Nr. 116 (13492)

2020-10-13

„Alytaus naujienų“ numeryje 116 (13492) skaitykite:

  • Pa­mi­nė­ta Vie­tos sa­vi­val­dos die­na
  • Au­ga­li­nin­kys­tė – po­duk­ros vie­to­je
  • Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei – „Auk­si­nė Kri­vū­lė”
  • Knygos „TAI KODĖL JIE ŽUVO?“ pir­ma da­lis „Kas į juos šaudė?“
  • „Įsit­rauk. Įsi­krauk. Įsi­te­at­rink” – kvie­čia šių me­tų tarp­tau­ti­nis te­at­rų fes­ti­va­lis COM•ME­DIA
  • Ja­po­ni­jo­je mo­kyk­los su CO­VID-19 ko­vo­ja daug griež­čiau nei Lie­tu­vo­je
  • „Jot­vin­gių krau­jas per daug ne­ra­mus”
  • Šian­die­nos am­bi­ci­ja – pa­to­gus gy­ve­ni­mas re­gi­nių pa­sau­ly­je
  • Do­fE pro­gra­mos ža­ve­sys. Bron­zos žen­kle­liai – Pu­ti­nų gim­na­zi­jos gim­na­zis­tėms
  • Ne­pa­mirš­ti – tai ir su­pras­ti lais­vės kai­ną
Šį pir­ma­die­nį, rug­sė­jo 28-ąją, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja pa­si­ra­šė trum­pa­lai­kę su­tar­tį su vie­šo­jo kon­kur­so lai­mė­to­ja – Vil­niaus ben­dro­ve „Ste­bu­lė“...
,,Bet reikia turėti šviesos su savimi, iš savęs, kad šviestum tamsybėse visiems ant kelio stovintiems, kad jie išvydę patys rastų šviesos savyje ir eitų savo keliu, kad nestovėtų tamsybėse”, – kadais...
Me­lio­ra­ci­ja – vie­na ak­tu­a­liau­sių te­mų mū­sų ša­lies žem­dir­biams. Pa­grin­di­nė že­mės ūkio ga­my­ba vyks­ta me­lio­ruo­to­je že­mė­je ir jos efek­ty­vu­mą le­mia su­re­gu­liuo­tas dir­vos...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.