Aly­tiš­kių „Bal­ta­ra­gio ma­lū­nas” spar­nus kels JAV, ta­čiau jau­nie­siems at­li­kė­jams rei­kia pa­lai­ky­mo

Saulė Pinkevičienė
Komentarai (2)
2019 Vasaris 7
„Baltaragio malūnas“
Scena iš „Baltaragio malūno“, Jurga vaikystėje – Liepa Vaičaitytė, Baltaragis – Uosis Nojus Galkevičius. Asmeninė nuotr.
Kol Dzūkijos sostinė ruošiasi 2022 metais tapti Lietuvos kultūros sostine, vyksta registracija į Alytaus kultūros vadybos akademiją (AKVA), kur bus mokoma kultūros vadybos subtilybių, miuziklo „Baltaragio malūnas“ kūrėjai, atlikėjai ir jų vadovai įgūdžių įgyja praktiškai. Alytuje sukurto miuziklo trupė ruošiasi balandžio pradžioje išvykti į tolimas gastroles – juos į svečius pakvietė Milvokio ir Čikagos miestuose JAV gyvuojančios lietuvių bendruomenės. Iššūkių daug, laiko mažai. Simboliška, kad kelionė įvyks 2019-aisiais, kurie yra paskelbti Pasaulio lietuvių metais, o geros valios miestiečiai jau gali suskubti prisidėti prie sumanymo sėkmės. Alytaus miesto ZONTA klubo iniciatyva vasario 26 dieną 18.30 val. Alytaus miesto teatro Didžiojoje salėje vyks geradarystės vakaras-paramos akcija, skirtas Alytaus jaunimo centro miuziklo grupės jauniesiems atlikėjams paremti.

Me­nų gim­na­zi­jos pė­do­mis – Aly­tu­je

„Ir aš no­riu va­žiuo­ti į Ame­ri­ką“, – „Bal­ta­ra­gio ma­lū­ną“ pri­sta­tan­čia­me vaiz­do kli­pe, ku­ris bu­vo pa­ro­dy­tas tarptautiniame vaikų ir jaunimo te­at­rų fes­ti­va­ly­je „Aki­mir­kos“, kaip ir pats miu­zik­las, sa­ko še­šia­me­tė Lie­pa. Ji miu­zik­le įkū­ni­ja pa­grin­di­nę he­ro­ję Jur­gą vai­kys­tė­je.

Ma­žo­ji Lie­pa – „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­los-dar­že­lio iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pės moks­lei­vė, žen­gia tuo pa­čiu ta­ke­liu, ku­riuo į sce­ną at­ėjo dau­ge­lis ga­bių aly­tiš­kių jau­nuo­lių. Juos ga­li­me pa­ma­ty­ti ir Jau­ni­mo cen­tro miu­zik­luo­se, ku­rių nau­jau­sias, penk­ta­sis, su­kur­tas per­nai – „Bal­ta­ra­gio ma­lū­nas“.

„Svar­biau­sia yra ug­dy­mo tęs­ti­nu­mas. La­bai gai­la, kad dra­mos pra­džia­moks­lį ga­vę pra­di­nė­je mo­kyk­lo­je, at­ra­dę sa­ve te­at­ro stu­di­jo­je „Dre­vi­nu­ke“, bai­gę pra­di­nę mo­kyk­lą vai­kai ne­tu­rė­jo kur tęs­ti šios veik­los. Ži­no­ma, dvi­gu­bai sma­gu, kad da­bar tai ga­li­ma pa­da­ry­ti Jau­ni­mo cen­tre. Čia vyks­ta ir dra­mos už­si­ė­mi­mai, su­bur­ta mu­zi­kai, šo­kiui ga­bių vai­kų kla­sė. Jos pa­grin­du ku­ria­mi ir jung­ti­niai miu­zik­lai, prie ku­rių dir­ba įvai­rių ko­lek­ty­vų va­do­vai“, – pa­sa­ko­ja re­ži­sie­riai, dra­mos mo­ky­to­jai Ie­va Iva­naus­kie­nė ir Jo­nas Gai­žaus­kas.

Kaip kū­ry­bi­nis du­e­tas pra­dė­ję sa­vo veik­lą „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­lo­je-dar­že­ly­je, įkū­rę dau­gy­bės kon­kur­sų ir fes­ti­va­lių lau­rus nu­sky­nu­sią to pa­ties pa­va­di­ni­mo te­at­ro stu­di­ją, vė­liau Ie­va ir Jo­nas iš­au­gi­no ją į sa­vo­tiš­ką te­at­ri­nį ju­dė­ji­mą vi­sa­me mies­te. Tai ir Jot­vin­gių gim­na­zi­jo­je gy­vuo­jan­ti dra­mos stu­di­ja „Taš­kas“, ir po Jau­ni­mo cen­tro sto­gu įsi­kū­rę „Skra­jok­liai“, ir, su­vie­ni­jus kū­ry­bi­nes pa­jė­gas, Aly­tu­je ku­ria­mi jau­ni­mo miu­zik­lai – iš­skir­ti­nis reiš­ki­nys Lie­tu­vos kon­teks­te. Pa­na­šius spek­tak­lius ku­ria ne­bent Mi­ka­lo­jaus Kon­stan­ti­no Čiur­lio­nio me­nų gim­na­zi­ja.

Ir sce­nos, ir ver­slo pra­džia­moks­lis

„Į to­li­mas ša­lis iš­vy­kę aly­tiš­kiai pa­si­ilgs­ta sa­vo mies­to ir ati­džiai ste­bi, kas įdo­maus ja­me vyks­ta. Šiuo metu JAV gyvenanti alytiškė Fausta Urbonienė, dirbanti Mil­vokio lituanistinėje mo­kykloje, pasiteiravo direktorės Jūratės Treigienės, ar Jaunimo centro ugdytiniai negalėtų pabendrauti. Direktorė pa­siū­lė „Bal­ta­ra­gio ma­lū­ną“ at­vež­ti į gast­ro­les už At­lan­to“, – pa­sa­ko­ja J.Gai­žaus­kas.

„Ne­men­kas iš­šū­kis“, – apie su­ma­ny­mą leis­tis į ke­lio­nę kal­ba I.Iva­naus­kie­nė, pri­pa­žįs­tan­ti, kad il­gai svars­ty­ti ir ne­te­ko – tie­siog ne­bu­vo lai­ko. Ko­le­gų iš Aly­taus mies­to te­at­ro, jau dve­jus me­tus iš ei­lės vyks­tan­čių gast­ro­lių į JAV pė­do­mis, miu­zik­lo tru­pė rim­tai ruo­šia­si kū­ry­bi­niam nuo­ty­kiui. Iš vi­so vyks 25 jau­nie­ji at­li­kė­jai su ly­din­čiais su­au­gu­siai­siais, jau nu­pirk­ti ir lėk­tu­vo bi­lie­tai, ku­riuos pa­vy­ko įsi­gy­ti po 500 eu­rų. Aly­tiš­kius pa­kvie­tu­sios lie­tu­vių ben­druo­me­nės ža­da „Bal­ta­ra­gio ma­lū­no“ kū­ry­bi­nę tru­pę ap­gy­ven­din­ti, ta­čiau jiems teks pa­tiems rū­pin­tis trans­por­to Lie­tu­vo­je ir JAV nu­oma. O jis už Atlanto, beje, labai brangus. Nu­ma­ty­ta pa­ro­dy­ti sep­ty­nis spek­tak­lius Mil­vo­ky­je ir Či­ka­go­je, su­si­tik­ti su ben­druo­me­nė­mis.

Pinigų, žinoma, reikės ir kas­dieniam maitinimuisi, kitiems organizaciniams reikalams.

Iš­vy­ka yra pla­nuo­ja­ma tė­ve­lių lė­šo­mis, ta­čiau ga­li­my­bės skir­tin­gos, tai­gi la­bai la­bai pra­vers­tų ir rė­mė­jų pa­gal­ba. Pir­muo­ju tru­pės rė­mė­ju ta­po ma­žiau­sios miu­zik­lo ak­to­rės Lie­pos tė­tis Eri­kas Vai­čai­tis, pa­do­va­no­jęs 100 eu­rų ir pa­ra­gi­nęs jau­nuo­sius at­li­kė­jus pa­gal­vo­ti, kaip iš­ra­din­gai pa­gau­sin­ti šias lė­šas. At­spaus­di­nę ir iš­pla­ti­nę spek­tak­lio lip­du­kus, už gau­tą su­mą jie su­kū­rė ir par­da­vė marš­ki­nė­lius su teks­tais iš „Bal­ta­ra­gio ma­lū­no“, tai­gi mo­kė­si ir ver­slo pra­džia­moks­lio.

„Vel­nio nuo­ta­ka“ pa­gal aly­tiš­kius

1972 me­tais pa­ra­šy­tos Ka­zio Bo­ru­tos apy­sa­kos „Bal­ta­ra­gio ma­lū­nas“ mo­ty­vais su­kur­tas ir iki šiol be­ne po­pu­lia­riau­sias lie­tu­viš­kas miu­zik­las „Vel­nio nuo­ta­ka“. Aly­tiš­kių spek­tak­ly­je taip pat skam­ba Via­čes­la­vo Ga­ne­li­no mu­zi­ka pa­gal po­eto Si­gi­to Ge­dos lib­re­tą. Miu­zik­lo kū­ry­bi­nė­je ko­man­do­je dir­bo bū­rys pa­ty­ru­sių pe­da­go­gų ir sa­vo sri­ties pro­fe­sio­na­lų: cho­reo­grafiją kū­rė Auš­ra Sau­le­vi­čiū­tė, vo­ka­lo mo­ky­to­ja Al­do­na Ra­ma­naus­kai­tė, sce­nog­ra­fi­ją – Ilo­na Ju­ne­vi­čie­nė, miu­zik­lo aran­žuo­tės au­to­rius – An­drius Ab­ro­ma­vi­čius, kos­tiu­mų dai­li­nin­kė – Ni­jo­lė Ka­taus­kie­nė.

Api­ben­drin­da­mas te­at­ro stu­di­jo­je „Dre­vi­nu­kas“ ir Jau­ni­mo cen­tre ku­ria­mų miu­zik­lų pa­tir­tį, re­ži­sie­rius J.Gai­žaus­kas pa­ste­bi, kad be­ne su­dė­tin­giau­sias da­ly­kas yra ras­ti pje­sę, ku­riai pa­vyk­tų su­kur­ti mu­zi­ką be di­des­nių są­nau­dų, nes pro­fe­sio­na­lios aran­žuo­tės kai­nuo­ja pa­kan­ka­mai bran­giai.

Ki­ta pro­ble­ma, su ku­ria su­si­du­ria miu­zik­lų kū­rė­jai, – ga­bių at­li­kė­jų pa­ieš­ka, ypač trūks­ta dai­ni­nin­kų vai­ki­nų. „Bal­ta­ra­gio ma­lū­ne“ pa­grin­di­nius vaid­me­nis at­lie­ka Lau­ry­nas Bag­do­nas (Pin­čiu­kas), ku­rio pir­mo­ji pa­žin­tis su te­at­ru įvy­ko dar „Dre­vi­nu­ke“, Uo­sis No­jus Gal­ke­vi­čius (Bal­ta­ra­gis) ir Sau­lė Bla­žai­ty­tė (Jur­ga) – tik­rai ne nau­jo­kai sce­no­je, dai­na­vę taip pat ir du­e­tu, įvai­rių pro­jek­tų da­ly­viai.

Kuo ypa­tin­gas aly­tiš­kių „Bal­ta­ra­gio ma­lū­nas“? Ie­va su Jo­nu pa­juo­kau­ja, kad, nors dau­gu­ma miu­zik­lo na­rių jau be­veik pil­na­me­čiai, vi­sų pir­ma te­ko „ku­piū­ruo­ti“ ari­jas su užuo­mi­no­mis apie stip­riuo­sius gė­ri­mus. (Juo­kas juo­kais, bet mė­gė­jiš­kų te­at­rų fes­ti­va­lis „Pie­nių vy­nas“ jau nu­ken­tė­jo dėl sa­vo pa­va­di­ni­mo). Ki­tas klau­si­mas, ar pa­na­šius ku­rio­zus ga­li­ma ver­tin­ti kaip te­at­ri­nio mo­kyk­li­nio ju­dė­ji­mo tik­rą­sias pro­ble­mas? Kaž­ko­dėl nie­kas gar­siai ne­kal­ba apie tai, kad Lie­tu­vo­je tie­siog ka­tast­ro­fiš­kai ma­žė­ja te­at­ro stu­di­jų, ku­rio­se vai­di­na pa­tys ma­žiau­sie­ji. Prie­žas­tis – te­at­rų va­do­vai dir­ba iš en­tu­ziaz­mo, ap­mo­kė­ji­mas men­kas, o tė­vai ir įstai­gų va­do­vai no­ri grei­to re­zul­ta­to.

„Ar įma­no­ma per 4 sa­vai­ti­nes pa­mo­kas su­kur­ti spek­tak­lį?“ – svars­to I.Iva­naus­kie­nė. Ir pri­du­ria, kad, ži­no­ma, įma­no­ma, jei dar­bas su vai­kais mo­kyk­li­nia­me te­at­re yra va­do­vo po­mė­gis, tik ne­ži­nia, kiek il­gai to­kiu en­tu­ziaz­mu gy­vas bū­si. La­bai svar­bus ir pa­čios įstai­gos pa­lai­ky­mas, su­pra­ti­mas, kad le­mia ne vie­no ar ki­to ko­lek­ty­vo for­ma­li­za­vi­mas, bet pa­jė­gų su­tel­ki­mas. Kaip Aly­taus jau­ni­mo cen­tre nu­ti­ko įkū­rus ga­bių vai­kų kla­sę ir te­at­ro stu­di­ją „Skra­jok­liai“, ap­link ku­riuos su­bur­tos kū­ry­bi­nės pa­jė­gos lei­džia pa­siek­ti la­bai įdo­maus re­zul­ta­to – miu­zik­las „Bal­ta­ra­gio ma­lū­nas“ Aly­taus var­dą jau vi­sai ne­tru­kus gar­sins JAV. 

 

* * * 

Tarptautinės organizacijos Zonta, šiemet mininčios savo veiklos šimtmetį, nariai visame pasaulyje vienijasi ben­dram tikslui – tarnauti bendruomenei. 

1919 metais JAV įkurtos organi­zacijos 2018–2020 metų šūkis „Tikėk. Investuok. Įgalink“ (Believe. Invest. Empower).

24 metus skaičiuojantis Alytaus miesto Zonta klubas, vienijantis 24 alytiškes, šįkart visuomenę telkia geradarystės vakarui – paramos akcijai Alytaus jaunimo centro miuziklo grupės jauniesiems aktoriams. Bilieto kaina 10 eurų. Juos platina alytiškės zontietės. Informacija teikiama tel. 8 611 45 815.

„Praleiskime drauge puikų vasario 26-osios vakarą. 18.30 val. Alytaus miesto teatro Didžiojoje salėje pasi­grožėkime miuziklu „Baltaragio malūnas“, – kviečia Alytaus miesto Zonta klubo 2018–2019 metų prezidentė Rūta Jasionienė. 

  Komentaras

  Jokie profesionalūs kolektyvai nesukuria tokių (emocingai užburiančių žiūrovus) miuziklų. Juolab, kai scenoje matome Alytaus vaikus, kurie dega aistra vaidinti, kurti, įprasminti. Nekantriai laukiu Ievos ir Jono, bei komandos sekančio kūrybinio projekto.
  Jūs nuostabūs!

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.