Nr. 16 (13246)

2019-02-07

„Alytaus naujienų“ numeryje 16 (13246) skaitykite:

 • Svar­biau­sia – ne­pa­tir­ti kom­pli­ka­ci­jų 
 • Jau­nai Aly­taus ra­jo­no ben­druo­me­nei skir­tos pa­tal­pos
 • Aly­taus ra­jo­no pe­da­go­gams – ne­mo­ka­mos ke­lio­nės į dar­bą  
 • Aly­tu­je li­ki­mo nu­skriaus­tos mo­te­rys su vai­kais bu­ria­si po vie­nu sto­gu 
 • „Sar­tai 2019” pri­zai iš­da­ly­ti, lau­kia „Laz­di­jai 2019” 
 • Spau­da ne­mi­rė – bent vie­ną lei­di­nį pre­nu­me­ruo­ja kas penk­tas lie­tu­vis 
 • Tik­ra­sis pa­sie­ki­mas, kai gy­ve­ni­mą ap­švie­čia ta­vo pa­ties švie­sa, o ne sprag­sin­čios blyks­tės 
 • Vai­da Kur­pie­nė pa­ta­ria, kaip iš­si­rink­ti ko­ky­biš­kas ir mais­tin­gas dar­žo­ves žie­mą: eti­ke­tė pa­sa­ko ne vis­ką 
 • JAV: švilpikas Philas išpranašavo ankstyvą pavasarį 
 • O jei­gu šian­dien per­trau­kų me­tu mo­ki­niai dai­nuo­tų?  
 • Arū­no Bal­tė­no fo­to­gra­fi­jų pa­ro­da 
 • Le­syk­lo­je – var­nė­nai 
Kol Dzūkijos sostinė ruošiasi 2022 metais tapti Lietuvos kultūros sostine, vyksta registracija į Alytaus kultūros vadybos akademiją (AKVA), kur bus mokoma kultūros vadybos subtilybių, miuziklo...
Lie­tu­vos pa­što lan­ky­to­jai – ne­vil­ty­je. Net ir pa­si­bai­gus di­džių­jų me­tų pa­bai­gos šven­čių ma­ra­to­nui, lau­ke nu­si­drie­kian­čios lau­kian­čių­jų ei­lės ne­si­bai­gia. To­kios...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.