Nr. 137 (13367)

2019-12-05

„Alytaus naujienų“ numeryje 137 (13367) skaitykite:

 • On­li­ne ga­li­ma tap­ti bet kuo
 • Ki­ni­jo­je už­draus­tos dirb­ti­nio in­te­lek­to su­kur­tos „ne­tik­ros nau­jie­nos”
 • Ne vieni bėdoje
 • Elek­tro­ni­nis mo­ki­nio pa­žy­mė­ji­mas – ir pi­ges­nis vie­šo­jo trans­por­to bi­lie­tas
 • Rotušės žinios
 • „Esu šven­tai įsi­ti­ki­nęs: ir pa­sau­liui, ir ap­lin­ki­niams, ir ar­ti­mie­siems, ir pa­tys sau bū­si­me
 • įdo­mes­ni, pra­smin­ges­ni ir šil­tes­ni, bet ne stan­dar­ti­niu vie­no­du­mu, o kaip tik sa­vi­tu skir­tin­gu­mu” 
 • Kal­ba – tai tik­rai mū­sų tur­tas, ku­rio už di­džiau­sius pi­ni­gus ne­nu­pirk­si    
 • Ali Sad­ras. Mi­li­jo­nų me­tų van­dens ur­ve
 • Gruo­džio 6 die­ną spek­tak­lis „Bar­bo­ra Rad­vi­lai­tė” at­si­svei­ki­na su žiū­ro­vais
 • „Nu­e­pi­ko” šo­kio spek­tak­lio „(g)round ze­ro” tu­ras po Lie­tu­vą
 • Mi­kołajaus Trzas­kos ir Ar­ka­di­jaus
 • Go­tes­ma­no kon­cer­tas „Su­si­tik­si­me Aly­tu­je”
Alytaus miesto savivaldybės administracija skelbia kvietimą teikti projektinės iniciatyvos „Tau, Alytau" paraiškas kultūros, sporto, švietimo, jaunimo sričių projektų finansavimui gauti. Iniciatyvos...
Nenuostabu, kad natrio hialuronatas išpopuliarėjo tarp kosmetikos ir odos senėjimo prevencijos priemonių gamintojų. Dėl savo gebėjimo įsiskverbti į odą ir sulaikyti vandenį, jis tampa populiariu...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.