Nr. 31 (13407)

2020-03-17

„Alytaus naujienų“ numeryje 31 (13407) skaitykite:

 • Atskirtis
 • Ką da­ry­ti ir ko ne­da­ry­ti darb­da­viams ša­ly­je pa­skel­bus ka­ran­ti­ną?
 • Ką veik­ti kar­tu su vai­kais na­muo­se?
 • Rajono vaikams – vietos darželiuose garantuotos
 • Žalia švie­sa: pra­dės veik­ti mo­bi­lios ty­ri­mų dėl CO­VID-19 pa­ė­mi­mo vie­tos
 • „Dė­ko­ti per daug nie­ka­da ne­bus per daug...”
 • ARATC: prašome kreiptis tik telefonu ir elektroniniu paštu
 • „Sod­ra” ra­gi­na gy­ven­to­jus rink­tis elek­tro­ni­nes pa­slau­gas, klien­tų ap­tar­na­vi­mo sky­riuo­se pa­slau­gos lai­ki­nai ne­bus tei­kia­mos
 • Keičiasi gy­ven­to­jų ap­tar­na­vi­mas Alytaus rajone
 • Įve­dus ka­ran­ti­ną kei­čia­si san­tuo­kų ce­re­mo­ni­jų re­gist­ra­vi­mo tvar­ka, ne­dirbs no­ta­rai, ant­sto­liai dirbs nuo­to­li­niu bū­du
 • „Re­git­ra” klien­tus ap­tar­naus tik
 • skait­me­ni­niais ka­na­lais
 • Aly­taus ra­jo­ne at­šauk­ti ren­gi­niai
 • Be tautos patriotų nebūtų ir laisvės
 • Mū­sų lais­vės me­tai
 • Ieš­ko­ti įspū­džių sen­jo­rai ke­liau­ja vis ak­ty­viau
 • Rai­lio­jan­tis dug­nu jau­kas
 • Kaip gau­ti ne­dar­bin­gu­mą ir li­gos
 • iš­mo­ką dėl ma­žo vai­ko prie­žiū­ros?
 • Izo­lia­ci­ja plin­tant vi­ru­sui – iš­šū­kis psi­cho­lo­gi­nei svei­ka­tai
Šiandien Vilniaus apygardos administracinis teismas paskelbė sprendimą, kad Punios šilo rezervato plėtros stabdymas neteisėtas. Bylą laimėjo aplinkosaugos NVO „Baltijos aplinkos forumas”. Taigi,...
Dviem sa­vai­tėms pri­va­lo­mai su­stab­dy­tas ug­dy­mo, mo­ky­mo ir stu­di­jų pro­ce­sas vi­so­se švie­ti­mo įstai­go­se, t. y. uni­ver­si­te­tuo­se, ko­le­gi­jo­se ir mo­kyk­lo­se, ne­vei­kia...
Mer­ki­nės Vin­co Krė­vės gim­na­zi­jo­je įvy­ko Lie­tu­vos moks­lei­vių et­ni­nės kul­tū­ros olim­pia­da, še­šių na­rių ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jai va­do­va­vo Aly­taus lop­še­lio-dar­že­lio...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.