Ko­ro­na­vi­ru­su ser­gan­čių aly­tiš­kių jau be­veik ke­tu­ris kar­tus dau­giau nei pa­va­sa­rį

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (1)
2020 Lapkritis 5
Nuo šian­dien, lap­kri­čio 5-osios, Aly­taus pa­tik­ros dėl ko­ro­na­vi­ru­so punk­tas, nuo ko­vo 24-osios vei­kian­tis Pra­mo­nės gat­vė­je, Kul­tū­ros cen­tro au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­je, pra­de­da dirb­ti tri­mis pa­mai­no­mis. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Nuo šian­dien, lap­kri­čio 5-osios, Aly­taus pa­tik­ros dėl ko­ro­na­vi­ru­so punk­tas, nuo ko­vo 24-osios vei­kian­tis Pra­mo­nės gat­vė­je, Kul­tū­ros cen­tro au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­je, pra­de­da dirb­ti tri­mis pa­mai­no­mis. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Va­kar die­nos, lap­kri­čio 4-osios, vi­dur­die­nio duo­me­ni­mis, ko­ro­na­vi­ru­su yra už­si­krė­tę 104 aly­tiš­kiai ir 35 Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jai. Tai maž­daug ke­tu­ris kar­tus di­des­ni skai­čiai nei pa­va­sa­ri­nės ko­ro­na­vi­ru­so pan­de­mi­jos me­tu. Nuo šian­dien, lap­kri­čio 5-osios, tri­mis pa­mai­no­mis pra­de­da dirb­ti Aly­taus pa­tik­ros dėl ko­ro­na­vi­ru­so punk­tas. O va­kar Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je at­si­ra­do karš­toji li­ni­ja, ku­ria sie­kia­ma pa­dė­ti gy­ven­to­jams už­si­re­gist­ruo­ti pa­tik­rai mi­nė­ta­me punk­te.

Gru­pės ir pra­di­nės kla­sės ug­do­mos nuo­to­li­niu bū­du

Va­do­vau­jan­tis Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu, šią sa­vai­tę vy­res­nių nei penk­tų kla­sių mo­ki­niai yra ug­do­mi nuo­to­li­niu bū­du.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je su­de­ri­nus su Na­cio­na­li­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos Aly­taus de­par­ta­men­tu, nuo ant­ra­die­nio, lap­kri­čio 3-io­sios, ke­tu­rios kla­sės Vidz­gi­rio mik­ro­ra­jo­ne vei­kian­čio­je „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nė­je mo­kyk­lo­je ug­do­mos nuo­to­li­niu bū­du iki at­ei­nan­čio penk­ta­die­nio, lap­kri­čio 6-osios im­ti­nai.

Šioje pra­di­nė­je mo­kyk­lo­je nuo­to­li­nis ug­dy­mas pa­si­rink­tas ko­ro­na­vi­ru­su su­sir­gus vie­nai mo­ky­to­jai, vie­nai mo­ky­to­jos pa­dė­jė­jai ir vie­nai mo­ki­nei.

Taip pat suderinus su minėto centro Alytaus departamentu, nuo lap­kri­čio 3-io­sios iki lap­kri­čio 11-osios nuo­to­li­nis ug­dy­mas, ski­riant už­duo­tis vai­kų tė­vams, vyks­ta trims Dai­na­vos mik­ro­ra­jo­ne vei­kian­čio lop­še­lio-dar­že­lio „Sau­lu­tė“ gru­pėms, vie­nai šios švie­ti­mo įstai­gos gru­pei toks ug­dy­mas tai­ko­mas nuo lap­kri­čio 3-io­sios iki lap­kri­čio 10-osios im­ti­nai.

„Sau­lu­tė­je“ į nuo­to­li­nį ug­dy­mą iš­ei­ta CO­VID-19 diag­no­za­vus ad­mi­nist­ra­ci­jos at­sto­vei ir auk­lė­to­jai.

Dau­gų li­go­ni­nė­je pa­dė­tis kol kas val­do­ma

Pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį ko­ro­na­vi­ru­są nu­sta­čius trims Aly­taus ra­jo­no Dau­gų pa­lai­ko­mo­jo gy­dy­mo ir slau­gos li­go­ni­nės pa­cien­tams, jie bu­vo iš­vež­ti gy­dy­ti į Vil­niaus San­ta­ros kli­ni­kų In­fek­ci­nių li­gų cen­trą.

Kaip sa­kė ra­jo­no Pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro, ku­riam pa­val­di Dau­gų li­go­ni­nė, di­rek­to­rė Gied­rė Il­gū­nai­tė, dėl CO­VID-19 bu­vo iš­tir­tas vi­sas šios li­go­ni­nės per­so­na­las ir čia esan­tys 44 pa­cien­tai: „Nė vie­nam iš jų ko­ro­na­vi­ru­sas ne­nu­sta­ty­tas, to­dėl ga­li­me teig­ti, kad pa­dė­tis dėl CO­VID-19 Dau­gų pa­lai­ko­mo­jo gy­dy­mo ir slau­gos li­go­ni­nė­je kol kas val­do­ma.“

Pa­tik­ros punk­tas pra­de­da dirb­ti tri­mis pa­mai­no­mis

Nuo šian­dien, lap­kri­čio 5-osios, Aly­taus pa­tik­ros dėl ko­ro­na­vi­ru­so punk­tas, nuo ko­vo 24-osios vei­kian­tis Pra­mo­nės gat­vė­je, Kul­tū­ros cen­tro au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­je, pra­de­da dirb­ti tri­mis pa­mai­no­mis. Dar­bą pra­de­da 8 va­lan­dą ir bai­gia 20 va­lan­dą, dirbs vi­so­mis sa­vai­tės die­no­mis.

Kaip sa­kė Aly­taus po­li­kli­ni­kos di­rek­to­rius, šio punk­to veik­los ko­or­di­na­to­rius Ma­rius Ja­sai­tis, po­li­kli­ni­kos dar­buo­to­jams į pa­gal­bą at­ei­na ne tik Aly­taus ko­le­gi­jo­je ren­gia­mi bū­si­mie­ji slau­gy­to­jai, Me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to cen­tro me­di­ci­nos dar­buo­to­jos, bet ir Aly­taus ra­jo­no Pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro me­di­kai.

Pail­gin­ti punk­to dar­bo lai­ką pri­rei­kė, nes per die­ną su­lau­kia­ma dau­giau kaip po 90 as­me­nų, no­rin­čių iš­si­tir­ti dėl ko­ro­na­vi­ru­so.

Kad CO­VID-19 pas­ta­ruo­ju me­tu ėmė spar­čiai plis­ti tarp Aly­taus mies­to ir ra­jo­no gy­ven­to­jų, liu­di­ja maž­daug ke­tu­ris kar­tus di­des­ni už­si­krė­tu­sių­jų skai­čiai nei pa­va­sa­ri­nės pan­de­mi­jos me­tu.

Va­kar die­nos, lap­kri­čio 4-osios, vi­dur­die­nio duo­me­ni­mis, bu­vo 104 ko­ro­na­vi­ru­su už­si­krė­tę aly­tiš­kiai, pa­va­sa­rį jų bu­vo 28. Aly­taus ra­jo­ne CO­VID-19 diag­no­zuo­tas 35 gy­ven­to­jams, pa­va­sa­rį jų bu­vo 7.

Va­kar, lap­kri­čio 4-ąją, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė­s admi­nistra­cijoje pra­dė­jo veik­ti karš­toji li­ni­ja – 8 688 21210. Mies­to sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jo Po­vi­lo Ja­ge­la­vi­čiaus tei­gi­mu, toks nu­me­ris skir­tas no­rin­tie­siems už­si­re­gist­ruo­ti pa­tik­rai dėl ko­ro­na­vi­ru­so punk­te, nes re­gist­ruo­jan­tis ben­dra ša­lies li­ni­ja 1808 ne­re­tai sun­ku su­si­siek­ti: „Nors steigti atskirą liniją nėra savivaldybės funkcija, mes sten­giamės padėti gyvento­jams.“

 

 

 

 

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.