„Dre­vi­nu­ko” ir „Sa­ka­lė­lio” tė­vai: „Ne­są­ži­nin­ga ma­žų­jų mo­kyk­lų są­skai­ta iš­lai­ky­ti di­dži­ą­sias, ku­rioms trūks­ta mo­ki­nių ir lė­šų”

Saulė Pinkevičienė
Komentarai (11)
2019 Lapkritis 14
Drevinukas
„Mes ty­lė­jo­me, nes mums ir mū­sų vai­kams yra la­bai ge­ra šio­se įstai­go­se, bet da­bar at­ėjo lai­kas ap­gin­ti tai, ką tu­ri­me“, – sa­ko „Sa­ka­lė­lio“ ir „Dre­vi­nu­ko“ tė­vų at­sto­vai. Saulės PINKEVIČIENĖS nuotr.
Pa­dan­gų gais­ras už­ge­sin­tas, ta­čiau eks­tre­ma­li pa­dė­tis Aly­tu­je ne­at­šauk­ta, o „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nės mo­kyk­los ir „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­los-dar­že­lio tė­vų at­sto­vai sa­ko gy­ve­nan­tys dvi­gu­bos eks­tre­ma­lios si­tu­a­ci­jos rit­mu. Prie­žas­tis – švie­ti­mo per­tvar­kos siū­ly­mai. Ini­ci­ja­vę su­si­ti­ki­mą su po­li­ti­kais, tė­vai rei­ka­lau­ja pa­lik­ti ra­my­bė­je pui­kių re­zul­ta­tų pa­sie­kian­čias, fi­nan­siš­kai ne­nuos­to­lin­gas ma­žas švie­ti­mo įstai­gas ir ne­griau­ti jų tuš­tė­jan­čių di­de­lių mo­kyk­lų są­skai­ta.

„Dre­vi­nu­ko“ ir „Sa­ka­lė­lio“ ben­druo­me­nės ka­te­go­riš­kai ne­su­tin­ka su pus­an­tro mė­ne­sio dir­bu­sios 15 žmo­nių dar­bo gru­pės, ku­riai va­do­va­vo Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Vy­tuo­lis Va­lū­nas, pa­reng­tu švie­ti­mo tin­klo per­tvar­kos pro­jek­tu.

„Aly­tu­je kaž­ka­da bu­vo 25 iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gos, da­bar jų li­ko 15. De­šim­ties pa­sta­tų su­ge­bė­jo­me at­si­sa­ky­ti ar per­tvar­ky­ti juos ki­toms reik­mėms. Ben­dro­jo ug­dy­mo įstai­go­se vai­kų nuo 2002 me­tų su­ma­žė­jo per­pus, ta­čiau vi­sos mo­kyk­los iki šiol te­bė­ra iš­li­ku­sios. Su­pran­ta­ma, kad rei­kia ieš­ko­ti spren­di­mų“, – sa­kė V. Va­lū­nas.

Do­ku­men­te siū­lo­ma, kad „Dre­vi­nu­kas“ tap­tų Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­jos fi­lia­lu, o „Sa­ka­lė­lio“ pa­laips­niui vi­siš­kai ne­lik­tų. To­kio dar­bo gru­pės siū­ly­mo mo­ty­vas – rei­kia tau­py­ti, ma­ži­nant ben­dra­jam ug­dy­mui nau­do­ja­mų pa­tal­pų ir pa­sta­tų skai­čių.

„Sa­ka­lė­lio“ pa­sta­tas lik­tų tuš­čias, švie­ti­mo reik­mėms jis ne­rei­ka­lin­gas“, – sa­ko V.Va­lū­nas.

Tė­vai pra­šo pa­tvir­tin­ti ar pa­neig­ti prie­lai­dą, kad šio­mis su­tvar­ky­to­mis pra­di­nės mo­kyk­los pa­tal­po­mis at­ei­ty­je ga­lė­tų su­si­do­mė­ti pri­va­čios švie­ti­mo įstai­gos.

Pa­sak V.Va­lū­no, po­rei­kis yra, šiuo me­tu pri­va­tus dar­že­lis vei­kia Ku­ror­te, o kaip vys­ty­sis pri­va­čių švie­ti­mo įstai­gų tin­klas at­ei­ty­je – sun­ku prog­no­zuo­ti. Tai­gi prie­lai­da nė­ra pa­neig­ta, o dar­bo gru­pės iš­sa­ky­ti mo­ty­vai tė­vų ne­įti­ki­na. 

„Jei „Sa­ka­lė­lio“ pa­tal­pos ne­tin­ka­mos, kaip ra­šo­ma dar­bo gru­pės aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te, mo­kyk­la tie­siog ne­gau­tų Vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro lei­di­mo veik­lai“, – „Sa­ka­lė­lio“ tė­vų at­sto­vas Ed­var­das Biels­kis at­krei­pia dė­me­sį, kad per­tvar­kos pla­nas pa­reng­tas re­mian­tis Vil­niu­je gy­vuo­jan­čios įmo­nės „Fin­dep“ stu­di­ja.

Ši įmo­nė pa­ren­gė Aly­taus švie­ti­mo stu­di­ją, nors pa­čio­se mo­kyk­lo­se, net to­se, ku­rias ver­ti­no ir siū­lo per­tvar­ky­ti, ne­si­lan­kė ar tie­siog tik trum­pam už­su­ko pas va­do­vus.

Tė­vai ste­bi­si ir ki­tu mo­ty­vu, esą jų vai­kai bū­tų per­ke­lia­mi į Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­ją ir taip už­tik­ri­na­ma „tin­ka­ma ug­dy­mo ko­ky­bė“. Ta­čiau pa­gal stan­dar­ti­zuo­tų tes­tų re­zul­ta­tus „Dre­vi­nu­ko“ ket­vir­to­kai per­nai už­ėmė 8-ą, o „Sa­ka­lė­lio“ – 36-ą vie­tą iš 450-ies Lie­tu­vo­je vei­kian­čių pra­di­nių mo­kyk­lų.

„Mes ty­lė­jo­me, nes mums ir mū­sų vai­kams yra la­bai ge­ra šio­se įstai­go­se, bet da­bar at­ėjo lai­kas  ap­gin­ti tai, ką tu­ri­me“, – sa­ko „Sa­ka­lė­lio“ ir „Dre­vi­nu­ko“ tė­vų at­sto­vai, ku­rie pik­ti­na­si, kad ma­žų­jų mo­kyk­lų są­skai­ta sie­kia­ma do­tuo­ti di­de­les mo­kyk­las, ku­rioms trūks­ta mo­ki­nių ir lė­šų.

„Vi­siš­kai su­pran­ta­mas ar­gu­men­tas, kad vai­kų Aly­tu­je ma­žė­ja ir spren­di­mus pri­im­ti rei­kia. Bet, iš ki­tos pu­sės, ko­dėl no­ri­ma iš­lai­ky­ti di­de­les mo­kyk­las? Gal tiks­lin­giau iš­sau­go­ti ma­žas pra­di­nes mo­kyk­las? Juk stra­te­gi­nia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės pla­ne net­gi bu­vo nu­ma­ty­ta, kad kiek­vie­na­me gy­ve­na­ma­ja­me mies­to ra­jo­ne tu­rė­tų lik­ti po pra­di­nę mo­kyk­lą, – sa­ko „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nės mo­kyk­los tė­vų at­sto­vas E.Biels­kis.

„Net jei to­kia per­tvar­ka ir bū­tų įvyk­dy­ta, nie­kas man ne­ga­li nu­ro­dy­ti, į ku­rią mo­kyk­lą leis­ti vai­kus. Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­jos aš tik­rai ne­si­rink­siu. Ir ap­skri­tai, kai grį­žo­me į Aly­tų gy­ven­ti iš Vil­niaus, la­bai tiks­lin­gai ieš­ko­jau ma­žos pra­di­nės mo­kyk­los, o „Dre­vi­nu­kas“ ati­ti­ko vi­sus lū­kes­čius“, – sa­ko dvie­jų vai­kų ma­ma Eg­lė Ka­čins­kie­nė. 

„Ta­čiau ar mus tik­rai kaž­kas gir­di?“ – klau­sia „Dre­vi­nu­ko“ auk­lė­ti­nių tė­vai, ku­rie vos 2018 me­tų pa­va­sa­rį pas­ta­rą­jį kar­tą rin­ko pa­ra­šus, pra­šy­da­mi ne­re­or­ga­ni­zuo­ti įstai­gos. Po­li­ti­kai ta­da juos už­tik­ri­no, kad pra­di­nė mo­kyk­la-dar­že­lis ga­li ra­miai gy­vuo­ti, nes vai­kų ne­trūks­ta ir re­zul­ta­tai pui­kūs. „Kaip mums ti­kė­ti tuo, ką po­li­ti­kai sa­ko prieš rin­ki­mus?“ – pik­ti­no­si ben­druo­me­nės at­sto­vai.

„Vi­si šne­ka­te apie žmo­giš­ku­mą, su­pra­ti­mą. Ma­no duk­ra ne­vaikš­to, už ran­kos lai­ko­ma pa­ei­na 10–15 met­rų, jai ce­reb­ri­nis pa­ra­ly­žius. „Dre­vi­nu­ką“ lan­ko nuo dar­že­lio, su­tei­kia­mos vi­sos są­ly­gos in­teg­ra­ci­jai. Ver­tin­da­mi jos pa­žan­gą me­di­kai vis klau­sia, iš ko­kio mies­to esa­me, o kai pa­sa­ko­me, kad Aly­tu­je yra to­kia įstai­ga kaip „Dre­vi­nu­kas“ – vi­si iš­si­žio­ja. No­riu pa­klaus­ti, ką ban­do­te su­tau­py­ti ir kur eis to­kie vai­kai kaip ma­no duk­ra?“ – klau­sė po­li­ti­kų aly­tiš­kis tė­tis.

Po pa­kan­ka­mai karš­tos dis­ku­si­jos, ku­rio­je ben­druo­me­nės kal­bė­jo fak­tų kal­ba, abi pu­sės su­ta­rė, kad  sa­vi­val­dy­bė įver­tins tė­vų pa­teik­tus ar­gu­men­tus ir pa­siū­ly­mus dėl mo­kyk­lų tin­klo per­tvar­kos. Po mė­ne­sio tė­vai, sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai ir mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai su­sės dar vie­no po­kal­bio. Iki tol „Sa­ka­lė­lis“ ir „Dre­vi­nu­kas“ kvie­čia po­li­ti­kus į at­vi­rų du­rų die­nas įstai­go­se.

Vie­šas svars­ty­mas švie­ti­mo tin­klo per­tvar­kos to­kios, ko­kią pa­siū­lė dar­bo gru­pė, vyks iki sau­sio 2 die­nos. Kaip už­tik­ri­no vi­ce­me­rė Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­nė, ant ta­ry­bos na­rių sta­lo at­si­ras vi­si pa­siū­ly­mai, ku­riuos pa­teiks taip pat ir mo­kyk­lų ben­druo­me­nės.

  Komentaras

  Turiu mokyklinio amžiaus dukrą, bet nematyčiau problemos perkelti ją į kitą mokyklą, jeigu to reikėtų. Alytuje jau seniai verkiant reikia pertvarkyti švietimo tinklą, kad nebūtų švaistomi pinigai pustusčių pastatų išlaikymui ir dirbtiniam darbo vietų išsaugojimui. Reikia galvoti apie kokybę, efektyvų finansavimą, geresnių sąlygų sukūrimą, geriausių mokytojų darbo sąlygų gerinimą. Taigi, būtina uždaryti tiek mokyklų, kad jų išlaikymas ir veikla taptų efektyvūs, bet nugriauti Likiškėlius???? Jeigu ji būtų tokios avarinės būklės, vaikams būtų draudžiama joje mokytis, bet mokosi. Vadinasi, kažkas nori išplauti pinigus statant naują. Mano dukra nesimoko nei vienoje iš pertvarkos plane paminėtų mokyklų, todėl nesu asmenišlai suinteresuota, tiesiog stebiu šitą absurdo teatrą. Tėvai turi suprasti, kad pakeisti mokyklą nėra pasaulio pabaiga, jeigu gyvenimo realybė to reikalauja. Kita vertus, savivaldybė privalo priimti išdiskutuotus ir efektyvius sprendimus, kurie būtų prasmingi miestui.

  Komentaras

  Kam šiltnamio sąlygos, o kam natūraliai suprantama: mažos, komfortabilios ir saugios mokyklos, ir.. kas neveda į tokias mokyklas, tas niekaip nesupras. Labai džiaugiuosi, kad abu vaikai šioje mokyklose, o ne didelėje, mokesi. Visi vaikai išugdomi kitokiais, ir tai pastebi mokytojai kurie dirba su jais jau nuo 5 klasės. Ir tai pavadinčiau šių mokyklų privalumais, kurios už tai ir yra labiausiai vertinamos.

  Komentaras

  Pagal komentarus vieniems vaikams šiltnamio sąlygų î darželius- mokyklas,o kitiems į "sovietines" taip rašo komentatoriai, o tai lygybê. Visų vienodos teisês. Čia ne tėvai, o pedagogai kursto. Trečiokai, ar ketvirtokai čia pabaigs ir eis î didelę mokyklą, bet ir jų têvai îtraukti į karą.

  Komentaras

  Manau rašyti komentarus reikia įsigilinus į problemos esmę, grįžti į baugias sovietiniais laikais statytas mokyklas vaikučiams iki 4 klasės amžiaus niekas nenori, dėl to ir veda ir mažesnės. O šitą pertvarka neaiški nei vaikų tėvams, nei mokytojams, tik kursto naujas ugnis. O dėl darbo vietų mokytojų nereikia nervuotis, po mokslų Vidzgirio mokykloj- visi eis papildomai mokinti, nes neatsimenu kada buvo Vidzgirio mokykla kažkuo mokslingu pasižymėjusiu, ir neverta bandyti dabar kitų gabiųjų sąskaitą. Ačiū už išsamų straipsnį. Lauksime tęsinio.

  Komentaras

  Tie, kurie esate prieš mažas mokyklas, jūs esate jose buvę? Kas jums ten neatitinka? Kuo didelė mokykla geriau? Niekaip nerandu argumentų. Tose mažose mokyklose saugumas garantuotas, kuomet mažiukai neturi ryšio su vyresniais, o kur jauki aplinka, bendruomenės artumas, dėmesys kiekvienam vaikui, jo poreikiams? Jokiu būdu nepritariu jungimui dar ir dėl finansų. Mažos mokyklos save išsilaiko ir nuostolių niekam nesudaro, o gavę didžiųjų merdinčių mokyklų našlaitės vaidmenį, tuoj pat netektų savarankiškumo, unikalumo. "Puikiai" skamba Vidzgirio pagrindinės mokyklos teatro studija "Drevinukas"..., kuris savo pavadinimu garsina mažą mokyklėlę ne tik Lietuvoje. Darbuotojai kažin ar prarastų darbus, nes klasių komplektacija pilna,taip kad ir dėl to nesibaimina. Tai kokia prasmė griauti taip ilgai puoselėtas tradicijas?

  Komentaras

  Aš irgi esu prieš darželius mokyklas. Tikrai šiuo metu, kai nėra daug vaikų reikia atskirti mokyklas nuo darželių, nes iš mokyklų darželiuose nėra naudos moksleiviams. Ir nereikėtų tėvų kurstyti kovoti už išlikimą.

  Komentaras

  Visiems aišku, kad mažesnius pastatus reikia atlaivinti, o didelius užpildyti. Kokios ten mokyklos, darželiai ir kaip patinka įrodinėti, kad tai mokykla. Persikels mokytojai su savo rodikliais į normalias patalpas su savo rodikliais, su mokytojų kambariais. Čia ne vaikų teisės ginamos, o greičiau darbo vietos. Aišku darbo vietą prarasti, tikrai netektis. O Alytuj mokyklose pertvarka pribrendo, skaudėtų, kurią mokyklą bepajudintų, bet tai pribrendo. Darželiams skaudėjo taip pat, kai buvo naikinami. Išgyveno...

  Komentaras

  Butent! i tikras mokyklas,o ne i darzeius-darzeliai ne mokykleles,o skirti patiems maziausiems. .o ispustas mokytoju ir adm.personala tikrai naikinti,mokiniu vieta ne darzeliuose,o mokykose ir tikrose.

  Komentaras

  Pradinės mokyklėlės pamiršo arba tiesiog kai kurie dar nedirbo tuo metu kai atsirado šios pradinės mokyklėlės. Ogi tada kai mokyklose trūko vietų ir mokiniai mokėsi dvejomis pamainomis. Dabar mielieji grįžkite iš kur atėję ir užleiskite vietas patiems mažiausiems. Ar anksčiau ar vėliau visvien reikės eiti į progimnazijas.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.