Nr. 141 (13664)

2021-12-14

„Alytaus naujienų“ numeryje 141 (13664) skaitykite:

  • Pla­nuo­ja­mi po­ky­čiai svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­go­se: kas bus pri­jun­gia­ma prie po­li­kli­ni­kos, koks at­si­ras nau­jas cen­tras
  • JAV po­li­ti­kos eks­per­tas: ne­igia­mą po­žiū­rį į skie­pus pa­ska­ti­no an­ti­vak­se­rių te­mas re­kla­muo­jan­tis Krem­lius
  • Prot­mū­šio nu­ga­lė­to­jas – „Drū­tas Dzū­kas”
  • Nau­jai­siais me­tais mu­zie­jus lan­ky­to­jus pra­džiu­gins dviem nau­jais lei­di­niais
  • Popietė „Gyvybės medis“
  • Au­ten­tiš­kuo­se laiš­kuo­se iš trem­ties iš­gul­dy­ti skau­džios mū­sų is­to­ri­jos pa­tvir­ti­ni­mai
  • Ka­lė­dų is­to­ri­ją vai­kams do­va­no­jan­ti J. K. Row­ling:
  • „Svars­čiau, ką reiš­kia bū­ti pa­kai­ta­lu, ne to­kiu svar­biu“
  • Au­ten­tiš­ki Kuk­lians­kių šei­mos liu­di­ji­mai at­sklei­dė dra­ma­tiš­ką iš­li­ki­mo is­to­ri­ją
  • Ne viskas taip, kaip atrodo
Ar tai visiškas nesiorientavimas Europos reikaluose, ar cinizmo viršūnė? Seimo Europos reikalų komitetas pranešime spaudai viešai išreiškė palaikymą didesnio finansavimo skyrimui į Sostinės regioną,...
Tik­ra tie­sa, Ka­lė­dų eg­lės įžie­bi­mas kiek­vie­na­me mies­te ypa­tin­gas ir gra­žus. Su­si­ren­ka daug žmo­nių. Dan­gus tam­sus, o kai eg­lę įžie­bia, at­ro­do, kad vi­sas pa­sau­lis nu­švi­to...
Me­tų pa­bai­go­je įpras­ta ver­tin­ti nu­ei­tą ke­lią. Prof. Liu­das Ma­žy­lis, ta­pęs Eu­ro­pos Par­la­men­to (EP) na­riu, įpra­to per­žvelg­ti ne tik ka­len­do­ri­nius me­tus, bet ir lai­ko­tar­pį...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.