Nr. 42 (13272)

2019-04-12

„Alytaus naujienų“ numeryje 42 (13272) skaitykite:

 • Bu­vęs mo­ky­to­jas Antanas Straz­das: „Mo­ki­niai man bu­vo vis­kas”  
 • Van­duo ka­pi­nė­se bus įjung­tas jau ki­tą sa­vai­tę
 • Į SB „Dai­na­va” lai­ki­nai ne­kur­suos 7A marš­ru­to au­to­bu­sas
 • Pa­var­džių kei­ti­mas taps lais­ves­nis
 • „Gin­ta­ri­nės vais­ti­nės” vais­ti­nin­kų pa­ta­ri­mai: odos prie­žiū­ros pa­slap­tys
 • Trūks­ta pi­ni­gų mal­koms, su­de­gė tur­tas – pa­dės sa­vi­val­dy­bė
 • Aly­taus ra­jo­ne ki­lo dau­giau gais­rų, ty­mų su­sir­gi­mų ne­už­re­gist­ruo­ta  
 • Gė­li­nin­kė pa­ta­ria, ką rink­tis ypa­tin­gai pro­gai 
 • Ke­tu­rio­lik­me­tės iš Aly­taus at­sto­vaus Lie­tu­vai fi­nan­sų „Eu­ro­vi­zi­jo­je” 
 • Kai nuo­var­gis trans­for­muo­ja­si į ne­si­bai­gian­čius pri­si­mi­ni­mus 
 • Ak­to­riai mi­li­jo­nie­riai – lėk­tu­vai, sa­fa­ris ir sva­jo­nių vaid­muo fil­me 
 • Žole­lių, šak­ne­lių ir me­džių gy­do­mo­sios ga­lios at­skleis­tos Aly­tu­je 
 • Pus­ry­čiai pa­gal Vai­dą Kur­pie­nę: ko­šė, ku­ri  ne­ap­sun­ki­na, bet su­tei­kia ener­gi­jos vi­sai die­nai 
 • Už pa­tai­sų ro­vi­mą – ad­mi­nist­ra­ci­nė at­sa­ko­my­bė
 • Dzū­ki­jos ran­ki­nio ve­te­ra­nų lai­mė­ji­mai 
 • At­kur­ti dan­tys – su­grą­žin­ta svei­ka­ta ir gy­ve­ni­mo džiaugs­mas
Druskininkų savivaldybė 15min patvirtino, kad ketina perimti ir už europinius pinigus statytą pramogų kompleksą „Snow Arena“ iš jį stačiusios ir administravusios Alytaus bendrovės „Stamita“. Tačiau...
„Ko gero sudėtingiau sugalvoti pavadinimą ir viršelį, nei parašyti knygą“, – pristatydama savo debiutinį nuotykių ir kelionių romaną „Madraso deimantas“ juokavo žurnalistė, rašytoja Dalia...
38 kar­tai – tiek iš­au­go af­ri­ki­nio kiau­lių ma­ro (AKM) at­ve­jų Lie­tu­vo­je, per­nykš­čius re­zul­ta­tus ly­gi­nant su 2014-ųjų, kai ša­ly­je už­fik­suo­tas pir­ma­sis li­gos pro­trū­kis....
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.