Nr. 144 (13520)

2020-12-18

„Alytaus naujienų“ numeryje 144 (13520) skaitykite:

 • Li­go­ni­nė­je jau pa­di­din­tas re­a­ni­ma­ci­nių lo­vų skai­čius „ko­vi­di­niams” li­go­niams
 • Aly­tiš­kiai su­ne­ri­mo dėl ne­tei­sy­bės
 • Bu­vęs sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius pa­žei­dė įsta­ty­mą
 • Vi­li­ja Blin­ke­vi­čiū­tė: „Svar­biau­si spren­di­mai – gy­vy­bėms ir dar­bo vie­toms iš­sau­go­ti”
 • Šiukš­lin­to­jus tram­dys bau­do­mis
 • Kai klai­dos kai­na – žmo­gaus gy­vy­bė: į ką bū­ti­na at­kreip­ti dė­me­sį dir­bant miš­ke
 • Gy­ven­to­jams pan­de­mi­jos me­tu pa­de­da ben­druo­me­nės
 • Žoli­nin­kė, ku­ri ry­tą pra­de­da nuo sa­vęs pa­svei­ki­ni­mo ir lin­kė­ji­mo ge­ros die­nos
 • PSO: Ka­lė­dų Se­ne­lis „tu­ri imu­ni­te­tą” ko­ro­na­vi­ru­sui ir ga­lės da­ly­ti do­va­nė­les
 • Pa­sau­ly­je vis­gi yra daug nuo­šir­džių žmo­nių
 • Gais­re žu­vo sep­ty­nias­de­šimt­me­tis vy­ras ir mo­te­ris
 • Kny­gą apie sky­ry­bas iš­lei­du­si psi­cho­lo­gė Ra­mu­nė Mu­raus­kie­nė: „Be lai­min­gų žmo­nių lai­min­ga san­tuo­ka ne­eg­zis­tuo­ja”
 • „Da­bar žmo­nės ga­vo daug lai­ko, bet vis dar ne­tu­ri no­ro jį skir­ti sa­vęs pa­ži­ni­mui”
 • Keis­tas šis ru­duo
Vis žemiau krentant lauko temperatūrai mes susirūpiname savo sveikata, rengiames šiltesniais rūbais, į lauką nebeiname be kepurės ir šaliko. Tačiau žiemos metu būtina pasirūpinti ne tik savo kūno...
„Mes be­jė­giai prieš mir­tį, bet ji per sil­pna su­nai­kin­ti pri­si­mi­ni­mus ir pa­lik­tą švie­są, nes juk švie­sa ne­mirš­ta – pa­si­lie­ka žo­lėj, žie­de ir vai­ko aky­se…“
Kartais net sunku suskaičiuoti, kiek daug mūsų namuose yra skirtingų įrenginių – bent po keletą prietaisų galėtume atrasti praktiškai kiekviename kambaryje. Akivaizdu, kad visi jie turi daug įtakos ir...
Portfelis For­muo­jant nau­ją­ją Vy­riau­sy­bę, di­džiau­sia in­tri­ga ki­lo dėl Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos va­do­vo pos­to.
Dėl pačių įvairiausių priežasčių (sveikatos problemos, darbo netekimo ir t.t.), asmuo gali tapti nemokiu. Kai reikia padengti finansinius įsipareigojimus, tačiau to nebepavyksta padaryti dėl...
Dovanų paieška kartais tampa tikru galvos skausmu: juk visada tikimasi, kad solenizantą įteikta dovana tikrai maloniai nustebins.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.