Nr. 126 (13502)

2020-11-06

„Alytaus naujienų“ numeryje 126 (13502) skaitykite:

 • Kad ple­vė­suo­da­ma vė­lia­va pri­min­tų, jog sū­naus au­ka nė­ra be­pras­mė
 • „Džiu­gu­čiai” – džiaugs­mo pri­pil­dy­ti vai­kai
 • Se­ni daik­tai vėl tar­nau­ja: iš „Ti­ko­Tiks” cen­tro – į lab­da­ros or­ga­ni­za­ci­jas
 • Jaut­rio­je pa­ro­do­je – tra­pius jaus­mus liu­di­jan­tys laiš­kai ne me­sen­dže­riu
 • Tarp dvie­jų ka­ran­ti­nų įsi­ter­pęs Aly­taus te­at­ro 30-me­čio mi­nė­ji­mas – tar­si il­giau­sių me­tų žen­klas
 • Iš­li­ki­mo Af­ga­nis­ta­ne is­to­ri­ją kny­go­je „Ma­no tur­ba­no pa­slap­tis” pa­pa­sa­ko­ju­si Na­dia Ghu­lam:
 • „Jei kas nors bū­tų su­ži­no­jęs, bū­tų iš­kart ma­ne nu­žu­dęs”
 • Alytaus švietimo situacija – stabili
 • Jaut­rio­je pa­ro­do­je – tra­pius jaus­mus liu­di­jan­tys laiš­kai ne me­sen­dže­riu
 • ZONTA. Į at­ei­tį – per pra­ei­tį
 • Min­dau­gas La­pe­lė: „Rei­kia ne vie­ne­rių me­tų, kad po kir­ti­mų, ypač ply­nų, vėl at­si­kur­tų gry­bie­na”
Va­kar die­nos, lap­kri­čio 4-osios, vi­dur­die­nio duo­me­ni­mis, ko­ro­na­vi­ru­su yra už­si­krė­tę 104 aly­tiš­kiai ir 35 Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jai. Tai maž­daug ke­tu­ris kar­tus di­des­ni...
Prezidentas Gitanas Nausėda įvertino kadenciją baigiančios valdančiosios daugumos darbą. Nors, šalies vadovo teigimu, nueinanti valdžia aukšta kultūra nepasižymėjo, o valdančiųjų lyderio Ramūno...
Spalio 25 dieną pasibaigę rinkimai į Lietuvos Respublikos Seimą parodė visą būsimojo Seimo sudėtį. Opozicija su pozicija apsikeitė vietomis, iš Seimo dingo kai kurie senbuviai, atėjo nemažai naujų,...
Spalio 25 dieną pasibaigę rinkimai į Lietuvos Respublikos Seimą parodė visą būsimojo Seimo sudėtį. Opozicija su pozicija apsikeitė vietomis, iš Seimo dingo kai kurie senbuviai, atėjo nemažai naujų,...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.