Nr. 120 (131103)

2018-10-19

„Alytaus naujienų“ numeryje 120 (131103) skaitykite:

  • Aly­tu­je pra­de­da­mos su­rink­ti mais­to at­lie­kos
  •  Ne­mo­kan­tis at­sa­ky­ti pra­šy­to­jui
  •  „Pa­tal­pos įreng­tos taip, kad jo­kių prie­kaiš­tų ne­ga­li bū­ti nei pa­tai­sos įstai­gai, nei ben­drai sis­te­mai”
  •  Tau­so­ja­ma ir ap­lin­ka, ir ūki­nin­ko pi­ni­gi­nė
  •  Šarū­nas Klė­ge­ris: „Kvie­čiu telk­tis ben­driems dar­bams”
  •  Prieš metus dėvėtus rūbus vyras vadina vyresniojo brolio drabužiais
  •  Akmenys byloja – kalba žmonės
  •  Nau­jas star­tas re­gio­ne – pra­si­dė­jo mais­to at­lie­kų su­rin­ki­mas 
Pas­ta­ruo­ju me­tu vie­no že­mės sa­vi­nin­ko ini­cia­ty­va de­ta­liai pla­nuo­ja­ma te­ri­to­ri­ja va­di­na­ma­ja­me nau­ja­ja­me Aly­taus mies­to cen­tre, ku­rį maž­daug prieš tris de­šimt­me­čius...
Vie­ti­niai gy­ven­to­jai praėjusią savaitę nukeltą skulp­tū­rą Alytaus rajone, Miroslavo seniūnijoje, Tolkūnų kaime va­din­da­vo vie­nu žo­džiu – ka­rei­vis. Nei ru­sų, nei vo­kie­čių. Pa­vaiz­duo­ta...
Daž­nai so­cia­li­nių tin­klų var­to­to­jai į as­me­ni­nes pa­sky­ras ke­lia nuo­trau­kas, skel­bia as­me­ni­nio gy­ve­ni­mo de­ta­les ir net ne­su­si­mąs­to, kur ir kaip vi­sa tai ga­li bū­ti...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.