Nr. 146 (13522)

2020-12-29

„Alytaus naujienų“ numeryje 146 (13522) skaitykite:

 • Socialdemokratų Alytaus miesto skyriaus tarybos nariai atsiriboja nuo Alytaus miesto savivaldybės mero Nerijaus Cesiulio veiklos
 • Sa­va­no­rys­tei po­li­ti­kus pa­ska­ti­no ir tai, kad jų ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je yra me­di­kų
 • Po ly­giai ne­ly­gų obuo­lį. Ku­ri pu­sė ta­vo?
 • Dar­bai yra da­ro­mi da­ry­mo bū­du, ar­ba Ly­gios ga­li­my­bės iš ar­čiau
 • Po­li­ti­kai at­sig­rę­žė į spe­cia­lių­jų po­rei­kių tu­rin­čius vai­kus, jų Aly­tu­je – per 2 tūks­tan­čius
 • Tė­vai ga­lės ne­mo­kė­ti mo­kes­čio dar­že­liui, jei nu­spręs ne­ves­ti į jį vai­kų ka­ran­ti­no me­tu
 • Bu­vu­sio­je Su­au­gu­sių­jų ir jau­ni­mo mo­kyk­lo­je įsi­kurs „Sa­va­ran­kiš­kas gy­ve­ni­mas”
 • Knygos „TAI KODĖL JIE ŽUVO?” pir­ma da­lis „Kas į juos šaudė?“
 • Vienišų pensinio amžiaus asmenų pensijos – visiems senjorams
 • Ku­ni­gas Mo­zė Mit­ke­vi­čius: „Sun­kūs lai­kai at­sklei­džia tie­są apie žmo­gų”
 • Erika Stankevičiūtė: „Depresiją japonai vadina sielos peršalimu, grūdinkimės”
 • Pa­skirs­ty­tos lė­šos Aly­taus ra­jo­no ne­įga­lių­jų pro­jek­tams
 • Ap­lin­kos mi­nist­ro spren­di­mas dėl Pu­nios ši­lo ir džiu­gi­na, ir ke­lia ne­ri­mą
 • Aly­taus ra­jo­no ben­druo­me­nių pro­jek­tai – nuo laip­tų at­nau­ji­ni­mo iki Pa­ma­rio kraš­to
Vie­šas krei­pi­ma­sis į Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rius Dėl mo­ky­to­jų pa­dė­jė­jų sky­
Vi­siš­kai su­pran­ta­ma, kad, ky­lant ser­ga­mu­mo krei­vei, dau­giau­sia kal­ba­ma apie tai, kaip ap­si­sau­go­ti nuo vi­ru­so, ta­čiau yra ir ant­ro­ji me­da­lio pu­sė – pa­mir­šę dės­nį, kad...
Kai po pa­va­sa­ri­nio pan­de­mi­nio ka­ran­ti­no ži­niask­lai­do­je ai­dė­jo dū­sa­vi­mai, gir­di, kaip sun­ku bu­vę iš­kęs­ti tuos du mė­ne­sius na­muo­se už­si­da­rius, kaip trū­kę ben­dra­vi­mo...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė pa­gal per ke­tu­rio­li­ka die­nų nu­sta­ty­tus tei­gia­mus ko­ro­na­vi­ru­so tes­tus 100 tūkst. gy­ven­to­jų jau dau­giau nei sa­vai­tė yra pir­mo­je vie­to­je tarp...
Sveikatos ekspertų taryba prezidentui Gitanai Nausėdai antradienį pateikė naujausius duomenis apie koronaviruso plitimo rodiklius šalyje. Nors Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Visuomenės...
Alytaus rajono pirminės sveikatos priežiūros centras (PSPC) dirbs ir šventinėmis dienomis, išskyrus Kūčių bei 2021 m. sausio 1 dieną.
VšĮ Alytaus miesto savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras dirbs
Alytaus miesto švietimo įstaigose mokosi 2042 negalią ir/ar specialiųjų poreikių turintys vaikai, kuriems siekiant užtikrinti kokybišką ugdymo procesą yra reikalingi švietimo pagalbos specialistai,...
Šios dienos, gruodžio 23-iosios, vidurdienio duomenimis, koronavirusu serga 1 tūkst. 919 alytiškių, iš šio skaičiaus gruodžio 22-ąją nustatyta 112 naujų atvejų.
Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nę iš Vil­niaus San­ta­ros kli­ni­kų pa­sie­kė ži­nia, kad jau šį trečiadienį, gruo­džio 30-ąją, ji tu­ri su­lauk­ti 200 do­zių vak­ci­nos nuo...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.