Aly­taus švie­ti­mo įstai­gos ruo­šia­si dirb­ti nuo­to­li­niu bū­du, ini­cia­ty­vą pa­ro­dė Jot­vin­gių gim­na­zi­ja

Saulė Pinkevičienė
Komentarai (1)
2020 Kovas 17
Muzikos mokykla
Toks užrašas ženklina Muzikos mokyklos duris. Pamokos iki kovo 27 d. nevyks, tačiau ugdymo procesas vykdomas individualiai nuotoliniu būdu. Sau­lės Pin­ke­vi­čie­nės nuotr.
Dviem sa­vai­tėms pri­va­lo­mai su­stab­dy­tas ug­dy­mo, mo­ky­mo ir stu­di­jų pro­ce­sas vi­so­se švie­ti­mo įstai­go­se, t. y. uni­ver­si­te­tuo­se, ko­le­gi­jo­se ir mo­kyk­lo­se, ne­vei­kia dar­že­liai, ne­for­ma­lio­jo švie­ti­mo įstai­gos. Pa­sak Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo Vy­tuo­lio Va­lū­no, ug­dy­mo pro­ce­sas yra su­stab­dy­tas vi­so­se mies­to sa­vi­val­dy­bės švie­ti­mo biu­dže­ti­nė­se ir vie­šo­sio­se įstai­go­se, bet jų dar­buo­to­jai dir­ba, ta­čiau ne­bū­ti­nai įstai­gų pa­tal­po­se – dar­bas or­ga­ni­zuo­ja­mas nuo­to­li­niu bū­du.

Mo­kyk­lų du­rys nė­ra už­ra­kin­tos

Ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lo­se, ne­for­ma­lio­jo švie­ti­mo įstai­go­se yra pa­anks­tin­tos pa­va­sa­rio atos­to­gos. Į lop­še­lius-dar­že­lius, neformaliojo švietimo įstaigas vai­kai neina dėl ka­ran­ti­no. Švie­ti­mo įstai­gų du­rys nė­ra už­ra­kin­tos, jo­se dir­ba bu­din­tys dar­buo­to­jai, ki­ti – iš na­mų. Nuo­to­li­niu bū­du už­si­ė­mi­mai vyks­ta Mu­zi­kos mo­kyk­lo­je – pa­sak V.Va­lū­no, šio­je įstai­go­je to­kia veik­la nu­ma­ty­ta ir per atos­to­gas.

Dėl ko­ro­na­vi­ru­so lai­ki­nai su­stab­džius ug­dy­mo pro­ce­są mo­kyk­lo­se, So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja iš­pla­ti­no sa­vi­val­dy­bėms pra­šy­mą ne­mo­ka­mą mai­ti­ni­mą teik­ti ki­tais bū­dais, pa­vyz­džiui, mais­to da­vi­niais, nes ypač ne­pa­si­tu­rin­čių šei­mų vai­kams ne­mo­ka­mas mai­ti­ni­mas šiuo eks­tre­ma­liu at­ve­ju taip pat yra la­bai rei­ka­lin­gas.

V.Va­lū­nas sa­ko, kad mū­sų mies­te to­kios ga­li­my­bės šiuo me­tu ne­nu­ma­ty­ta, nes Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mu ne­mo­ka­mas mai­ti­ni­mas atos­to­gų me­tu ne­vyk­do­mas.

Ku­ria­ma nuo­to­li­nio mo­ky­mo plat­for­ma

Šiuo me­tu mo­kyk­lo­se yra ak­ty­viai ruo­šia­ma­si tam at­ve­jui, jei dvie­jų sa­vai­čių ka­ran­ti­no ne­pa­kak­tų. Tai reiš­kia nau­ją iš­šū­kį, ko­kio Lie­tu­vos švie­ti­mas dar ne­tu­rė­jo – ug­dy­mą tek­tų or­ga­ni­zuo­ti nuo­to­li­niu bū­du.

„Per šias dvi sa­vai­tes svar­biau­sias pe­da­go­gų dar­bas yra pa­si­reng­ti tam, kaip vyk­dy­ti mo­ky­mą ne mo­kyk­lų pa­tal­po­se. Dar­bas šia lin­kme tik­rai vyks­ta. Jot­vin­gių gim­na­zi­ja pra­dė­jo kur­ti cen­tra­li­zuo­tą plat­for­mą, ku­ri pa­dė­tų skir­tin­gų ti­pų mo­kyk­loms ge­riau įgy­ven­din­ti nuo­to­li­nį mo­ky­mą“, – sa­ko V.Va­lū­nas.

Aly­taus Jot­vin­gių gim­na­zi­jos ini­cia­ty­va, so­cia­li­nia­me tin­kle „Fa­ce­bo­ok“ va­kar at­si­ra­do gru­pė pa­va­di­ni­mu „Nuo­to­li­nis mo­ky­mas Aly­tu­je-Jot­vin­giai 2020“. Gru­pės tiks­las yra su­jung­ti Aly­taus mies­to ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­las, da­ly­tis ge­rą­ja pa­tir­ti­mi, nau­din­go­mis nuo­ro­do­mis ar sa­vo su­kur­tu ug­dy­mo tu­ri­niu.

Šia in­for­ma­ci­ja da­li­ja­ma­si su Aly­taus ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lo­mis, kad jos sa­vo ruoš­tu iš­pla­tin­tų šią in­for­ma­ci­ją mies­to mo­ky­to­jams.

Prie gru­pės ga­li­ma pri­si­jung­ti pa­ieš­kos lau­ke įve­dus gru­pės pa­va­di­ni­mą „Nuo­to­li­nis mo­ky­mas Aly­tu­je-Jot­vin­giai 2020“, pri­si­jun­gus ga­li­ma kvies­ti jung­tis ir ki­tus as­me­nis.

Aly­tiš­kiai tė­vai vai­kų prie­žiū­rą na­muo­se iš­si­spren­dė

Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras Au­re­li­jus Ve­ry­ga yra nu­ro­dęs, kad sa­vi­val­dy­bės pri­va­lo už­tik­rin­ti vai­kų prie­žiū­rą iš­skir­ti­niais at­ve­jais įstai­go­se, jei­gu to ne­įma­no­ma įgy­ven­din­ti na­muo­se.

Pa­sak Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo V.Va­lū­no, kol kas Aly­tu­je to­kio po­rei­kio nė­ra ste­bi­ma, tė­vai iš­si­spren­dė vai­kų prie­žiū­rą na­muo­se. To­kios po­rei­kio ne­iš­sa­ko ir me­di­kai, jam skam­bi­nu­si vie­nin­te­lė ma­ma dir­ba vais­ti­nė­je, ji do­mė­jo­si ne­dar­bin­gu­mo ga­li­my­bė­mis.

Kai švie­ti­mo įstai­go­je pa­skel­bia­mas in­fek­ci­jų pli­ti­mą ri­bo­jan­tis re­ži­mas, dar­že­li­nu­kų, prieš­mo­kyk­li­nu­kų ir pra­di­nu­kų tė­vai ar glo­bė­jai ga­li kreip­tis dėl ne­dar­bin­gu­mo pa­žy­mė­ji­mo ne il­giau nei 14-ai ka­len­do­ri­nių die­nų iš­da­vi­mo. Šiuo lai­ko­tar­piu iš „Sod­ros“ mo­ka­ma li­gos iš­mo­ka, ku­ri sie­kia 65,94 proc. nuo at­ly­gi­ni­mo „ant po­pie­riaus“.

Re­ko­men­duo­ja­ma darb­da­viams už­tik­rin­ti ga­li­my­bes tė­vams, au­gi­nan­tiems vai­kus, dirb­ti nuo­to­li­niu bū­du, o ne­sant to­kiai ga­li­my­bei, iš­duo­ti ne­dar­bin­gu­mo pa­žy­mė­ji­mą to­kia pat tvar­ka, kaip įta­riant kon­tak­tą su in­fe­kuo­tu as­me­niu.

  Komentaras

  Esu labai laiminga, kad dr. Ilekhojie man padėjo sugrąžinti sielos draugę. Esu įsitikinęs, kad yra daug moterų, tokių kaip aš, kurios padarė viską, kas įmanoma, kad susigrąžintų savo vyrus. Aš atėjau čia pasakyti kiekvienai moteriai, kad nežiūrėtų daugiau, nes čia yra atsakymas. Aš visiškai manau, jei būtų buvę kokie penki rašybos raštai, pavyzdžiui, dr. Ilekhojie, pasaulis būtų buvęs geras. Aš ir mano vyras buvome atskirti 4 metams ir aš negalėjau susitvarkyti gyvenimo be jo. Aš pasinaudojau viskuo, kad jį susigrąžintum, bet aš nedirbau, kol perskaičiau daugybę liudijimų apie burtininką, vadinamą dr. Ilekhojie, ir apie tai, kaip jos darbas veiksmingas. yra. Iškart susisiekiau su ja ir ėmiausi žingsnių, kurių ji manęs paprašė, ir po 4 dienų mano buvęs skambino prašydamas atleidimo, kad jis nieko nenori, bet kad mane visam laikui grąžintų. Esu laiminga, kad radau gydytoją Ilekhojie. Tikiuosi, kad jums ji taip pat bus labai naudinga. Reikia pagalbos? „WhatsApp“ dr. Ilekhojie telefonu +2348147400259 ARBA el. Paštas: gethelp05@gmail.com

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.