas meras tarsi paskui buvusį merą vaikšto kur anas gal dar patikėt nedrįsta, kad baigėsi jo kadencija blaškos tai medelių sodint... O naujas meras iš paskos... Trumpiau taip dar nebuvo Alytaus m. valdyme.

  Komentaras

  Jei Alytuje ką rimčiau domina kas per savivaldą vyksta ir kaip .. - gali pasidomėti oficialia informacija apie rinkimuose dalyvavusių finansavimą. Sumos regis per visus net apie milijoną sukasi... Reiškia tiek mest - o čia tik tokia vaikiška valdymo pradžia.... Kažkas nenormalaus.

  Komentaras

  Galėjo ir rimtesnę meravimo pradžią pradėt. Pirmose televizijos laidose informuot alytiškius. Kaip perėmė iš buvusio mero palikimą. Kokios finansinės būsenos savivaldybė ir kokie projektai bei kiti ypatumai. o čia vietoj to su buvusiu meru blaškos kur pasireklamuot, tai prie medelių sodinimo. Tai į kompaniją Sodros su savo... - ir laimingi reklamuojasi. O ko ne? mero valdiškas atlyginimas didelis ir rinkimų metų matėsi. Kad bent atskirų nuo verslo atlyginimai beveik 2 kart mažesni už mero atlygį. Kurį tvirtina taryba ir ten gaunasi apie 100 eurų per vieną dieną išvedus. neįdomu jiems, kad gyventojų mažėja su kasdien po 3. Į kadencijos pabaigą pasieks ir daugiau... ir ką jie sau leidžia ir alytiškiai jiems, to sau neleidžia dauguma savivaldybių. Kur pav. net 8 savivaldybės per šių metų pirmą ketvirtį pasiekė pirmą kart gyventojų daugėjimą. Reiškia ten rimtos bendruomenės ir jų rinktos valdžios. Sureguliavę savo savivaldybių finansinius srautus savo žmonių labui ir turi gerus rezultatus. O Alytuj viršuj savimi mėgaujasi, į apačias pėškites dėl cento išgyvent..

  Komentaras

  Alytuje regis nesuvokiama kaip turi dirbt valdžia. Kur dirbama pagal įstatymus. Pagal LR Vietos sav. Įst. 20 str., 3., 2) - meras rūpinasi, kad laiku ir tinkamai būtų rengiami savivaldybės raidos analizės ir ilgalaikių socialinių, kultūrinių, ūkinių, investicinių ir kitų programų projektai, užtikrinima jų įgyvendinimo kontrolė. - Tad Kauno meras inicijavo jau aną savaitėje koordinavimą Kauno strateginių projektų vykdyme. Šioje savaitėje Kauno visuomenei pristatyta Kauno plėtros strateginių projektų apie 20, kurių pavieniui vertės 10n milijonų eurų, vykdymo tvarka. Kad gyventojai žinotų ir įvertintų. Vėl Alytaus rajono meras po naujos tarybos posėdžio išlėkė į Vilnių susitikt su ministru dėl investicijų... Trumpiau laikas greitai eina savivaldybės konkuruoja kas daugiau lėšų pritrauks. O Alytaus mieste savimi besididžiuodami kuo užsiiminėja -skulpturėles ar panašiai... Į rimto miesto valdymo lygį nepakyla...

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.