Nr. 118 (131101)

2018-10-16

„Alytaus naujienų“ numeryje 118 (131101) skaitykite:

  • Kle­po­čių tra­ge­di­jos at­min­tis – be sto­gas­tul­pio
  • Pa­sie­ki­mas: pa­di­din­ti at­ly­gi­ni­mai  iki­mo­kyk­li­nių įstai­gų auk­lė­to­jų pa­dė­jė­jams 
  • Mažas  žmogus 
  • „Tarš­ku­tis” kon­cer­ta­vo pa­sau­lio fol­klo­ro pro­fe­sio­na­lams  
  • Mu­zi­ki­nė drau­gys­tė: ben­dras Aly­taus ir Kre­men­ču­ko smui­ki­nin­kų kon­cer­tas 
  • „Aly­taus nau­jie­nų” kro­sas ir vėl aiš­ki­no­si spar­čiau­sius mies­to bė­gi­kus 
  • Rekonstruojamas Ūdrijos pėsčiųjų takas 
  • „Ne­gra­žus gy­ve­ni­mas sto­vint prieš veid­ro­dį, ta­čiau gy­ve­ni­mas gra­žus su ki­tais – su šei­ma, su drau­gais”
Va­kar vy­ko Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dis, ku­ria­me svar­biau­sias klau­si­mas – pa­keis­ti šie­me­tį biu­dže­tą. Pa­si­ge­dus pa­kei­ti­mų de­ta­laus svars­ty­mo ta­ry­bos...
Aly­taus ra­jo­ne Rai­ti­nin­kų se­niū­ni­jo­je Kle­po­čių kai­me Są­jū­džio lai­kais bu­vo pa­sta­ty­ti kry­žiai, sto­gas­tul­piai, kop­ly­tė­lės 1944-ųjų gruo­džio 23-io­sios so­vie­tų su...
Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nės šimt­me­tį penk­ta­die­nį vai­ni­ka­vo iš­kil­min­gas ren­gi­nys, sve­čius tar­si lai­ko ma­ši­na nu­kė­lęs vi­su šim­tu me­tų at­gal, kai Pir­ma­ja­me...
„Kiek­vie­nam žmo­gui svar­bu bū­ti tarp žmo­nių, tu­rė­ti, su kuo ga­lė­tų ap­tar­ti kad ir pa­pras­tus kas­die­nius dar­bus, pa­si­da­ly­ti nau­jie­no­mis, mo­ky­tis vie­niems iš ki­tų kur­ti...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.